Slide background
pro pracovníky
v oblasti APA

AKTIVNĚ

Hýbej se, buď aktivní!

FLEXIBILITA

Buď připravený pružně reagovat.

VŠE JE MOŽNÉ

Téměř vše je možné.

SPOLUPRÁCE

Spolupracuj s dalšími odborníky.

VZDĚLÁNÍ

Stále se vzdělávej!

DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnictví není nevolnictví.

PŘIZPŮSOBIVOST

Hledej řešení jak věci zvládnout, přizpůsobuj podmínky.

IDENTIFIKOVAT VLASTNOSTI

Nepodceňuj ani nepřeceňuj.

BEZPEČNÉ AKCE

Snaž se vždy zajistit naprostou bezpečnost všech zúčastněných.

JINAKOST JAKO NORMA

Jinakost vnímej jako normu, nikoli jako překážku.

Projektu bezprostředně rozšiřuje předchozí projekt Centra podpory integrace prostřednictvím aplikovaných pohybových aktivit (APA). Je rovněž zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (žáků se SVP). Navazujeme na výše uvedený projekt a rozšiřuje systém poradenských služeb poskytovaných celému spektru žáků se SVP a jejich rodičům. Zlepšíme stav profesních a občanských kompetencí pedagogických pracovníků. Vše za účelem zlepšení situace ve výchovně vzdělávacím procesu a prevence sociální exkluse žáků se SVP.

Na základě takto stanoveného cíle jsme si vytyčili klíčové aktivity:

  1. Vytvoření podmínek pro vznik a fungování Speciálně poradenského centra APA.
  2. Vytvoření sítě škol, školských a mimoškolských zařízení s žáky participujícími v APA.
  3. Monitoring současného stavu aplikovaných pohybových aktivit ve vybraných regionech.
  4. Tvorba metodické podpory.
  5. Školení pedagogických pracovníků.
  6. Realizace vzdělávacích programů pro žáky a studenty.
  7. Uspořádání celonárodní konference v oblasti aplikovaných pohybových aktivit.

Hlavní rozdíly s předešlým projektem

Přesto, že oba projekty řeší podobnou problematiku, avšak s primárním zaměřením na jiné regionu, najdeme zde několik významných rozdílů, které dotváří mozaiku celého konceptu APA a doplňují snahy několika organizací o vzájemné propojení a kontinuitu.

Ve spolupráci především s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit se budeme vydávat časopis (v písemné i elektronické verzi), který se věnuje APA jako celku a prezentuje širokému spektru čtenářů výsledky zde popisovaného projektu a projektů dalších. Představuje (společně s webovými stránkami www.apa.upol.cz) jednu z mála platforem, na které je problematika sportu, tělesné výchovy a tělocvičné rekreace osob se speciálními potřebami prezentována. Společně s vytvořením sítě škol, školských a mimoškolských zařízení s žáky participujícími v APA (ať už ve vybraných regionech, tak propojení do regionů dalších) se nabízí jedinečná možnost propagace APA jako nedílné součásti vzdělávání a výchovy osob se speciálními potřebami. Pevně věříme, že metodické DVD zaměřené na vedení výchovně vzdělávacího procesu v aplikované tělesné výchově bude jedinečnou pomůckou určenou především pro učitele v praxi. Stejně jako v předešlém projektu i zde se zabývám školením pedagogických a dalších pracovníků a vzdělávání žáků. Odborné semináře z předešlého projektu budou však doplněny národní konferencí v oblasti APA, čímž zahájíme tradici konferencí, které by se měly konat vždy jednou za dva roky. V rámci udržitelnosti projektu chceme spolupracovat nejen s FTK UP v Olomouci, ale především s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit, která by měla v budoucnu převzít záštitu nad aktivitami realizovanými projektu podporovanými ESF a rozpočtem ČR.

Jak již bylo zmíněno, projekty se zaměřují primárně na kraje Vysočina, Pardubický a Královéhradecký kraj. V žádném případě však není možné klíčové aktivity realizovat odděleně pouze v těchto krajích. Propojenost s ostatními kraji je nezbytná, proto je nutné centrální řízení pracovištěm zřízeným na FTK UP v Olomouci, které nese pracovní název Centrum aplikovaných pohybových aktivit a v současné době organizačně spadá pod Katedru APA.

Závěr (udržitelný rozvoj)

Udržitelnost rozvoje podpoříme tím, že v rámci projektu oslovíme klíčová pracoviště, která administrativně a ekonomicky (krajské úřady), servisně (speciálně pedagogická centra) i pedagogicky (neziskové organizace, školy a školská zařízení) pracují v kontextu výchovně-vzdělávacího procesu a dále budeme sledovat a podporovat jejich činnost při realizaci integrovaných i segregovaných pohybových programů po skončení projektu.

Snahou je i vytvořit tradici v pořádání odborných celonárodních konferencí zaměřených na oblast aplikovaných pohybových aktivit.

Změna postojů majoritní společnosti k minoritám obecně vede k lepšímu přijímání sama sebe a je jednou z atributů pozitivně se vyvíjející společnosti vzhledem k principům humanity a demokracie.

 

Ondřej Ješina (2010)

Časopis - Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

Obecné informace k časopisu

Obecné informace

Časopis APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY V TEORII A PRAXI (zkráceně APA v teorii a praxi) je odborným časopisem s recenzovanou sekcí "APA v teorii" vydávaný 2x ročně Univerzitou Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.

Časopis vznikl se záměrem propagace APA jako kinantropologické disciplíny, profese a sféry zájmu i vědeckého bádání v oblasti pohybových aktivit osob se speciálními potřebami (převážně zdravotním postižením). Redakční rada časopisu vnímá potřebu systematické propagace příkladů dobré praxe, metodických návodů a řešení pro učitele, instruktory či trenéry.

Z těchto důvodů čtenáři naleznou v sekci APA v praxi následující pravidelné rubriky: (a) Osobnost v oblasti APA, (b) Informace o projektech, (c) APA v praxi, (d) Jak na to...., (e) Řekněte to jinak, a (e) Informace ze zahraničí

Recenzovaná sekce časopisu má za cíl poskytnout odpovědi na otázku PROČ a JAK jisté principy, aktivity či intervence v oblasti APA fungují a jiné nefungují. V této části čtenáři najdou výzkumné a teoretické články zaměřující se na: (a) popis vybraných fenoménů v oblasti APA, (b) zkoumání vztahů podmínek a činitelů v APA, (c) zjišťování efektivity APA programů, i (d) zamyšlení nad podstatou, významem a smyslem APA.

V neposlední řadě čtenáři naleznout také recenze českých i zahraničních knižních publikací v oblasti APA a výběr abstraktů vědeckých článků se zaměřením na APA.

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. (Předseda redakční rady)

Popis časopisu

Časopis Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi je součást projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit. Jedná se o výstup klíčové aktivity Monitoring současného stavu aplikovaných pohybových aktivit ve školách i mimoškolních organizacíh, kde jsme se zavázali, že vytvoříme ucelenou informaci o stavu pohybových akitivt dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Se souhlasem kontrolních mechanismů MŠMT (který jsme získali při opakované kontrole, která hodnotila projekty Centra APA bez připomínek a zároveň pozitivně komentovala způsoby řešení a vedení projektu) jsme zvolili formu časopisu jako nejvhodnější pro naplnění výše uvedeného výstupu projektu.

Články publikované v časopise mohou být spoluvytvářeny ve spolupráci s jinými subjekty, dalšími projekty apod. V tomto případě je pak další podpora uvedena přímo v textu články. Samotný časopis a informace v něm jsou však plně výstupem projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit, včetně všech formálních náležitostí příslušících kvalitnímu odbornému časopisu. Každý článek v teoretické části (bez ohledu na spolupodporu dalších projektů) je hodnocen vždy dvěma recenzenty. Celá práce redakce, garantů rubrik, veškerá agenda, komunikace s vydavatelstvím apod. je opět výstupem výše uvedeného projektu. Díky podpoře ESF a rozpočtu ČR je tedy možné efektivně a účelně vynaložené prostředky využít pro produkt, který ohodnotila komise světové databáze EBSCO a zařadila jej do svého seznamu od roku 2011.

Bibliografická identifikace:

ISSN: 1804-4220 (on-line verze)

Vydavatel: UP v Olomouci. K vydání připravila FTK UP v Olomouci, Katedra aplikovaných pohybových aktivit ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.

Ondřej Ješina (hlavní řesitel projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit)

Pokyny autorům recenzovaných příspěvků

Publikační styl

Standard časopisu Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi je založen na publikačním stylu Americké psychologické asociace - Publication Manual of the American Psychological Association, 5th edition, 2001. (viz. http://www.apastyle.org). Hlavním jazykem časopisu je čeština. Název článku, abstrakt a klíčová slova jsou publikována také v angličtině

Formátování textu
Soubor příspěvku musí být ve formátu souboru Microsoft Word (.doc nebo .docx). Text má jednoduché řádkování, je zarovnaný doleva, používá dvanácti bodový font Times New Roman a všechny ilustrace, obrázky a tabulky jsou umístěny na samostatné stránky, spíše než uvnitř textu. Maximální povolená délka příspěvku je 15 stran celkem.

Abstrakt a klíčová slova
Doporučená délka abstraktu je 400 slov a nesmí přesáhnout 500 slov. Pokud je to možné, musí být abstrakt strukturován do následujících částí: VÝCHODISKA, CÍLE, METODIKA, VÝSLEDKY (včetně relevantní statistiky) a ZÁVĚRY. Autoři musí uvést 3 až 10 klíčových slov.

Struktura příspěvku
Výzkumný článek musí být strukturován následujícím způsobem: (a) ÚVOD, (b) METODIKA, (c) VÝSLEDKY, (d) DISKUZE, (e) ZÁVĚRY, (f) REFERENČNÍ SEZNAM. Názvy kapitol musí být napsány velkými písmeny a zarovnány doleva.

Tabulky a obrázky
Tabulky a obrázky budou umístěny na samostatných stránkách, spíše než uvnitř textu. Obrázky a ilustrace (pokud možno ve vysokém rozlišení; např.: nekomprimovaný TIFF) by měly být nahrány spolu s příspěvkem jako doplňkové soubory a názvy těchto souborů by měly obsahovat číslo obrázku (např.: figure01.jpg, figure02.tiff). V textu umístěte nad každou tabulku a obrázek identifikaci. Identifikace je zarovnaná doleva a sestává z popisku (např.: TABLE 1, Fig. 1) na prvním řádku a názvu tabulky nebo obrázku začínajícím na dalším řádku.

Referenční seznam
Reference jsou umístěny na konci příspěvku v abecedním pořadí a musí být v souladu s APA publikačním stylem (viz příklady). Pro reference nelze nikdy použít poznámky pod čarou. Pečlivě překontrolujte reference, abyste se ujistili, že jsou správně a zařazeny pouze v případě, že jsou citovány v textu. Uvedeny mohou být pouze reference, které byly publikovány nebo jsou přijaty k publikování. Kde je to možné, musí být uvedena URL adresa odkazující na referenci.

Příklady:
NEPERIODIKA (knihy, závěrečné zprávy, monografie, brožury)
Autor, A. A. (rok). Název práce. Místo: Vydavatel.
Např.:
Thomas, J. R., & Nelson, J. K. (2001). Research methods in physical activity (4th ed.). Champaign: Human Kinetics.

ČÁST NEPERIODIKA (kapitoly knih, sborníky)
Autor, A. A., & Autor, B. B. (rok). Název kapitoly. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Název knihy (pp. strany). Místo: Vydavatel.
Např.:
Parsonson, B. S., & Baer, D. M. (1992). The visual analysis of data and current research into the stimuli controlling it. In R. Kratochwill & J. R. Levin (Eds.), Single-case research design and analysis: New directions for psychology and education (pp. 15-40). Hillsdale, NJ: Laurence Erlbaum Associates.

PERIODIKA (články v časopisech)
Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (rok). Název článku. Název Periodika, ročník(číslo), strany.
Např.:
Sigmund, E., Frömel, K., & Neuls, F. (2005). Physical activity of children and youth: Evaluation guidelines from the viewpoint of health support. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 35(2), 59-68.

Významné akce

Karneval APA

Karneval APA

5. 4. 2019

Web  Info

Konference APA

Konference APA

  20. - 22. 11. 2019

Web

Dny na Monoski

Dny na Monoski

2019

Web

Expedice PřesBar

  6. - 13. 6. 2019

Web

Expedice PřesBar

pÁPÁ hrátky

Info  Fotky

pÁPÁ hrátky

Integrovaný zimní kurz

21. - 31. 1. 2019

Loučná nad Desnou

Integrovaný zimní kurz
Paralympijský školní den

Paralympijský školní den

Vánoční punčování

Vánoční punčování

26. 11. 2018

Fotky

Sportovní hry mentálně postižených

Sportovní hry mentálně postižených

Celoživotní vzdělávání v APA

 
Celoživotní vzdělávání v APA

Workshopy a semináře

Workshopy a semináře

Centra kolegiální podpory

Centra kolegiální podpory

Metodické Centrum APA

Jesina webOdborný garant projektu 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356, Mobil: +420 733 690 599

Janecka webMetodik - ZP 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 355

Kudlacek webMetodik - TV 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 361

Vyhlidal webMetodik - dlouhodobě nemocní 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356

Dostalova webPedagogický pracovník, proděkan

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 152, Mobil: +420 603 343 197
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Metodik - kombi 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 359

Koordinátor podpůrných opatření pro Olomoucký kraj (IKAP)

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 399

Metodik - outdoor 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 170

Regionální pro Ol. kraj

Vedoucí skupiny pro Olomoucký kraj (IKAP) 

Adresa:
Střední škola polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

Lehnertova webMetodik - reha 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 004

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: 

Konzultant APA pro Olomoucký kraj (IKAP) 

Adresa:
Střední škola polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

Pro Prahu a ostatní kraje ČR

Adresa:
třída Míru 111
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 170
Mobil: +420 735 166 550

Adresa:
FTVS José Martího 269/31

Praha 6 - Veleslavín

162 52

Adresa:
třída Míru 111
Olomouc
77111

Adresa:
třída Míru 111
Olomouc
77111

Adresa:
třída Míru 111
Olomouc
77111

Adresa:
FTVS José Martího 269/31

Praha 6 - Veleslavín

162 52

Adresa:
třída Míru 111
Olomouc
77111

Adresa:
FTVS José Martího 269/31

Praha 6 - Veleslavín

162 52

Adresa:
třída Míru 111
Olomouc
77111

Ostatní pracovníci centra

Adresa:
třída Míru 111
Olomouc
77111

Odborný týmový koordinátor 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pÁPÁ hrátky, Konzultant APA pro Olomoucký kraj (IKAP) 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 725 044 251

Jesinova webAdresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 039

Metodik - sport 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 737 331 905

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 775 055 407

Webmaster 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 041

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 359

Visna webP. R. 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 358

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
771 11
Telefon: +420 585 636 362, Mobil: +420 775 307 508

Dotazy a podněty

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Partneři Centra APA

BRENEK

brenek web

Newman School

Newman school web

Alpina

alpina logo2

EUFAPA

EUFAPA web

HSC Havířov

hsclogo web

ČASPV

logo caspv

Adapted

logo adapted

E-TOTEM

etotem web

Semafor

centrum semafor web

VOZKA

vozka logo

Paraple

paraple web

JIPAST

jiplast web

Open Languages

logo open

ČAAPA

caapa web

Půjčovna sportovně-kompenzačních pomůcek

Řád půjčovny
Rad pujcovny web1 Rad pujcovny web2
Ceník
Cenik Pujcovna Final2018 1 Cenik Pujcovna Final2018 2
On-line rezervace

Před vyplněním formuláře si prosím zkontrolujete ve vedlejší záložce "Přehled rezervací", zda již nejsou v požadovaném termínu všechny počty kusů vyčerpány. Celkový počet pomůcek na fakultě.
Poplatek za nájem sportovně-kompenzačních pomůcek je využit výhradně na pokrytí nákladů spojených s opravami. Jedná se o amortizační poplatek, ze kterého nemá vypůjčitel žádný zisk.
Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Doba výpůjčky
Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Registrace je nutná pro nahlížení do uchovávaných údajů v rámci legislativy EU.

Neplatný email. Nejprve se pod tímto odkazem přihlaste svými uživatelskými údaji a zadejte znovu váš registrovaný email k účtu.


Přehled rezervací

Přehled rezervací

OdDoPomůcky
21.03.2020 11:0028/03/2020 16:30Handbike s elektromotorem
07.03.2020 08:3007/03/2020 16:00Monoski 40
01.01.2020 14:0005/01/2020 17:00Monoski 30
27.12.2018 14:3001/01/2019 14:30Monoski 38
27.12.2018 14:3001/01/2019 14:30Monoski 40
08.02.2019 10:0016/02/2019 10:00Monoski 36
14.06.2018 16:0016/06/2018 13:30Raft Colorado, 4 pádla, vesty, pumpa
Výsledky 1 - 7 z 7

logolinkESF

Design, code: Mgr. Jiří Veverka | Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci