UP logo

logo APA webCentrum APA

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

fb web  youtube web 
Vysokoškolské studium ATV a APA
Praxe a staze
Programy/Semináře/Konference

Cíl projektu:  Vytvoření společenství praxe s cílem podpory práce učitelů v oblasti zlepšování sociálních, personálních a občanských kompetencí žáků ZŠ a SŠ. V rámci projektu vytvoří skupina odborníků na UP (ve spolupráci s UJEP a ZČU) metodické materiály pro rozvoj sociálních, personálních a občanských kompetencí žáků ZŠ a SŠ s využitím pohybových aktivit z oblasti pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. Tento soubor pohybových aktivit (příklady dobré praxe, videohospitace, ukázkové výukové lekce a vyučovací jednotky) bude poté ve spolupráci se ZŠ a SŠ ověřen v praktickém prostředí školní tělesné výchovy, případně dalších všeobecně vzdělávacích předmětů. Tyto materiály budou sdíleny s účastníky Společenství praxe na webovém vzdělávacím portálu, který bude doplněn o elektronickou knihovnu a odbornou poradnu. V rámci Společenství praxe bude v průběhu projektu probíhat odborná příprava učitelů (workshopy) pro využití vytvořených metodik a materiálů.

 

Klíčové kompetence sociální / personální:

 

Účinně spolupracovat ve skupině, podílet se na vytváření pravidel práce v týmu.

Podílet se na vytváření příjemné atmosféry v týmu.

Chápat potřebu efektivně spolupracovat při řešení úkolu.

Vytvářet si pozitivní představu o sobě samém.

Řídit své jednání a chování pro dosažení pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

Klíčové kompetence občanské.

Respektovat přesvědčení druhých lidí a odmítat útlak a hrubé zacházení.

Chápat základní principy zákonů a společenských norem.

Rozhodovat se zodpovědně podle dané situace, poskytovat účinnou pomoc.

Respektovat a chránit tradice a kulturní dědictví, aktivně se zapojovat do kulturního.

dění a sportovních aktivit.

Chápat základní ekologické souvislosti.

 

Aktivity projektu:

1. Vytvoření společenství praxe – UPOL, UJEP, ZČU, ČAAPA + 45 ZŠ/SŠ.

2. Analýza stávajícího stavu ŠVP na zapojených ZŠ/SŠ.

3. Návrh a tvorba metodických materiálů z oblastí pohybové hry, psychomotorika, výchova v přírodě a dramatická výchova (odborní pracovníci oblastí).

4. Vytvoření vzdělávacího portálu – platforma pro sdílení materiálů, zpětná vazba učitelů, „poradna“, aplikace.

5. Ověření metodických materiálů v praxi – volně dostupné na portálu, praktické lekce během celostátních (Těloolomouc) a regionálních workshopů společenství praxe.

6. Workshopy společenství praxe – oblastní (1x ročně), celostátní (Těloolomouc – 1x ročně), tematické (1x pro každou oblast v každém regionu během projektu).

7. Bloková výuka předmětu „Rozvoj klíčových kompetencí“ pro studenty FTK UP před pedagogickou praxí a využití navrženého zásobníku aktivit během pedagogických praxí.

8. Zpětná vazba společenství praxe.

 

 

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Centrum APA
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Další informace

Partneři Centra APA

OPVK hor logolink

Design, code: Mgr. Jiří Veverka  |  Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci