UP logo

logo APA webCentrum APA

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

fb web  youtube web 
Vysokoškolské studium ATV a APA
Praxe a staze
Programy/Semináře/Konference

Projektu bezprostředně rozšiřuje předchozí projekt Centra podpory integrace prostřednictvím aplikovaných pohybových aktivit (APA). Je rovněž zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (žáků se SVP). Navazujeme na výše uvedený projekt a rozšiřuje systém poradenských služeb poskytovaných celému spektru žáků se SVP a jejich rodičům. Zlepšíme stav profesních a občanských kompetencí pedagogických pracovníků. Vše za účelem zlepšení situace ve výchovně vzdělávacím procesu a prevence sociální exkluse žáků se SVP.

Na základě takto stanoveného cíle jsme si vytyčili klíčové aktivity:

  1. Vytvoření podmínek pro vznik a fungování Speciálně poradenského centra APA.
  2. Vytvoření sítě škol, školských a mimoškolských zařízení s žáky participujícími v APA.
  3. Monitoring současného stavu aplikovaných pohybových aktivit ve vybraných regionech.
  4. Tvorba metodické podpory.
  5. Školení pedagogických pracovníků.
  6. Realizace vzdělávacích programů pro žáky a studenty.
  7. Uspořádání celonárodní konference v oblasti aplikovaných pohybových aktivit.

Hlavní rozdíly s předešlým projektem

Přesto, že oba projekty řeší podobnou problematiku, avšak s primárním zaměřením na jiné regionu, najdeme zde několik významných rozdílů, které dotváří mozaiku celého konceptu APA a doplňují snahy několika organizací o vzájemné propojení a kontinuitu.

Ve spolupráci především s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit se budeme vydávat časopis (v písemné i elektronické verzi), který se věnuje APA jako celku a prezentuje širokému spektru čtenářů výsledky zde popisovaného projektu a projektů dalších. Představuje (společně s webovými stránkami www.apa.upol.cz) jednu z mála platforem, na které je problematika sportu, tělesné výchovy a tělocvičné rekreace osob se speciálními potřebami prezentována. Společně s vytvořením sítě škol, školských a mimoškolských zařízení s žáky participujícími v APA (ať už ve vybraných regionech, tak propojení do regionů dalších) se nabízí jedinečná možnost propagace APA jako nedílné součásti vzdělávání a výchovy osob se speciálními potřebami. Pevně věříme, že metodické DVD zaměřené na vedení výchovně vzdělávacího procesu v aplikované tělesné výchově bude jedinečnou pomůckou určenou především pro učitele v praxi. Stejně jako v předešlém projektu i zde se zabývám školením pedagogických a dalších pracovníků a vzdělávání žáků. Odborné semináře z předešlého projektu budou však doplněny národní konferencí v oblasti APA, čímž zahájíme tradici konferencí, které by se měly konat vždy jednou za dva roky. V rámci udržitelnosti projektu chceme spolupracovat nejen s FTK UP v Olomouci, ale především s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit, která by měla v budoucnu převzít záštitu nad aktivitami realizovanými projektu podporovanými ESF a rozpočtem ČR.

Jak již bylo zmíněno, projekty se zaměřují primárně na kraje Vysočina, Pardubický a Královéhradecký kraj. V žádném případě však není možné klíčové aktivity realizovat odděleně pouze v těchto krajích. Propojenost s ostatními kraji je nezbytná, proto je nutné centrální řízení pracovištěm zřízeným na FTK UP v Olomouci, které nese pracovní název Centrum aplikovaných pohybových aktivit a v současné době organizačně spadá pod Katedru APA.

Závěr (udržitelný rozvoj)

Udržitelnost rozvoje podpoříme tím, že v rámci projektu oslovíme klíčová pracoviště, která administrativně a ekonomicky (krajské úřady), servisně (speciálně pedagogická centra) i pedagogicky (neziskové organizace, školy a školská zařízení) pracují v kontextu výchovně-vzdělávacího procesu a dále budeme sledovat a podporovat jejich činnost při realizaci integrovaných i segregovaných pohybových programů po skončení projektu.

Snahou je i vytvořit tradici v pořádání odborných celonárodních konferencí zaměřených na oblast aplikovaných pohybových aktivit.

Změna postojů majoritní společnosti k minoritám obecně vede k lepšímu přijímání sama sebe a je jednou z atributů pozitivně se vyvíjející společnosti vzhledem k principům humanity a demokracie.

 

Ondřej Ješina (2010)

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Centrum APA
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Další informace

Partneři Centra APA

OPVK hor logolink

Design, code: Mgr. Jiří Veverka  |  Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci