Slide background
pro pracovníky
v oblasti APA

AKTIVNĚ

Hýbej se, buď aktivní!

FLEXIBILITA

Buď připravený pružně reagovat.

VŠE JE MOŽNÉ

Téměř vše je možné.

SPOLUPRÁCE

Spolupracuj s dalšími odborníky.

VZDĚLÁNÍ

Stále se vzdělávej!

DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnictví není nevolnictví.

PŘIZPŮSOBIVOST

Hledej řešení jak věci zvládnout, přizpůsobuj podmínky.

IDENTIFIKOVAT VLASTNOSTI

Nepodceňuj ani nepřeceňuj.

BEZPEČNÉ AKCE

Snaž se vždy zajistit naprostou bezpečnost všech zúčastněných.

JINAKOST JAKO NORMA

Jinakost vnímej jako normu, nikoli jako překážku.

O projektu Krtek v síti

 

loga program ERDF krtek

 

Centrum APA katedry aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého se stává významným partnerem projektu na podporu dětí s onkologickým onemocněním. Hlavním cílem projektu je vytvoření sítí organizací na úrovni neziskových organizací, školských a zdravotnických organizací a vysokých škol zabývajících se zvyšováním kvality života dětí s onkologickým onemocněním během léčby a po jejím ukončení. Bude vytvořen systém spolupráce na úrovni Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK (Česká republika) a sdružení Rada mládeže Žilinského kraje (Slovenská republika). Tyto organizace budou dále spolupracovat se sportovními, případně pedagogickými, sociálními a zdravotnickými fakultami (implementace do systému praxí a stáží), klinikami dětské onkologie fakultních nemocnic, lékařských fakult (oblast zdravotní, akademická), speciálně poradenskými centry, středními zdravotnickými školami (oblast školská) a klinickými psychology. Na základě vytvoření sítě dojde ke komplexní péči o děti s onkologickým onemocněním a jejich sourozence a rodiče, ke zvyšování kvality života těchto dětí a jejich rodin, k jejich lepšímu zpětnému začlenění do běžného života, a v neposlední řadě i lepšímu transferu teorie aplikovaných pohybových aktivit (pohybových aktivit jako prostředku socializace osob se speciálními potřebami, včetně dětí dlouhodobě nemocných a v léčení) do praxe. Pomocí česko-slovenské spolupráce chceme vytvořit unikátní systém výměnných pobytových programů, kde se budou děti s onkologickým onemocněním, jejich rodiče i sourozenci z České a Slovenské republiky společně setkávat a absolvovat cílené programy na zkvalitnění jejich života pod odborným vedením. Prostřednictvím pohybových aktivit budeme cíleně zlepšovat jejich zdravotní stav, kvalitu života, adaptaci na vnější zátěž, socializaci, emotivní a kognitivní složku osobnosti. Uskutečněné programy budou také platformou pro sdílení zkušeností zainteresovaných pracovišť a povedou k dalšímu zvýšení péče a služeb pro děti s onkologickým onemocněním. Dále budeme realizovat školení a odborné semináře, s cílem předat zkušenosti a informace pracovníkům, kteří s dětmi s onkologickým onemocněním pracují.

Motto projektu: „Práce není jakákoliv činnost, ale jen ta, která mění svět." (Václav Bělohradský)


O projektu Krtek v pohybu

 

Logo Norske fondy  Logo MZCR

 

Název projektu: KRTEK V POHYBU
Registrační číslo projektu: CZ.11/MGS/069
Doba trvání projektu: 15.4.2015 - 30.4.2017
Hlavní řešitel projektu: Nadační fond dětské onkologie KRTEK
Partner projektu: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Garant projektu za FTK UP: Mgr. Tomáš Vyhlídal, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření pohybového programu zaměřeného na pohybové aktivity pro děti s onkologickým onemocněním. Tyto aktivity budou mít za následek zvyšování kvality života dětí s onkologickým onemocněním a budou zaměřené na oblast sociální (týmové pohybové hry, hry na rozvoj spolupráce...), psychickou (psychomotorické aktivity, zážitkové hry, pohybové aktivity na posílení sebedůvěry...), oblast zdravotní (pohybové aktivity zaměřené na zvyšování rychlosti, síly, vytrvalosti...). V rámci této aktivity bude vytvořen booklet (text, který vyjde v elektronické verzi a bude obsahovat popis programu a doporučení pro praxi). Tento materiál bude předán klinikám dětské onkologie a hematologie v ČR a zaslán nadacím a nadačním fondům, které řeší tuto problematiku.

Další z cílů projektu:
Vytvoření „mentoring“ programu- v rámci projektu bude vytvořen a aplikován program, zaměřený na mladé léčené pacienty. V současné době mnoho vyléčených dětských pacientů má snahu předávat své zkušenosti spojené s léčbou novým pacientům. Naším cílem je vytvoření a aplikování programu zaměřeného na předávání zkušeností z léčby, informací a podpory, motivací k činnosti v rámci pomáhajících profesí a dobrovolníků. K inspiraci k vytvoření tohoto programu nás vedou především zkušenosti ze zahraničí (Norsko aj.).

Realizace pohybových programů pro děti s onkologickým onemocněním - v rámci této aktivity dojde k uskutečnění pohybového programu zaměřeného na děti s onkologickým onemocněním. Zde bude aplikován, ověřován a upravován vzniklý pohybový program. Dojde k uskutečnění letního 13-ti denního pobytu (12 nocí) a 2x zimního 6-ti denního pobytu (5 nocí). V rámci této aktivity bude podpořeno 110 dětí s onkologickým onemocněním.
Realizace pohybových programů pro rodiny s dětmi s onkologickým onemocněním. V rámci této aktivity dojde k podpoření rodin dětí s onkologickým onemocněním. Dojde k realizaci 4 pobytových programů pro celé rodiny (každý pobyt-3 noci). V rámci této aktivity bude podpořeno 280 účastníků.

Expediční pobyt Norsko- cílem této aktivity je realizovat 12- denní (11 nocí) pobyt v Norsku, zaměřený na prvky zážitkové pedagogiky a Wilderness terapie (sžití s přírodou a naučení soběstačnosti a odpovědnosti). Pobyt je zaměřený na děti s onkologickým onemocněním ve věku 15-18 let, jejich sourozence, pozůstalé sourozence.. Dojde k poznávání nejen norské přírody, ale i tradic a kultury donátora projektu. Dojde k podpoření 35 účastníků.

Praxe studentů. Studenti absolvují pohybové programy pro rodiny s dětmi s onkologickým onemocněním, kde se budou podílet na přípravě a organizaci pohybového programu. Získání zkušeností s touto cílovou skupinou zvýší jejich profesní kompetence a umožní větší uplatnitelnost na trhu práce. V rámci této aktivity bude podpořeno 25 studentů.

Školení. V rámci této aktivity dojde k realizaci 5 školení, které budou zaměřené na problematiku aplikovaných pohybových aktivit využitelných u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pohybové aktivity jsou nedílnou součástí prevence a zmírnění sekundárních následků léčby. V rámci této aktivity bude proškoleno 85 účastníků.
Účast na konferencích. Dojde zde k prezentování výsledků projektu, které podpoří publicitu projektu a také udržitelnost projektu. V rámci této aktivity dojde k prezentování 8 příspěvků o této problematice na konferencích v ČR.
Realizace konference. Závěrem projektu dojde k uskutečnění konference, na které dojde ke sdílení zkušeností získaných v rámci projektu. Konference se účastní organizace pracující s touto cílovou skupinou (zdravotnický personál, nadace, nadační fondy, volnočasové organizace...). V rámci této aktivity bude podpořeno cca 50 účastníků.

Časopis - Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

Obecné informace k časopisu

Obecné informace

Časopis APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY V TEORII A PRAXI (zkráceně APA v teorii a praxi) je odborným časopisem s recenzovanou sekcí "APA v teorii" vydávaný 2x ročně Univerzitou Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.

Časopis vznikl se záměrem propagace APA jako kinantropologické disciplíny, profese a sféry zájmu i vědeckého bádání v oblasti pohybových aktivit osob se speciálními potřebami (převážně zdravotním postižením). Redakční rada časopisu vnímá potřebu systematické propagace příkladů dobré praxe, metodických návodů a řešení pro učitele, instruktory či trenéry.

Z těchto důvodů čtenáři naleznou v sekci APA v praxi následující pravidelné rubriky: (a) Osobnost v oblasti APA, (b) Informace o projektech, (c) APA v praxi, (d) Jak na to...., (e) Řekněte to jinak, a (e) Informace ze zahraničí

Recenzovaná sekce časopisu má za cíl poskytnout odpovědi na otázku PROČ a JAK jisté principy, aktivity či intervence v oblasti APA fungují a jiné nefungují. V této části čtenáři najdou výzkumné a teoretické články zaměřující se na: (a) popis vybraných fenoménů v oblasti APA, (b) zkoumání vztahů podmínek a činitelů v APA, (c) zjišťování efektivity APA programů, i (d) zamyšlení nad podstatou, významem a smyslem APA.

V neposlední řadě čtenáři naleznout také recenze českých i zahraničních knižních publikací v oblasti APA a výběr abstraktů vědeckých článků se zaměřením na APA.

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. (Předseda redakční rady)

Popis časopisu

Časopis Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi je součást projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit. Jedná se o výstup klíčové aktivity Monitoring současného stavu aplikovaných pohybových aktivit ve školách i mimoškolních organizacíh, kde jsme se zavázali, že vytvoříme ucelenou informaci o stavu pohybových akitivt dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Se souhlasem kontrolních mechanismů MŠMT (který jsme získali při opakované kontrole, která hodnotila projekty Centra APA bez připomínek a zároveň pozitivně komentovala způsoby řešení a vedení projektu) jsme zvolili formu časopisu jako nejvhodnější pro naplnění výše uvedeného výstupu projektu.

Články publikované v časopise mohou být spoluvytvářeny ve spolupráci s jinými subjekty, dalšími projekty apod. V tomto případě je pak další podpora uvedena přímo v textu články. Samotný časopis a informace v něm jsou však plně výstupem projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit, včetně všech formálních náležitostí příslušících kvalitnímu odbornému časopisu. Každý článek v teoretické části (bez ohledu na spolupodporu dalších projektů) je hodnocen vždy dvěma recenzenty. Celá práce redakce, garantů rubrik, veškerá agenda, komunikace s vydavatelstvím apod. je opět výstupem výše uvedeného projektu. Díky podpoře ESF a rozpočtu ČR je tedy možné efektivně a účelně vynaložené prostředky využít pro produkt, který ohodnotila komise světové databáze EBSCO a zařadila jej do svého seznamu od roku 2011.

Bibliografická identifikace:

ISSN: 1804-4220 (on-line verze)

Vydavatel: UP v Olomouci. K vydání připravila FTK UP v Olomouci, Katedra aplikovaných pohybových aktivit ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.

Ondřej Ješina (hlavní řesitel projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit)

Pokyny autorům recenzovaných příspěvků

Publikační styl

Standard časopisu Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi je založen na publikačním stylu Americké psychologické asociace - Publication Manual of the American Psychological Association, 5th edition, 2001. (viz. http://www.apastyle.org). Hlavním jazykem časopisu je čeština. Název článku, abstrakt a klíčová slova jsou publikována také v angličtině

Formátování textu
Soubor příspěvku musí být ve formátu souboru Microsoft Word (.doc nebo .docx). Text má jednoduché řádkování, je zarovnaný doleva, používá dvanácti bodový font Times New Roman a všechny ilustrace, obrázky a tabulky jsou umístěny na samostatné stránky, spíše než uvnitř textu. Maximální povolená délka příspěvku je 15 stran celkem.

Abstrakt a klíčová slova
Doporučená délka abstraktu je 400 slov a nesmí přesáhnout 500 slov. Pokud je to možné, musí být abstrakt strukturován do následujících částí: VÝCHODISKA, CÍLE, METODIKA, VÝSLEDKY (včetně relevantní statistiky) a ZÁVĚRY. Autoři musí uvést 3 až 10 klíčových slov.

Struktura příspěvku
Výzkumný článek musí být strukturován následujícím způsobem: (a) ÚVOD, (b) METODIKA, (c) VÝSLEDKY, (d) DISKUZE, (e) ZÁVĚRY, (f) REFERENČNÍ SEZNAM. Názvy kapitol musí být napsány velkými písmeny a zarovnány doleva.

Tabulky a obrázky
Tabulky a obrázky budou umístěny na samostatných stránkách, spíše než uvnitř textu. Obrázky a ilustrace (pokud možno ve vysokém rozlišení; např.: nekomprimovaný TIFF) by měly být nahrány spolu s příspěvkem jako doplňkové soubory a názvy těchto souborů by měly obsahovat číslo obrázku (např.: figure01.jpg, figure02.tiff). V textu umístěte nad každou tabulku a obrázek identifikaci. Identifikace je zarovnaná doleva a sestává z popisku (např.: TABLE 1, Fig. 1) na prvním řádku a názvu tabulky nebo obrázku začínajícím na dalším řádku.

Referenční seznam
Reference jsou umístěny na konci příspěvku v abecedním pořadí a musí být v souladu s APA publikačním stylem (viz příklady). Pro reference nelze nikdy použít poznámky pod čarou. Pečlivě překontrolujte reference, abyste se ujistili, že jsou správně a zařazeny pouze v případě, že jsou citovány v textu. Uvedeny mohou být pouze reference, které byly publikovány nebo jsou přijaty k publikování. Kde je to možné, musí být uvedena URL adresa odkazující na referenci.

Příklady:
NEPERIODIKA (knihy, závěrečné zprávy, monografie, brožury)
Autor, A. A. (rok). Název práce. Místo: Vydavatel.
Např.:
Thomas, J. R., & Nelson, J. K. (2001). Research methods in physical activity (4th ed.). Champaign: Human Kinetics.

ČÁST NEPERIODIKA (kapitoly knih, sborníky)
Autor, A. A., & Autor, B. B. (rok). Název kapitoly. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Název knihy (pp. strany). Místo: Vydavatel.
Např.:
Parsonson, B. S., & Baer, D. M. (1992). The visual analysis of data and current research into the stimuli controlling it. In R. Kratochwill & J. R. Levin (Eds.), Single-case research design and analysis: New directions for psychology and education (pp. 15-40). Hillsdale, NJ: Laurence Erlbaum Associates.

PERIODIKA (články v časopisech)
Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (rok). Název článku. Název Periodika, ročník(číslo), strany.
Např.:
Sigmund, E., Frömel, K., & Neuls, F. (2005). Physical activity of children and youth: Evaluation guidelines from the viewpoint of health support. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 35(2), 59-68.

Významné akce

Karneval APA

Karneval APA

5. 4. 2019

Web  Info

Konference APA

Konference APA

  20. - 22. 11. 2019

Web

Dny na Monoski

Dny na Monoski

2019

Web

Expedice PřesBar

  6. - 13. 6. 2019

Web

Expedice PřesBar

pÁPÁ hrátky

Info  Fotky

pÁPÁ hrátky

Integrovaný zimní kurz

21. - 31. 1. 2019

Loučná nad Desnou

Integrovaný zimní kurz
Paralympijský školní den

Paralympijský školní den

Vánoční punčování

Vánoční punčování

26. 11. 2018

Fotky

Sportovní hry mentálně postižených

Sportovní hry mentálně postižených

Celoživotní vzdělávání v APA

 
Celoživotní vzdělávání v APA

Workshopy a semináře

Workshopy a semináře

Centra kolegiální podpory

Centra kolegiální podpory

Metodické Centrum APA

Jesina webOdborný garant projektu

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356, Mobil: +420 733 690 599

Janecka webMetodik - ZP

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 355

incognito2Vedoucí skupiny pro Olomoucký kraj (IKAP)

 

Adresa:
Střední škola polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

Kudlacek webMetodik - TV

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 361

incognito2Koordinátor podpůrných opatření pro Olomoucký kraj (IKAP)

 

Adresa:
Střední škola polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

incognito2Metodik - TV

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 399

Vyhlidal webMetodik - dlouhodobě nemocní

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356

Jesinova webMetodik - TP

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 039, Mobil: +420 608 784 887

incognito2Metodik - auti

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 359

incognito2 Metodik - SP

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
771 11
Telefon: +420 585 636 362, Mobil: +420 775 307 508

incognito2Metodik - MP

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 775 055 407

Ostatní pracovníci Centra APA

snoblova webOdborný týmový koordinátor

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

incognito2Metodik - kombi

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 359

incognito2Metodik - outdoor

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 170

incognito2Metodik - sport

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 737 331 905

Lehnertova webMetodik - reha

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 004

Visna webP. R.

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 358

incognito2P. R.

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 151

incognito2Webmaster

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 041

incognito2pÁPÁ hrátky, Konzultant APA pro Olomoucký kraj (IKAP)

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 725 044 251

incognito2Konzultant APA pro Olomoucký kraj (IKAP)

 

Adresa:
Střední škola polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

incognito2Konzultant APA pro Olomoucký kraj (IKAP)

 

Adresa:
Střední škola polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

Dotazy a podněty

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Partneři Centra APA

BRENEK

brenek web

Newman School

Newman school web

Alpina

alpina logo2

EUFAPA

EUFAPA web

HSC Havířov

hsclogo web

ČASPV

logo caspv

ČAAPA

caapa web

E-TOTEM

etotem web

Semafor

centrum semafor web

VOZKA

vozka logo

Paraple

paraple web

JIPAST

jiplast web

Open Languages

logo open

Půjčovna sportovně-kompenzačních pomůcek

Řád půjčovny
Rad pujcovny web1 Rad pujcovny web2
Ceník
Cenik Pujcovna Final2018 1 Cenik Pujcovna Final2018 2
On-line rezervace

Před vyplněním formuláře si prosím zkontrolujete ve vedlejší záložce "Přehled rezervací", zda již nejsou v požadovaném termínu všechny počty kusů vyčerpány. Celkový počet pomůcek na fakultě.
Poplatek za nájem sportovně-kompenzačních pomůcek je využit výhradně na pokrytí nákladů spojených s opravami. Jedná se o amortizační poplatek, ze kterého nemá vypůjčitel žádný zisk.
Jméno(*)
Neplatný vstup

E-mail(*)
Neplatný vstup

Telefon
Neplatný vstup

Doba výpůjčky
Od(*)
Neplatný vstup

Do(*)
Neplatný vstup

Pomůcka
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Registrace(*)
Neplatný vstup

Registrace je nutná pro nahlížení do uchovávaných údajů v rámci legislativy EU.

Zadejte registrovaný e-mail k účtu(*)
Neplatný email. Nejprve se pod tímto odkazem přihlaste svými uživatelskými údaji a zadejte znovu váš registrovaný email k účtu.


Přehled rezervací

Přehled rezervací

OdDoPomůcky
27.12.2018 14:3001/01/2019 14:30Monoski 38
27.12.2018 14:3001/01/2019 14:30Monoski 40
08.02.2019 10:0016/02/2019 10:00Monoski 36
14.06.2018 16:0016/06/2018 13:30Raft Colorado, 4 pádla, vesty, pumpa
Výsledky 1 - 4 z 4

logolinkESF

Design, code: Mgr. Jiří Veverka | Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci