UP logo

logo APA webCentrum APA

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

fb web  youtube web 
Vysokoškolské studium ATV a APA
Praxe a staze
Programy/Semináře/Konference

Cílem projektu je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Hodláme vytvořit a rozvinout systém poradenských služeb (prostřednictvím Center podpory integrace) poskytovaných celému spektru dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Naší snahou je především vytvoření podmínek pro začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro tělesnou výchovu. Dále pak podpoříme neformální vzdělávání s cílem zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Zdokonalíme systém vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací a středisek volného času aplikací vzdělávacího modulu. Vytvoříme metodický materiál, který bude sloužit v rámci realizovaných typů školení pedagogických pracovníků. Zrealizujeme jednodenní vzdělávací akce s cílem změnit postoje k pohybovým aktivitám a osobám se speciálními potřebami.

Naší snahou je skutečné obsahové naplnění národních a mezinárodních norem:

  1. Evropská charta sportu pro všechny: zdravotně postižené osoby
  2. Evropská Charta Sportu
  3. Doporučení Rady ministrů členských zemí EU
  4. Zákon 115/2001o podpoře sportu
  5. Zákon 561/2004
  6. Vyhláška 73/2005 a 62/2007 Sb.
  7. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Ty se vyjadřují k potřebnosti vzdělání v oblasti sportu, tělesné výchovy a pohybové rekreace, včetně školení pedagogických pracovníků. Jelikož jsme si vědomi významu pohybových aktivit obecně pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami jako prostředku pro jejich integraci a osobnostně sociální rozvoj, je naší snahou systémově řešit danou problematiku na úrovni krajů s pomocí regionálních speciálně pedagogických center.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Centrum APA
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Další informace

Partneři Centra APA

OPVK hor logolink

Design, code: Mgr. Jiří Veverka  |  Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci