logo FTK UP
logo APA projekt

Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji

fb web  location web  yout web

Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit (RC APA) vzniklo v roce 2018 jako součást Implementace krajského akčního plánu (IKAP) Olomouckého kraje. Sídlí na FTK UP v Olomouci a detašovaném pracovišti SŠ polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc. V současné době je RC APA financované Olkrajem v rámci projektu „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji“.

RC APA se primárně věnuje vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice aktivního zapojení dětí, žáků a studentů do školních i mimoškolních pohybových aktivit. Je partnerskou organizací pro PPP a SPC Olomouckého kraje a tím i pro rodiče žáků se SVP. Koordinuje a realizuje podporu materiální i personální, poskytuje metodické materiály, realizuje tématické semináře a workshopy.

Aktivity RC APA nejsou legislativně vymahatelné, jsou bezplatné a jsou poskytovány v souladu s právními normami a standardy.


Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D.

Tel.: 735 166 550
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profesní zaměření: Judo, úpolové a psychomotorické aktivity


Mgr. Eliška Vodáková

Tel.: 728 061 720
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profesní zaměření: Plavání, vodní aktivity, dechové cvičení, volnočasové aktivity


Mgr. Markéta Hajduková

Tel.: 605 214 592
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profesní zaměření: Zdravotní tělesná výchova, volnočasové aktivity, jóga, volejbal, Nordic walking


Mgr. Adam Jarmar

Tel.: 773 511 051
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profesní zaměření: Lyžování, snowboarding, monoski, outdoorové pohybové aktivity

Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit (RC APA) vzniklo v roce 2018 k realizaci APA v projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) Olomouckého kraje, jeho sídlem se stala SŠ polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc, která mu poskytla zázemí pro realizaci jeho činností v daném projektu. Po ukončení realizace (IKAP) k 31. 10. 2020 byla zahájena realizace dalších projektů Olomouckého kraje, mezi nimi hlavní roli hraje IKAP OK II. Současně je realizován Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci projekt „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji“, jehož podstatnou součástí je činnost RC APA.

RC APA se primárně věnuje vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice aktivního zapojení dětí, žáků a studentů do školních i mimoškolních pohybových aktivit. Formou seminářů seznamuje zájemce s pohybovými aktivitami vhodně modifikovanými pro jednotlivce se SVP i skupiny v inkluzivním vzdělávání. Realizuje přímou podporu pedagogickým pracovníkům, dětem, žákům a studentům se SVP i jejich zákonným zástupcům v aktivním zapojení do inkluzivní školní tělesné výchovy formou poradenství při tvorbě a realizaci Individuálních vzdělávacích plánů pro danou oblast.

Pro toto nové období realizace projektu (2021–2023) bude plnit RC APA poslání, které plnilo v předešlém období a svou nabídku podpory rozšíří o oblast zájmového vzdělávání. V Olomouckém kraji budou působit pod značkou RC APA nově vzniklá Centra pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání a Centra inkluzivního zájmového vzdělávání, která budou zajišťovat ve vzájemné spolupráci podporu, vzdělávání v oblasti pohybových aktivit. Jedná se především o semináře, které budou realizovány centry v jejich spádových oblastech a semináře tzv. interní pro pracovníky škol, realizované na školách, které budou mít o ně zájem. V oblasti inkluzivního zájmového vzdělávání vznikají centra při DDM.

V Olomouckém kraji v současné době působí:

Centrum aplikovaných pohybových aktivit
Katedra aplikovaných pohybových aktivit FTK UP Olomouc / třída Míru 117, 771 11 Olomouc
www.apa.upol.cz

Jedná se o oficiální jednotku Katedry aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Centrum aplikovaných pohybových aktivit (zkráceně Centrum APA) je metodickou platformou pro celou odbornou oblast zahrnující školní tělesnou výchovu, volnočasové pohybové aktivity, sport i komplexní pojetí rehabilitace. Svou činnost věnuje problematice osob se speciálními potřebami, zejména zdravotním postižením a znevýhodněním a jejich zapojení do pohybových programů. Zaměřuje se na přenos akademických znalostí, zahraničních zkušeností a metodických postupů do praxe. Centrum APA představuje unikátní pracoviště, které zajišťuje nejen přenos směrem do praxe, ale i z praxe do vysokoškolského vzdělávání, čímž zajišťuje dynamický rozvoj oboru a bezprostředně i efektivní způsob vzdělávání budoucích pedagogických, sociálních i zdravotnických nelékařských pracovníků.

Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit Olomouckého kraje
SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc
www.apa.upol.cz , www.ikap.cz
Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit Olomouckého kraje (zkráceně RC APA OK) představuje naplnění vizí Centra APA na systémové úrovni regionálního školství. Díky nastavení priorit Olomouckého kraje bylo zřízeno RC APA OK, včetně svého detašovaného pracoviště, jako subprojekt implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání. RC APA OK s působností na školách a školských zařízeních Olomouckého kraje obsahově doplňuje standardně poskytované služby v oblasti speciálně-pedagogického a psychologického poradenství v preprimárním, primárním, sekundárním i terciárním vzdělávání o podporu pohybové gramotnosti, školní tělesné výchovy i volnočasových pohybových aktivit s důrazem na aktivizaci a vhodnou sociální inkluzi dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Vize regionálních center předznamenává jejich vznik i na půdě ostatních krajů pod metodickým vedením Centra APA.

Centrum pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání Olomouc
SŠ polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc
www.ssprool.cz

Centrum pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání Olomouc (zkráceně CPGIV Olomouc) je logickým pokračováním několikaleté spolupráce SŠ polytechnické Olomouc a FTK UP v Olomouci při implementaci krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání. Na půdě této školy vzniká toto centrum vzdělávání jako součást projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (zkráceně RPVOK). Jedná se o jeden z pilířů pro odborný rozvoj v oblasti aplikované (tedy i inkluzivní) tělesné výchovy pedagogických i nepedagogických pracovníků ve vzdělávání. Zaměření obsahu praktických i teoreticko-praktických pravidelně pořádaných seminářů respektuje potřeby školní tělesné výchovy i dalších pohybově orientovaných programů realizovaných školami na úrovni vyšších odborných, středních, základních i mateřských škol.

Centrum pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání Jeseník
Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník
www.soje.cz

Centrum pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání Jesením (zkráceně CPGIV Jeseník) dokumentuje snahu Olomouckého kraje o podporu severních subregionů v oblasti inkluzivního vzdělávání a implementaci pohybově orientovaných programů ve společném vzdělávání. Vzdělávací centrum zde vzniká jako součást projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (zkráceně RPVOK). Jedná se o jeden z pilířů pro odborný rozvoj v oblasti aplikované (tedy i inkluzivní) tělesné výchovy pedagogických i nepedagogických pracovníků ve vzdělávání. Zaměření obsahu praktických i teoreticko-praktických pravidelně pořádaných seminářů respektuje potřeby školní tělesné výchovy i dalších pohybově orientovaných programů realizovaných školami na úrovni vyšších odborných, středních, základních i mateřských škol.

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvořením tří kooperujících Center inkluzivního vzdělávání Olomouckého kraje (zkráceně CIZV OK) byla zahájena podpora pro školská zařízení zabývající se zájmovým vzděláváním. Zároveň se svou činností dotkneme i neškolských zařízení, která však svou činnost zaměřují obdobným směrem. Inkluzivní vzdělávání naráží na velkou řadu pedagogicky i jinak odborně zaměřených výzev. Mezi ně patří i nepovinné vzdělávání ve volném čase. Zřízením a podporou CIZV OK se vytváří platforma pro řešení metodických, legislativních, kompetenčních a jiných podnětů z praxe, které mohou mít potenciálně velkou šanci doplnit školské inkluzivní vzdělávání v Olomouckém kraji o nesmírně důležitou součást celého vzdělávacího systému na regionální úrovni.

Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání Olomouckého kraje, Kojetín
Dům dětí a mládeže Kojetín
Svatopluka Čecha 586, 752 01 Kojetín
www.ddm.kojetin.cz

Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání Olomouckého kraje, Jeseník
Středisko volného času Duha Jeseník
Průchodní 154, 790 01 Jeseník
www.duhajes.cz

Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání Olomouckého kraje, Olomouc
Dům dětí a mládeže Olomouc
17. listopadu 47/1034, 779 00 Olomouc
www.ddmolomouc.cz

Za RC APA, Ondřej Ješina, vedoucí projektu, a Martin Lajza, odborný metodik APA

Časopis - Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

Významné akce

Karneval APA

Karneval APA

13. 11. 2020

Web  Info

Konference APA

Konference APA

  11. - 13. 11. 2020

Web

Dny na Monoski

Dny na Monoski

2019

Web

Expedice PřesBar

  11. - 18. 9. 2020

Web

Expedice PřesBar

pÁPÁ hrátky

Info  Fotky

pÁPÁ hrátky

Integrovaný zimní kurz

18. - 29. 1. 2021

Loučná nad Desnou

Integrovaný zimní kurz
Paralympijský školní den

Paralympijský školní den

Vánoční punčování

Vánoční punčování

konec listopadu 2020

Fotky

Sportovní hry mentálně postižených

Sportovní hry mentálně postižených

Celoživotní vzdělávání v APA

 
Celoživotní vzdělávání v APA

Workshopy a semináře

Workshopy a semináře

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity

Pracovníci subprojektu RC APA

Koordinátoři vzdělávacích center

Jesina webVedoucí RC APA OK

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356, Mobil: +420 733 690 599
Více informací

baloun kontakt webKonzultant APA

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 170, Mobil: +420 735 166 550

jarmar kontakt webKonzultant APA

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 773 511 051

Metodik APA pro vzdělávání pedagogů 

Adresa:
Střední škola polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

vodakova kontakt webKonzultant APA 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 728 061 720 

hajdukova kontakt webKonzultant APA 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 150, Mobil: +420 605 214 592 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

botkova kontakt webKoordinátor podpůrných opatření pro Olomoucký kraj (IKAP)

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 399

Metodik - outdoor 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 170

Koordinátorka aktivit APA, vzdělávání pedagogických pracovníků
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 607 91 87 06
Centrum pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání Olomouc
SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc
www.ssprool.cz

Koordinátorka aktivit APA, vzdělávání pedagogických pracovníků
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 731 46 57 20
Centrum pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání Jeseník
Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník
www.soje.cz

Koordinátorka aktivit APA, zájmového inkluzivního vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 737 44 20 55
Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání Olomouckého kraje, Kojetín
Dům dětí a mládeže Kojetín
Svatopluka Čecha 586, 752 01 Kojetín
www.ddm.kojetin.cz

Koordinátor aktivit APA, zájmového inkluzivního vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 775 95 53 77
Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání Olomouckého kraje, Jeseník
Středisko volného času „Duha“ Jeseník
Průchodní 154, 790 01 Jeseník
www.duhajes.cz

Koordinátor aktivit APA, zájmového inkluzivního vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 601 52 83 25
Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání Olomouckého kraje, Olomouc
Dům dětí a mládeže Olomouc
17. listopadu 47/1034, 779 00 Olomouc
www.ddmolomouc.cz

Logolink_OP_VVV

Design, code: Mgr. Jiří Veverka | Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci