logo FTK UP bila

logo APA studium

Informace pro studenty a zájemce o studium ATV/APA

fb web apa  location web apa  tw web apa  yout web apa

Autor: Ondřej Ješina (2013)

 

Pohybové aktivity mohou hrát klíčovou roli při společenském začlenění osob se speciálními potřebami či zdravotním postižením, jejich osobnostně-sociálním formování nebo při prevenci zdravotních rizik vztahujících  se k nedostatečné realizaci pohybových aktivit. Význam pohybových aktivit pro skupiny osob se speciálními potřebami zdůrazňuje celá řada autorů (Bartoňová & Ješina, 2012; Block, 2007; Janečka, 2004; Ješina, 2010; Kassing et al., 2010;  Kudláček & Ješina, 2008; Rybová & Kudláček, 2010; Sherrill, 2004; Štěrbová, 2007; Válková, 2000, 2012; Vyhlídal & Ješina, 2010 aj.). Pozitivní účinky zapojení do pohybových aktivit bychom jednoduše mohli rozdělit na fyzické, psychické a sociální. Konkrétně se v oblasti fyzické jedná o rozvoj motorických kompetencí uplatnitelných v běžném životě a dovolujících zvýšení kvality i kvantity pohybových vzorců. V oblasti psychické a sociální pomáhají pohybové aktivity rozvíjet sebevědomí, sociální dovednosti, podporují vzorce pro vztahová jednání, mohou rozvíjet empatii atd. Například u osob se sluchovým postižením se rozvíjí komunikativní dovednosti ve vztahu k jiným osobám se sluchovým postižením, ale i ve vztahu k příslušníkům slyšící majority. Osoby s mentálním postižením rozvíjejí účastí ve volnočasových pohybových aktivitách svoji sociální adaptabilitu, kognitivní schopnosti, řeč, ovlivňována je jejich hodnotová orientaci a subjektivní preference (Válková, 2000) aj. Osoby se zdravotním postižením a znevýhodněním (chronickým onemocněním, dlouhodobým onemocněním, po dlouhodobé léčbě apod.) pravidelnou pohybovou činností působí preventivně a předcházejí tím dalším prohlubujícím se zdravotním komplikacím. Z medicínského hlediska ovlivňuje optimální realizace pohybových aktivit pozitivně především oběhový a dýchací systém (redukce stresu, zvýšení aerobní kapacity, zvýšení psychické výkonnosti, pozitivně ovlivňuje případná onemocnění srdce, pomáhá redukovat nadbytečné množství tělesného tuku pozitivně, ovlivňuje psychickou činnost atd. (Kolisko, 2002). Velmi ohroženou skupinou výše uvedenými onemocněními je i skupina osob se speciálními potřebami, především pak zdravotním postižením. U skupin jako jsou osoby s mentálním nebo tělesným postižením se často setkáváme se srdečními chorobami způsobenými mimo jiné i sníženou pohybovou aktivitou. Spojitost mezi kardiovaskulárními onemocněními a pohybovými aktivitami dokázala řada uskutečněných výzkumných šetření (Börjesson, Assanelli, Carré, Dugmore, Panhuyzen-Goedkoop, Seiler, Senden & Solberg, 2006; Schnohr, Lange, Scharling, & Jensen, 2006; Sofi, Capalbo, Cesari, Abbate, & Gensini, 2008; Zoeller, 2007). Například studie kardiovaskulární zdatnosti (Lakka et al. 1994), při které byla pět let sledována skupina pravidelně cvičících mužů, kteří využívali aerobního druhu cvičení a byli v dalších ukazatelích srovnatelní s kontrolní skupinou mužů, kteří necvičili. Po pěti letech byl u cvičících mužů pětinásobně menší výskyt srdečních chorob než u kontrolní skupiny. Kromě těchto medicínsko-biologických faktorů má tělesný pohyb vliv i na psychiku. Křivohlavý (2003) popisuje pozitivní vliv cvičení na depresivní a úzkostné stavy. Dále se zapojení do pohybových aktivit projevuje na kladném sebehodnocení jedince a hraje významnou roli při zvládání stresu. Přínos realizovaných pohybových aktivit komplexně shrnuje Americká národní zpráva o pohybové aktivitě a zdraví (1996), kde se mimo jiné uvádí: 

 • vyšší úroveň pravidelné pohybové aktivity je spojena s nižší úmrtností; lidé, kteří vykonávají pravidelnou pohybovou aktivitu střední intenzity, vykazují nižší úmrtnost než lidé, kteří jsou méně aktivní;
 • pravidelná pohybová aktivita snižuje riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění, zejména pak na ischemickou chorobu srdeční;
 • pravidelná pohybová aktivita zamezuje nástupu vysokého krevního tlaku či jej oddaluje a u pacientů s již diagnostikovanou hypertenzí krevní tlak snižuje;
 • pravidelná pohybová aktivita snižuje riziko onemocnění rakovinou tlustého střeva;
 • pravidelná pohybová aktivita snižuje riziko rozvoje non-inzulin dependentního diabetu mellitu (známý také jako diabetes mellitus II. typu);
 • pravidelná pohybová aktivita je nezbytná pro udržení normální svalové síly, kvalitní struktury kostí a správnou funkci kloubů; v míře doporučované pro zdraví není pohybová aktivita spojena s poškozením kloubů nebo rozvojem osteoartrózy, může být dále prospěšná pro řadu pacientů s artrózou;
 • pohybová aktivita je důležitá pro normální rozvoj kostry u dětí a adolescentů a pro udržení kvality kostní tkáně v mladé dospělosti;
 • pohybová aktivita snižuje rychlost úbytku kostní hmoty u žen v menopauze;
 • silový trénink a další formy cvičení seniorů zachovávají schopnost udržení nezávislého života a snižují riziko pádů;
 • pohybová aktivita příznivě ovlivňuje metabolismus tuků;
 • pohybová aktivita redukuje příznaky depresí a úzkosti a zlepšuje náladu. 

U osob se speciálními potřebami je tedy zapojení do volnočasových pohybových aktivit jedním z možných nástrojů prevence sociální exkluze. Sallis, Prochaska a Taylor (2000) uvádějí, že jednou z nejvýznamnějších determinant pohybové aktivity či inaktivity je sociální status, který je často u osob se speciálními potřebami nižší. Tato zjištění potvrdila již dříve provedená šetření (Sallis, Patterson, Buono, et al., 1988). Osoby se speciálními potřebami musí být stimulovány a saturovány především v oblastech psychických a sociálních. Hošek (2001) poukazuje na to, že především při organizovaných pohybových aktivitách panují určité zvyklosti a normy. Pohybové aktivity jsou vhodným prostředkem pro jejich účast na společenském životě, vhodně rozvíjejí některé klíčové kompetence a působí na celkové zvyšování kvality života a zdraví osob se speciálními potřebami. Pohybová aktivita obohacuje organismus člověka nejen fyzicky, ale obohacuje i jeho prožitky (Hošek, 2001). Nejhodnotnější prožitky jsou ty, které individuum získá vlastním přičiněním, tedy takové, které si „vytvoří“ vlastním tělem ať při sportu, či při jiné pohybové aktivitě (Dobrý & Souček, 2003). Hartl a Hartlová (2000) definují zážitek jako každý duševní jev, který individuum prožívá. Je vždy subjektivní, vnitřní a citově propojený. Jedná se o základ pro osobní zkušenost. Kumuluje se celý život a kombinuje se v jedinečné duševní bohatství každého člověka. Zkušenost je transformovatelná do reálného života mimo hranice vymezené jednotlivými pohybovými aktivitami. Právě možnost využití zkušeností nabytých s pomocí záměrných či nezáměrných pohybových aktivit bývá klíčová pro život osob se speciálními potřebami, u kterých často dochází k absenci zážitků spojených se zkušeností.

V oblasti aplikovaných pohybových aktivit hraje významnou roli posílení důvěry ve vlastní schopnosti (angl. termín empowerment) (Ješina, Kudláček, et al., 2011). Sherrill (1995) navrhla meta-teorii APA a užití modelu „empowerment“ jako její sociální doktríny. IPC SSC (Hutzler, 2002) navrhuje pro oblast pohybových aktivit osob se zdravotním postižením čtyři morální principy. Jedním z nich je „empowerment“ s cílem dát více prostoru jedincům v rozhodovacím procesu. „Empowerment“ vychází ze slova „power“ (moc), které má v anglickém originálu kořeny v latinském slovu „potere“, což znamená „schopný" ve smyslu něco činit nebo jednat“. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (Filipec et al., 2005, 184) definuje „moc“ jako „způsobilost, schopnost k nějakému působení“. Důležitým termínem v obou definicích je slovo „schopnost”, které také hraje významnou roli v kinantropologii. Vlastní způsobilost (schopnost) je v tomto kontextu obvykle spojena s motorickými schopnostmi a dovednostmi, sociálními dovednostmi a psychickými charakteristikami (např. soutěživost, sebedůvěra). Uznání okolím a sociální hry v dětství a adolescenci jsou důležité faktory, které posilují důvěru ve vlastní schopnosti. Z těchto důvodů mohou mít osoby s vrozeným postižením nižší sebedůvěru než osoby se získaným postižením (Campbell, 1995).

Vlastní způsobilost je spjata s níže uvedenými kritérii (Akseliuk, 1996 – upraveno):

 • schopnost naplňovat vlastní cíle;
 • rozvoj sebedůvěry na základě vlastních úspěchů;
 • přiměřeně sebevědomé vystupování;
 • uznání širší sociální skupiny.

V rámci konceptu „empowerment“ jsou klíčové dvě myšlenky (Ješina, Kudláček, et al., 2011):

 • zlepšení environmentálních stimulů podporuje u osob s postižením převzetí vlastní zodpovědnosti ve vztahu ke zdravému životnímu stylu (Hutzler & Sherrill, 1999);
 • aktivní přístup zlepšuje způsobilost k řešení situací v sociálním prostředí (Akseliuk, 1996) a sociální dovednosti obecně.

Právě výše uvedená podpora v oblasti APA napomáhá ke zvýšení sebevědomí a sebehodnocení osob se speciálními potřebami (zvláště se zdravotním postižením) a možnostem nezávislého způsobu života.

Mezi nejčastější bariéry v oblasti volnočasových aplikovaných pohybových aktivit patří vnímání společnosti. O postojích jako jednom z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující účast nebo neúčast v pohybových programech mluví zejména Kudláček, French, Myers, Sherrill a Válková (2002), ale i Bartoňová, Kudláček a Bressan (2007) nebo Kudláček a Ješina (2008). Mezi nejčastější problémy, se kterými se v praxi setkáváme, je odsouvání problému až na okraj zájmu. Chybné vnímání nemožnosti aktivní účasti osob se zdravotním postižením v pohybových programech. Nechápání potřebnosti pro tuto cílovou skupinu. Neustálé hledání omezení a důvodů, které znesnadňují tuto účast. Za další s vnějších faktorů považujeme zvyšující se komercionalizaci nabídky volnočasových pohybových aktivit. Vnímáme negativně rozšiřující se nůžky nabízených služeb za úplatu a možnosti jedinců s postižením. Výrazným limitem jsou také ceny sportovně-kompenzačních pomůcek, zejména u nových (trendy) aktivit a možností. Nejčastěji zmiňované jsou prostorové bariéry. Ačkoliv je také považujeme za důležité, jeví se v poslední době jako méně nebo minimálně stejně závažné, jako některé další. Sledujeme stále limity v oblasti vzdělávání profesionálů v oblasti nabídky volnočasových aktivit, ať už instruktorů nebo dalších pedagogických pracovníků. Někdy je limitním samozřejmě charakter postižení, ale občas jsme svědky zamítavého postoje k pohybovým aktivitám i u samotných osob s postižením. I u nás se také můžeme stále setkávat s legislativními bariérami. Řada podzákonných norem nebo jejich návrhů pomáhá vytvářen limity nebo omezení v přístupu k pohybovým aktivitám a to navzdory řady nadnárodních strategických dokumentů (Ješina, in press). Celkově o bariérách v přístupu k aplikovaným pohybových aktivitám a jejich lze uvažovat různě. Jednou z možností je jednoduché členění na vnější a vnitřní.

V souladu s předešlým textem pak lze dělit vnější na:

Architektonické (pokud jde o produkt lidské činnosti) nebo přírodní (lesy, hory, voda apod.).

Realisticko-pragmatické - nižší poptávka vyvolává nižší společenskou potřebu řešení nebo neexistenci technologií. Případně nižší poptávka znamená větší finanční nároky. 

 • Postojové (afektivní) - postoje jednotlivů i společnosti a z toho vyplývající kroky (úprava legislativy, nemyslím si, že je "to" důležité, nepotřebnost půjčoven sportovně-kompenzačních pomůcek). 
 • Jednajicí (konativní, kompetenční) - souvisí s kompetencemi jednajících osob (učitelů, trenérů, úředníků). Nesouvisí tolik z jejich názory a předsudky, ale spíše s tím, že buď neví, neumí nebo nechápou. Často se setkáváme s tím, že konající osoby chtějí, ale nevědí jak. Nemají dostatek informací vyplývající z nedostatečné schopnosti být flexiblní, kreativní. Nepropojují informace a nejsou schopni kritického výběru důležitých a nedůležitých. Nejde tedy o přistup názorový, ale kompetenční.

Do jisté míry jsou obě poslední ovlivněny vzděláním, předchozími zkušenostmi, mentální kapacitou (zejména při vykonávání náročných pracovních úkolů a přehlceností jinými činnostmi) a samozřejmě prioritami zainteresovaných. Toto dělení má i své kritiky, kteří na základě některých teorií (např. teorie plánovaného chování) poukazují na spojení afektivních a konativních bariér v jednu.

V souladu s předešlým textem pak lze dělit vnitřní (v souladu s modelem ICF 2001) na:

 • Osobnostní - osobnost člověka, charakteristické rysy, schopnost překonávat překážky, odhodlání, přístup, vlastní postoje a názory. U různých skupin se setkáváme s paradoxními výsledky. Například s tím, že osoby s dlouhodobou nemocí nebo postižením chápou význam pohybu pro vlastní zdraví; uvědomují si, že pohyb jejich zdraví prospívá; na vrcholu vlastní pyramidy hodnot vnímají vlastní zdraví; vědí o možnostech pohybových aktivit, ale neralizují je vůbec nebo v nedostatečné podobě (objemu, intenzitě).
 • Zdravotní limity - ačkoliv téměř vše je za určitých okolností běžné, přeci jen existují činnosti, které nejsou pro účastníky s ohledem na zdravotní limity nevhodné. Vyplývají z charakteru postižení (vady, defektu) nebo s aktuálního zdravotního stavu. Někdy se jedná o bariéry či limity v situacích, kdy činnosti výkonávané osobami s postižením jsou nebezpečné jim nebo svému okolí (např. automobilový řidič se středně těžkým mentálním postižením nebo těžkým zrakovým postižením).

Historie volnočasových aplikovaných pohybových aktivit

Vzhledem k významu zejména organizovaných volnočasových aktivit pohybového charakteru v oblasti APA je vhodné připomenout krátce také historii APA v této oblasti. Bylo by chybou domnívat se, že vše týkající se rekreace osob se speciálními potřebami začalo až v 90. letech minulého století. Historie je daleko hlubší a bohatší, i když vzhledem k sociálnímu kontextu se jednalo především o APA segregovaného charakteru (Ješina, 2007). Akce a programy probíhaly nejdříve spontánně, posléze i systémově. Vznik sportovních organizací sdružujících osoby se speciálními potřebami se datuje do dvacátých let minulého století. Nejdříve se za účelem společných pohybových aktivit sdružovaly osoby se sluchovým, později i zrakovým, tělesným a mentálním postižením. Rostl zájem o jednotlivé pohybové programy. To umožnilo práci s fenoménem tělocvičné rekreace jako prostředkem ke změně postojů majoritní společnosti. Díky pohybovým aktivitám rekreačního charakteru bylo možno důsledněji působit na utváření životních hodnot osob se speciálními potřebami, otevíral se prostor pro osobnostně-sociální rozvoj, později docházelo k realizaci programů podpory a optimalizace životního stylu. Tím, že rekreační aktivity působí na oblast fyzickou, sociální i psychickou, docházelo k výraznému rozvoji sebehodnocení aj. Rozvoj rekreace a organizovanosti osob se speciálními potřebami nabyl na významu díky společenským a legislativním změnám a změnám  přístupu v průběhu celého dvacátého století, hlavně ale v jeho druhé polovině, v ČR pak v jeho posledním desetiletí (Ješina, 2007).

Při drobném historickém exkurzu se v souvislosti s rekreačními aktivitami osob se speciálními potřebami často zmiňuje série akcí zaměřených na integraci a pořádaných pod garancí Prázdninové školy Lipnice (Kudláček, 2004). Již v roce 1991 bylo založeno občanské sdružení Užitečný život, které se od svého prvopočátku zabývá velmi intenzivně smysluplným trávením volného času osob se speciálními potřebami, včetně využívání aplikovaných pohybových aktivit. Vzniklo na základě tradičních křesťanských hodnot a jako nástroj pro práci s osobami se speciálními potřebami využívalo i pohybových programů. Ty měly charakter především zážitkových kurzů inspirujících se právě v Prázdninové škole Lipnice, která se již od poloviny 90. let zabývala pořádáním akcí s účastí osob se speciálními potřebami. Kudláček (2004) uvádí, že úvodní akcí pro tuto cílovou skupinu byly v roce 1994 Mosty I, které představují první pokus této organizace využít potenciálu, který nabízí soužití různých skupin obyvatel s odlišnými potřebami. Poté následovaly další tři akce s hlavičkou Mosty. V druhé polovině 90. let pak započal projekt nazvaný Seminarium, který školil a motivoval pedagogy pro přetvoření stávajících pohybových programů na integrované. Tři ročníky Seminaria vystřídaly projekty Intertouch a Fénix. Po roce 1999 bohužel Prázdninová škola Lipnice od pořádání podobných akcí upustila.

Na rozvoji volnočasových akcí osob se speciálními potřebami se od roku 1991 podílí také Katedra aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. Tato katedra garantuje studijní obory aplikovaná tělesná výchova (ATV) a aplikované pohybové aktivity (APA). Absolventi ATV získávají legislativní i profesní kompetence k učitelství tělesné výchovy na prvním, druhém i třetím stupni všech typů základních a středních škol, včetně škol a tříd zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (Ješina, 2008). Kompetence absolventů APA směřují především k volnočasovým aktivitám osob se speciálními potřebami. U obou těchto oborů jsou vytvořeny podmínky pro studium osob se zdravotním postižením a řada těchto studentů již také úspěšně svá studia na bakalářské i magisterské úrovni dokončila. Katedra APA se zabývá již mnoho let organizováním integrovaného zimního výcvikového kurzu s účastí dětí se zrakovým a sluchovým postižením a společně s osobami s tělesným postižením také výukou instruktora monoski, rozvoji aktivit z oblasti psychomotoriky, aktivit ve vodním prostředí, sportovních her, tance aj. Katedra také organizuje společenské a kulturní akce jako například Karneval APA aneb Roztancujme bariéry. Centrum APA (oddělení katedry APA, FTK UP v Olomouci) spolupracuje s velkým množstvím školských i neškolských organizací a podílí se na jejich podpoře v oblasti tělesné výchovy, sportu, ale i rekreace (více informací na www.apa.upol.cz).

Rekreace je stále více integrovaná a inkluzivní díky zlepšení legislativy a povědomí o programech APA. Některé země však zaostávají za jinými ve vztahu k právům na rovné příležitosti a jednotlivé země se také liší v míře a kvalitě nabízených rekreačních programů a aktivit (Van Coppenolle et al., 2004). Velmi aktivně působí v oblasti inkluzivních programů zejména Užitečný život, Centrum Paraple, SKV Praha, SKV Frýdek-Místek a řada dalších. Jistým specifikem APA v kontextu volnočasových aktivit je fakt, že významná skupina osob se zdravotním postižením, které aktivně vyhledávají rekreační a volnočasové programy jsou velmi aktivní i v oblasti vrcholného nebo výkonnostního sportu. Proto i řada významných projektů, jako např. Survival pro vozíčkáře (Jančíková & Pádivý, 2011) mající výkonnostní charakter podporují volnočasové aktivity osob se zdravotním postižením bez ohledu na pojmy a definice sportu.

APA v kontextu subjektivního vnímání vlastního zdraví

Pojem zdraví dnes ve své odborné terminologii používají nejen lékaři, ale i psychologové, sociologové, kinantropologové, pedagogové, teologové a další. V současné době vzrůstá zájem odborníků různých vědních oborů (sociologie, pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, medicína…) o přesné vymezení pojmů zdraví a kvalita života. Všeobecně přijímaná definice zdraví (i když občas kritizovaná pro přílišnou obecnost) pochází od Světové zdravotnické organizace (WHO, 2003), která je popisuje jako stav naprosté tělesné, duševní a sociální pohody. Otázkou je, zda je správné označovat zdraví jako stav, nejde-li spíše o déletrvající proces (Ješina, Vyhlídal, Rybová, & Kučera, 2011). Přesto tato, dle našeho názoru poněkud diskutabilní, definice dodala termínu „zdraví“ nový rozměr, posouvající jej od lékařské kategorie ke komplexnímu pojmu zohledňujícímu celistvost člověka. V souladu s Křivohlavým (2003) lze ještě rozšířit obsah pojmu zdraví na základě různých paradigmat. Autor tvrdí, že zatímco pojem celek v očích biologa představuje například organismus člověka, ze sociologického pohledu je celkem nejen jednotlivý člověk, ale i rodina, obec nebo stát. Stejně tak i Seedhouse (1995) popisuje, jak různé profese vnímají pojem zdraví odlišně. Lékař pojmem zdraví rozumí nepřítomnost nemoci, choroby či úrazu. Sociolog rozumí pojmem zdravý člověk jedince, který je schopen dobře fungovat ve všech jemu příslušných sociálních rolích, humanista slovy zdravý člověk označuje takového člověka, který je schopen pozitivně se vyrovnávat s životními úkoly, které před ním vyvstanou, a idealista si pod pojmem zdravý člověk představuje člověka, kterému je dobře tělesně, duševně, duchovně i sociálně (Krejčí, 2011; Seedhouse, 1995).

Kromě tohoto holistického přístupu se na zdraví můžeme dívat i z jiných úhlů pohledu. Břicháček a Habermannová (2007) uvádějí typologizaci založenou na čtyřech možných východiscích. Kromě nám již známého modelu holistického nabízejí autoři model, který představuje dynamický přístup pojímající zdraví jako proměnlivý jev naplňující se v celoživotní perspektivě člověka. Další model, sociální, chápe zdraví v kontextu vnímání člověka v sociálních vztazích a hodnotí zdraví v souvislosti s nimi. Poslední model zdůrazňuje přístup interaktivní, který zachycuje člověka v jeho širším prostředí.

Lékařství často pojem zdraví charakterizuje v nejužším slova smyslu jako nepřítomnost nemoci. Podrobněji je zdraví z medicínského hlediska popisováno jako možnost každého člověka k plnému využití svého genetického potenciálu a prožití svého života bez zbytečného utrpení a ve stavu co největšího fyzického, psychického a sociálního blaha (The British Medical Association, 1993).

Jednotlivé definice se sice v některých aspektech liší, přesto je možné vysledovat společné charakteristiky především v tom, že psychologie zdraví je vědní disciplínou užívající specifických postupů za účelem charakteristiky psychosomatického stavu jedince a prevence onemocnění. Matějček (2001) charakterizuje psychologii zdraví jako obor zabývající se soustavným studiem psychologických faktorů, které hrají roli jak ve zdraví, tak v nemoci. Tento obor se zaměřuje na psychologické momenty udržování a posilování zdraví a zabývá se otázkami prevence narušení či poškození zdraví.  „Psychologie zdraví je tou větví obecné psychologie, která se zabývá individuálním chováním člověka a životními styly, jež mají vliv na jeho tělesné zdraví“ (Brannon & Feist, 1997, 14).

Již English a English (1958) tvrdí, že psychické jevy jen velmi zřídka nejsou sociální povahy. Koncem 19. století se začalo uplatňovat poznání, že člověk žije ve společenství s druhými lidmi a je tímto soužitím ovlivňován (Křivohlavý, 2003). Kebza (2005) připomíná, že jediným správným přístupem k pochopení zdraví je propojení systémů a procesů podílejících se na fungování člověka, včetně těch, které spoluvytvářejí jeho existenci. Tím je myšlena sociální podmíněnost zdraví. Se sociálním začleněním souvisí vystavení stresovým situacím a tím i škodlivým účinkům na psychickou pohodu a zdraví. Sociální integrace jedince do sociální struktury je významnou determinantou jeho psychické pohody, a tedy i zdraví (Kebza, 2005). Díky vazbám k druhým osobám či skupinám je jedinci přístupná sociální opora. Je to jakýsi sociální fond, ze kterého může jedinec v případě potřeby čerpat sociální vztahy, které mu mohou být nápomocny při snaze dosáhnout jeho cílů. Vašina (2009) definuje sociální oporu jako existenci, přístupnost nebo blízkost osob, které k nám mají vztah, které mají o nás starost, cení si nás a mají nás rády. Křivohlavý (2003, p. 94) chápe sociální oporu v širším slova smyslu, když uvádí, že je „poskytována druhými lidmi člověku, který se nachází v zátěžové situaci. Obecně jde o činnost, která člověku v tísni jeho zátěžovou situaci určitým způsobem ulehčuje.“

Kinantropologie (už se své podstaty) jako multidisciplinární věda využívá předešlých přístupy, nachází však vlastní témata a prostředky k jejich monitoringu. Tato, především zahraniční, výzkumná šetření předznamenávají možný směr vývoje výzkumu a podpory kvality života ve vztahu k zapojení se do pohybových aktivit osob se speciálními potřebami. Kinantropologie nahlíží na vhodně realizované pohybové aktivity jako na nástroj pozitivního ovlivňování vlastního zdraví a celkové kvality života. Pohyb dle kinantropologie velmi úzce souvisí s prožitkem, zážitkem a následným transferem zkušeností do všech životních dimenzí. Blahutková (2007) ve vztahu ke všem osobám, včetně osob se speciálními potřebami, zmiňuje psychomotoriku jako významnou součást kinantropologie, která prohlubuje dopad pohybových aktivit na zdraví ve své komplexnosti (sociální, psychické i fyzické). Psychomotorika formuje jedince v realitě světa (Blahutková, Kopřivová & Klárová, 1993) a využívá k tomu cíleně zaměřených pohybových aktivit (často her). Jedním z nejvýraznějších subjektů zabývajícím se kvalitou života a zapojení se do volnočasových pohybových aktivit představuje tým prof. J. H. Rimmera. Publikoval řadu výzkumných šetření i odborných pojednání zabývající výše uvedenou problematikou (Rimmer, 2005; Rimmer et al., 2005; Drum et al., 2009 aj.). Problematikou kvality života ve vztahu k pohybovým aktivitám osob se speciálními potřebami se u nás zabývala především Válková (2000). Na pohybové aktivity jako prostředek podpory kvality života nezapomněla ani Štěrbová (2007), jejíž další přístup byl však spíše psychologický.

Brychnáčová (2007) se zabývá problematikou zdraví v základním vzdělávání. Smyslem vzdělávací oblasti Člověk a zdraví je seznámit žáky se základními poznatky o zdravém životním stylu a vybavit je vědomostmi o ochraně zdraví jednotlivce. Protože zdraví je úzce spjato i s chováním a jednáním jedince, je v této oblasti kladen důraz na pocit odpovědnosti za své zdraví i zdraví jiných. Jedinec se odmalička musí dozvídat proč, jak, čím a kdy může zdraví ovlivňovat. K tomu právě škola poskytuje spoustu příležitostí. „Protože jde hlavně o poznávací, rozhodovací a výchovnou činnost směřující k utváření dovedností, postojů, volních vlastností, mezilidských vztahů, odpovědností atd., stává se logicky problematika zdraví nezbytnou součástí základního vzdělávání“ (Brychnáčová, 2007, 10). K tomu slouží kromě vzdělávacího předmětu tělesná výchova a zdravotní tělesná výchova (u žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami i pohybová výchova a rehabilitační tělesná výchova, u žáků sportovních gymnázií ještě sportovní trénink) nově také předmět výchova ke zdraví.

Kvalita života v APA

Štěrbová (2007) uvádí, že pojem kvalita života s sebou nese veškeré životní aspekty, a to jak zdravotně-medicínské a sociálně-kulturní, tak i socio-psychologické. Kvalita života se stala předmětem vědeckého bádání v posledním dvacetiletí minulého století. Otázky konceptu kvality života (termín Quality of Life) jsou dnes ve středu zájmu téměř všech vědních disciplín. Přitom většina výzkumů o kvalitě života je orientována na dospělé (Mareš, 2006). Kvalita života je veličinou vícerozměrnou, dynamickou, bez jednotného teoretického základu (Pyšný, 2008). Z uvedeného vyplývá, že vymezení pojmu a dominantních prvků kvality života je různé, a to podle teoretických přístupů a užitých diagnostických metod. Je tedy zřejmé, že nejde o veličinu jednoznačnou, a jedná se tedy o veličinu obtížně definovatelnou. K dané problematice v současné době existuje bohatá tuzemská i zahraniční literatura. Podrobně se zabývají otázkami kvality života monotematické sborníky (Mareš, 2006; Mareš et al., 2007; Pyšný, 2008). Jejich hlavní autoři odkazují na zahraniční odbornou literaturu (např. Cummins, 1997; Fahey, Maitre, & Whelan, 2004 aj.). Níže uvádíme přehled názorů na pojem kvality života některých autorů vycházející z myšlenek publikovaných ve sborníku Pyšného (2008).

Slováček (2008) rozumí pod pojmem kvalita života subjektivní hodnocení života jedincem. Podle něj v životě dominují fyzický, psychický a sociální stav a psychologické a spirituální aspekty. Dragomirecká a Škoda (1997) zdůrazňují, že pro kvalitní život jedince je důležitá psychická, fyzická a sociální pohoda a jeho osobní spokojenost. Hnilicová a Bencko (2005) pak vymezují pojem kvality života a jeho význam pro zdravotnictví jako výsledek vzájemného působení vlivů na rozvoj jednotlivce i celé společnosti. Jde zejména o podmínky sociální, zdravotní, ekonomické a environmentální. Cummins (1997) definuje kvalitu života jako subjektivní pohodu života (subjective well-being). Přístup „well-being“ je psychologickým přístupem spočívajícím v celkové pohodě a spokojenosti.

Názory na stav osobní pohody se mohou různit. Doležalová (2003) vysvětluje takový stav jako existenci pozitivních emocí, jako dlouhodobé pozitivní sebehodnocení bez výskytu nepříjemných tělesných, psychických a jiných pocitů. Lze také říci, že jde o pozitivní emoční stav, v němž má spokojenost jedince se svým životem dominující váhu. Payne (2005) a Hnilicová s Benckem (2005) chápou osobní pohodu jako výsledek subjektivního hodnocení vlastního života.

Fenomén kvality života tvoří velký počet činitelů, které umožňují, aby i např. zdravotně postižený jedinec žil v naší společnosti spokojeně. Jesenský (2000) uvádí dvě skupiny činitelů. Rozeznává jednak činitele vnitřní, jednak vnější. Do první skupiny řadí somaticko-psychickou vybavenost jedince pro život, vyvolanou jeho zdravotním postižením, které ovlivňuje jeho další rozvoj. Druhou skupinu představují podle něj faktory ekonomické, společenské, pracovní, kulturní a jiné, v nichž jedinec žije se svým zdravotním postižením. Vnitřní činitelé tedy dle autora odpovídají subjektivnímu rozměru kvality života, kdežto vnější činitelé korespondují s objektivní dimenzí života. Stručně řečeno lze hovořit o subjektivních a objektivních činitelích kvality života. To platí prakticky pro celou populaci, tedy i pro osoby se zdravotním postižením. Naproti tomu Světová zdravotnická organizace (WHO, 2006) uvádí čtyři základní skupiny faktorů, čtyři oblasti, které nejlépe postihují dimenze lidského života bez ohledu na věk, pohlaví, etnikum či postižení.

Jsou to:

 • fyzické zdraví a míra samostatnosti;
 • psychické zdraví;
 • sociální klima;
 • prostředí.

Za důležité považujeme především to, že osoba s postižením (nebo jinými speciálními potřebami) vnímá svou kvalitu života a mění svůj názor na svět i sebe samotnou. Přitom vnímání vlastního zdraví a kvality života je v důsledku předchozích zkušeností těchto osob od obecné představy majoritní společnosti často diametrálně odlišné (Titl, 2010). Otázkou kvality života osob se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se zabývala řada zahraničních autorů (Beyer et al., 2010; Bloom, Petersen, & Kang, 2007; Brown & Brown, 2003; Cadmus et al., 2009; Huberty et al., 2009). V současné době již u nás existuje v mnoha oblastech klinické medicíny všeobecný konsensus týkající se nutnosti sledovat kvalitu života osob se zdravotním postižením či znevýhodněním (dále jen postižením) jako jednu ze základních komponent různých zdravotnických či medicínských intervencí (Jánský, 2007). V této souvislosti se nejčastěji pracuje s termínem „Health Related Quality of Life“, tj. kvalita života ovlivněná zdravím (Jánský, 2007). Podle Koudelkové (2002) vymezuje uvedený pojem tu část kvality života, která je primárně stanovena zdravím jedince a zdravotní péčí, jež může být ovlivněna klinickými intervencemi. Jedinec považuje za důležité ty hodnoty, které jsou v souladu s jeho očekáváním, s jeho subjektivním hodnocením životní reality (Vymětal, 2003).

Významný faktorem, jenž ovlivňuje kvalitu života osob s postižením, je především hloubka a typ (tedy charakter) daného postižení. Projevy různých zdravotních postižení mohou být důsledkem omezené možnosti účastnit se volnočasových aktivit, zejména pohybového charakteru. Výsledky aktivity jsou ovlivněny vůlí jedince samotného, jeho reálnými možnostmi, dostupností příležitostí a sociální oporou blízkých osob.

Neméně podstatným činitelem, ovlivňujícím kvalitu života osob se speciálními potřebami, bývá rovněž úroveň komunikačních schopností a jiných kompetencí, které umožňují sociální interakci s jinými lidmi (Vágnerová, 2004). Sociální interakce je oboustranný proces, tudíž v žádném případě nesmíme zapomínat na osobnost jedince se speciálními potřebami. Klíčovým faktorem může být úroveň jeho sebedůvěry a celkového sebepřijímání jedince. Proto Jesenský (2000) doporučuje cíleně motivovat osoby s postižením ke společenským aktivitám. Jejich zapojení do různých klubů či kurzů bezesporu přispívá ke zvyšování jejich sebevědomí, sebeúcty a celkové chuti do života. Za podstatné rovněž považuje nácvik specifických dovedností (např. sebeobsluha, manipulace s kompenzačními pomůckami, ovládání alternativních forem psaní a čtení, samostatný pohyb), které mohou přispět k dosažení větší míry soběstačnosti a vzrůstu celkové nezávislosti jedince. Na rozsáhlé možnosti intervenčních programů u různých skupin, včetně osob se speciálními potřebami, seniorů apod., upozorňuje zejména Krejčí et al. (2010). Kromě různých věkových skupin se autor zabývá i osobami se sociálním znevýhodněním, osobami s neinfekčními onemocněními a dlouhodobě nemocnými.

Konkrétní činitele ovlivňující kvalitu života popisují ve své publikaci také Vaďurová a Mühlpacher (2005). Uvádějí, že kvalita života osob s postižením bývá často ovlivněna nedostatkem vědomostí a negativními postoji jejich okolí. Tento fakt může mít za následek lhostejnost k osobám s postižením, v horším případě diskriminaci. Křížová (2005) v této souvislosti dodává, že klíčovým elementem kvalitního života jsou především vztahy, aktivita, přiměřené zdraví a uspokojené potřeby. Autorka považuje za primární sociální jednotku především rodinu, ale současně zdůrazňuje, že pokud ve vztazích k lidem chybí vztahy mimo okruh příbuzenstva, není život vnímán jako kvalitní.

Pro kvalitu života dlouhodobě nemocných osob (např. onkologicky) může být určujícím faktorem jak kvalita vztahů s nejbližšími příslušníky rodiny (rodiči, sourozenci, prarodiči…), tak kvalita vztahů s vrstevníky (spolužáky, kamarády) v běžném sociálním prostředí. Zvláště pak u dětí jde o to, aby byl vliv nemoci a následků nemoci minimalizován tak, aby se život po vyléčení příliš nelišil od běžného života, aby byl pokud možno plnohodnotný a vyrovnával se normám zdravých vrstevníků (Koutecký, 2008). V neposlední řadě bývá významným faktorem ovlivňujícím život osob se speciálními potřebami také úroveň sociální opory, jež obecně zahrnuje interpersonální vztahy jedince, jeho vztah k sociálním institucím a sociálním normám. Má pozitivní vliv na proces přizpůsobování jedince a na zmírňování důsledků stresových událostí (Kožený & Tišanská, 2003). Dalším kritériem je také úroveň sociálních služeb, včetně sociálního zabezpečení (Payne, 2005).

Podpora APA na různých úrovních

Termín podpora pohybové aktivity definuje práce Podpora pohybové aktivity pro odbornou veřejnost (Kalman, Hamřík, & Pavelka, 2009). Dle těchto autorů se jedná o:

 1. systémový nástroj facilitace behaviorálních změn úrovně pohybové aktivity obyvatel na individuální, komunální, regionální, národní i nadnárodní úrovni.
 2. systémový nástroj prevence hromadných neinfekčních nemocí (NCD).

Definice vychází z paradigmatu Světové zdravotnické organizace, která definuje pohybovou aktivitu jako „jakoukoli aktivitu produkovanou kosterním svalstvem způsobující zvýšení tepové a dechové frekvence“ (WHO, 2003). V oblasti podpory pohybové aktivity tedy půjde o podporu celého spektra pohybových činností v řadě oblastí lidského konání – tělesnou výchovu, aktivní transport, tělocvičnou rekreaci, sport, aktivní hru, tanec či aktivní domácí práce. Pohybová aktivita může být součástí sportu, školních aktivit, dětské hry nebo chůze do školy (Brettschneider & Naul, 2004).

U osob se speciálními potřebami je v oblasti podpory pohybové aktivity nutné respektovat specifika jednotlivých znevýhodnění. Některé činnosti, které jsou v této oblasti efektivní u běžné populace, u osob se speciálními potřebami naprosto selhávají. Příkladem mohou být běžné marketingové a informační kampaně zaměřené na zvýšení úrovně pohybové aktivity realizované prostřednictvím klasických médií. Drum et el. (2009) vymezili kritéria hodnocení podpory zdraví a pohybových aktivit dospělých osob se speciálními potřebami (hlavní akcent na osoby se zdravotním postižením):

Podpora zdraví pro osoby se zdravotním postižením by měla obsahovat základní koncepční nebo teoretický rámec.
Podpora zdraví pro osoby se zdravotním postižením by měla obsahovat kritéria hodnocení.
Podpora zdraví pro osoby se zdravotním postižením by měla obsahovat návrh vhodných opatření (dle charakteru jednotlivých postižení) na základě výsledků sebraných dat.
Osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny a nestátní organizace by měly být zapojeny v rozvoji a implementaci programů podpory zdraví.
Programy podpory zdraví pro osoby se zdravotním postižením by měly zvažovat specifika v oblastech psychických, sociálních i fyzických a respektovat individuální volbu zapojení se a účasti.
Programy podpory zdraví pro osoby se zdravotním postižením by měly být, programově, společensky a ekologicky přístupné.
Programy podpory zdraví pro osoby se zdravotním postižením by měly být cenově dostupné pro ně, jejich rodiny nebo nestátní organizace.
Rovněž koncept, který je v oblasti veřejné politiky (např. obcí) v současné době běžně preferován, tedy vytvoření podmínek pro pohybovou aktivitu, selhává ve vztahu k osobám se speciálními potřebami a izolovaně nemůže hrát ve zvýšení jejich účasti na pohybové aktivitě významný vliv. Alespoň v počáteční fázi účasti osoby se speciálními potřebami v pohybových aktivitách je nutná organizace nebo výraznější podpora. Příkladem vhodně realizované komplexní podpory je činnost Centra Paraple (Praha), Centra APA (Olomouc), Centrum handicapovaných lyžařů (Jánské Lázně), Cesta za snem (Praha), Černí koně (Nové Jirny) nebo některých školských organizací v součinnosti s neziskovými organizacemi zřízenými z důvodu doplnění nabídky služeb pro osoby se speciálními potřebami (ZŠ Ukrajinská v Ostravě-Porubě, Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesné postižené Jánské Lázně - SK Akáda; SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Kamenomlýnská – SK Orbita; Střední škole prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě a spolupráce se sdružením ABAK – Počitadlo aj.). Jedním z nejužších propojení sociální oblasti a sportu je vznik sportovních klubů registrovaných u Českého hnutí speciálních olympiád při domovech pro osoby se zdravotním (nejčastěji s mentálním) postižením.

Nadnárodní úroveň

Na nadnárodní úrovni řeší v oblasti veřejné politiky problematiku aplikovaných pohybových aktivit Světová zdravotnická organizace (WHO) a Organizace spojených národů (OSN), na evropské úrovni potom Evropská unie, přičemž zásadní strategické dokumenty na evropské úrovni jsou vydávány Evropskou komisí. Dále pak v této oblasti působí řada nestátních neziskových organizací, na globální úrovni například Globální hnutí pro pohybovou aktivitu (GAPA). Speciálně na problematiku aplikovaných pohybových aktivit je zaměřena Mezinárodní federace aplikovaných pohybových aktivit (IFAPA – International Federation of Adapted Physical Activity) založená v roce 1973 v Quebecu v Kanadě. Jedná se o nejuznávanější mezinárodní organizaci v oblasti APA s celosvětovou působností. Jejím cílem je mimo jiné podpora spolupráce v oblasti pohybových aktivit pro osoby se specifickými potřebami, podpora, propagace a koordinace vědeckého výzkumu a zkušeností z oblasti APA a aplikace výsledků výzkumu do dalších oblastí, jako je vzdělávání, rekreace a volný čas, rehabilitace a další. Na evropské úrovni působí Evropská federace aplikovaných pohybových aktivit (EUFAPA – European Federation of Adapted Physical Acitity), jejíž činnost byla po krátkém útlumu obnovena v roce 2006 v Olomouci. EUFAPA je nejvýznamnější organizací v oblasti aplikovaných pohybových aktivit s mezinárodní účastí v Evropě. Je členem IFAPA, kde má i svého zástupce ve výkonném výboru.

Velmi důležitým dokumentem z pohledu APA na nadnárovní úrovni je Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Jedná se o strategický dokument vytvořený v roce 2008 OSN, jehož smluvní stranou se ČR stala v roce 2009. Část tohoto dokumentu týkající se přístupnosti deklaruje nutnost toho, aby osobám se zdravotním postižením bylo umožněno žít nezávislým způsobem života a plně se zapojit do všech oblastí života společnosti. Článek 30 je pak věnován právu na kulturní život, rekreaci, volný čas a sport. S cílem umožnit osobám se zdravotním postižením podílet se na rekreační, zájmové a sportovní činnosti na rovnoprávném základě s ostatními, dokument:

 • podnítí a podpoří co nejširší zapojení osob se zdravotním postižením do běžných sportovních aktivit na všech úrovních;
 • zajistí, aby osoby se zdravotním postižením měly možnost organizovat a rozvíjet speciální sportovní a zájmové aktivity a účastnit se jich, a za tímto účelem podporují poskytování odpovídajícího výcviku, školení a
 • prostředků, a to na rovnoprávném základě s ostatními;
 • zajistí, aby osoby se zdravotním postižením měly přístup na sportoviště a do rekreačních a turistických zařízení;
 • zajistí, aby děti se zdravotním postižením měly rovný přístup k účasti ve hře, k rekreačním, zájmovým a sportovním činnostem, včetně účasti na uvedených činnostech v rámci školy – jako ostatní děti;
 • zajistí, aby osoby se zdravotním postižením měly přístup ke službám osob a institucí podílejících se na organizaci rekreační, turistické, zájmové a sportovní činnosti.

Evropská úroveň

Evropská charta sportu pro všechny: zdravotně postižené osoby (Štrasburk, 1987) se zavazuje provést nezbytné kroky pro to, aby příslušné orgány veřejné správy i soukromé organizace vzaly na vědomí přání i potřeby osob se zdravotním postižených z oblasti sportu a pohybové rekreace, včetně patřičného vzdělávání v dané oblasti. Je vyžadována podpora rozvoje sportu a rekreace osob s postižením jako nedílná součást zdravotní a sociální rehabilitace a jako její přirozené pokračování i vzhledem k obecnějšímu prospěchu. Jako nezbytnou součást rozvoje sportu a rekreace osob se zdravotním postižením se uvádí také výzkum, který vědecky zdůvodní či vymezí psychologický, fyziologický, sociální a další přínos sportu pro všechny věkové kategorie osob s postižením. Dle této normy je nutné podporovat vzdělávací instituce a úřady, aby zajišťovaly odpovídající a skutečnou tělesnou výchovu dětí se zdravotním postižením ve školách a zároveň, aby instituce zajistily odpovídající přípravu pro všechny ty, kteří budou tyto děti učit.

Evropská charta sportu (Štrasburk, 2001) doporučuje přijetí opatření poskytující všem občanům možnost sportovat a případná další opatření umožňující skupinám osob zdravotně nebo sociálně znevýhodněným či zdravotně postiženým plně těchto možností využívat.

Doporučení Rady ministrů členských zemí EU (ze dne 30. 4. 2003) ve svém prvním bodě uvádí způsoby, kterými lze zlepšit tělesnou výchovu pro děti a mládež, včetně dětí a mládeže se zdravotním postižením nebo zdravotním či sociálním znevýhodněním.

Národní úroveň

Na národní úrovni řeší problematiku aplikovaných pohybových aktivit jednak Ministerstvo školství ČR, dále pak Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které koordinuje komplexní rehabilitaci u osob se speciálními potřebami (Hamřík, Ješina, & Kalman, 2011).

V rámci vysokých škol se jedná především o Katedru aplikovaných pohybových aktivit (oddělení Centrum aplikovaných pohybových aktivit odpovědné za spolupráci s externími subjekty) na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Zde je možné studovat obor aplikovaná tělesná výchova (ATV), který se primárně orientuje do oblasti školství a vzdělávání, a obor aplikované pohybové aktivity (APA) zaměřený na volnočasové aktivity a poradenství. Z nevládních neziskových organizací se této problematice věnují například Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit (ČAAPA). Ta propaguje a rozšiřuje vědomosti, zkušenosti a výsledky vědeckého bádání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit a kinantropologie a jejich praktické aplikace ku prospěchu všech osob. Přestože sdružení podporuje pohybové aktivity pro všechny osoby se specifickými potřebami, speciálně zaměřuje svoje programy a aktivity na osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, jejichž účast v pohybových aktivitách ovlivňují různé limity. Mezi cíle sdružení patří propagovat, podporovat a koordinovat odborná šetření ve spojení s uplatněním zkušeností z oblasti aplikovaných pohybových aktivit (APA) v praxi v České republice i Evropě a podporovat aplikace výzkumů v různých praktických oblastech: výchova a vzdělání, inkluze, trénink, rekreace, volný čas. Dále pak zpřístupňovat informace a poznatky oblasti APA a praktické zkušenosti všem zainteresovaným jednotlivcům, organizacím či zařízením a podporovat národní i mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaných pohybových aktivit (ČAAPA, 2011).

Významným dokumentem byl Národní program rozvoje sportu pro všechny, schváleným usnesení vlády č. 17 ze dne 5. ledna 2000. Hlavním cílem bylo postupně změnit společenské i materiální podmínky ve prospěch celoživotního aktivního využívání účinných a bezpečných forem pohybových aktivit nepoškozujících životní prostředí pro co největší počet občanů, včetně osob se speciálními potřebami.  Z pohledu zdravotnické politiky je zásadním dokumentem schváleným vládou ČR v roce 2002 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR: Zdraví pro všechny v 21. století, který je v souladu se zmiňovanými dokumenty a strategiemi Světové zdravotnické organizace. Pokud se zaměříme na zákony a legislativu ČR v této oblasti, musíme citovat Zákon o podpoře sportu. Zde se zákonodárci vyjadřují k úkolům zřizovatelů škol (tedy krajů a obcí), kde kromě jiného uvádí § 5 úkoly krajů (kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů) a § 6 úkoly obcí (obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínek pro sport, zejména zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů). Dalším významným strategickým dokumentem na národní úrovni je Národní akční plán inkluzívního vzdělávání 2010. Jedná se strategický dokument MŠMT ČR. Základním cílem akčního plánu je zvýšit míru inkluzívního pojetí vzdělávání v českém vzdělávacím systému (Hamřík, Ješina, & Kalman, 2011).

Krajská a regionální (komunální) úroveň

Dle WHO (2006) jsou to místní samosprávy, kdo sehrává klíčovou úlohu při vytváření prostředí podporujícího příležitosti pro pohybovou aktivitu obyvatel a aktivní životní styl. Vedoucí představitelé měst a další kompetentní pracovníci se mohou zasadit o tvorbu podmínek a zavádění opatření, které podporují aktivní životní styl všech občanů (Hamřík & Kalman, 2011).

V oblasti plánování a implementace strategií zaměřených na aktivní životní styl a podporu pohybové aktivity v obcích musí hrát hlavní roli vedoucí představitelé obcí a příslušné odpovědné odbory, nezbytná je ale i spolupráce partnerů ze soukromého a občanského sektoru (Edwards & Tsouros 2006).

Programy pro aktivní trávení volného času s využitím pohybových aktivit jsou pro osoby se speciálními potřebami v ČR realizovány zejména prostřednictvím neziskového sektoru. V některých státech Evropské unie je však podpora neziskového sektoru výrazně systémovější a smysluplnější. Např. podpora organizací zabývající se pohybovými aktivitami osob se speciálními potřebami v Irsku je příkladná. Tamní CARA centra APA vytváří síť po celé zemi. Přesto zbývá prostor i pro regionální neziskové organizace s celospolečenskou podporou (nikoliv pouze finanční). Modely ve skandinávských zemích zase představují propojení volnočasových pohybových aktivit a rehabilitace (např. Malmö ve Švédsku nebo Beitostolen v Norsku). Zajímavým příkladem pak je Finsko (Pátek, Huovinen, Ješina, & Hanelová, 2013), kde historicky vznikla hromadná iniciativa větších obcí, které po vzoru města Jyväskylä zřizují odbory pro pohybové aktivity (sport – nemyšleno výkonnostní, ani vrcholný). Tyto odbory zabezpečují APA nejen osobám se zdravotním postižením, ale všem, které jsou ohroženy sociální exklusí (matky samoživitelky, senioři, žadatelé o azyl, osoby bez domova a s nižší sociálně-finanční úrovní apod.). Tyto odbory pak koordinují, ale i realizují každodenní programy v prostorách zřízených obcí (v našich podmínkách např. městská hřiště, sportovní haly, školy) v nejtěsnější spolupráci s neziskovým sektorem a nejrůznějšími sdruženími zřízených obcí (u nás např. kluby seniorů).

Referenční seznam

Akseliuk, M. (1996). Power therapy. Seattle, WA: Hogrefe & Huber.

Bartoňová, R., & Ješina, O. (2011). Individuální vzdělávací plán ve školní tělesné výchově. Olomouc: UP v Olomouci.

Bartoňová, R., Kudláček, M., & Bressan, L. (2007). Attitudes of future physical educators toward teaching children with disabilities in physical education in the Republic of South Africa. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica, 37(4), 69-75.

Beyer, S., Brown, T., Akandi, R., & Rapley, M. (2010). A Comparison of Quality of Life Outcomes for People with Intellectual Disabilities in Supported Employment, Day Services and Employment Enterprises. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 23(3), 290–295.

Blahutková, M. (2007). Psychomotorika. Brno: Masarykova univerzita.

Blahutková, M., Kopřivová, J., & Klárová, R. (1993). Psychomotorika. Brno: CDVU MU.

Block, M. (2007). A teacher’s guide to including students with disabilities in general physical education (3rd ed.). Maryland: Paul H. Brooks Publishing Co.

Bloom, J. R., Petersen, D. M., & Kang, S. H. (2007). Multi-dimensional quality of life among long-term (5+ years) adult cancer survivors. Psycho-Oncology, 16, 691–706.

Börjesson, M., Assanelli, D., Carré, F., Dugmore, D., Panhuyzen-Goedkoop, N. M., Seiler, Ch., Senden J., & Solberg, E. E. (2006). ESC Study Group of Sports Cardiology: recommendations for participation in leisure-time physical activity and competitive sports for patients with ischaemic heart disease. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, 13(2), 137–149.

Brannon, L., & Fiest, J. (1997). Health Psychology. New York: Books-Cole Publishing Company.

Brettschneider, W. D., & Naul, R. (2004). Study on young people’s lifestyles and sedentariness and the role of sport in the context of education and as a means of restoring the balance. Paderborn: University of Paderborn.

British Medical Association (1993). The morbidity and Mortality of the Medical Profession – a Literature Review and Suggestions for Future Research. London: BMA.

Brown, I, & Brown, R. I. (2003). Quality of life and disability. London, New York: Jessica Kingsley Publishers.

Brychnáčová, E. (2007). Enviromentální a mediální výchova ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Břicháček, V., & Habermannová, M. (Eds.). (2007). Studie z psychologie zdraví. Praha: Ermat.

Cadmus, L. A., Salovey, P., Yu, H., Chung, G., Kasl, S., & Irwin, M. L. (2009). Psycho-Oncology, 18, 343–352.

Campbell, S. B. (1995). Behavior problems in preschool children: a review of recent research.The Journal of Child Psychology and Psychiatr, 36(1), 113–149.

Cummins, R. A. (1997). Comprehensive quality of life seale-school version. Melbourne: School of psychology, Deakin University.

Dobrý, L., & Souček, O. (2003). Pedagogická kinantropologie 2003. Praha: Karolinum.

Dragomirecká, E., & Škoda, C. (1997). Měření kvality života v sociální psychiatrii. Česká a Slovenská psychiatrie, 93(2), 25–27.

Drum, Ch. E., Peterson, J. J., Culley, C., Krahn,G., Heller, T., Kimpton, T., McCubbin, J., Rimmer, J., Seekins, T., Suzuki, T., & White, G. W. (2009). Guidelines and Criteria for the Implementation of Community-Based Health Promotion Programs for Individuals With Disabilities. The science of healt promotion, 24(2), 93–101.

Edwards, P., & Tsouros, A. (2006). Promoting physical activity and active living in urban environments: Tro role of local government. Copenhagen: WHO.

English, H. B., & English, A. C. (1958). A comprehensive dictionary of psychological and psychoanalytics terms. New York: David McKay Company.

Fahey, T., Maitre, B., & Whelan, C. (2004). Quality of life in Europe. Luxemburg: Office for Official Publications of the Reuropean Communities.

Filipec, J, Daneš, F., Machač, J., & Mejstřík, V. (2005). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia.

Hamřík, Z., Ješina, O., & Kalman, M. (2011). Národní úroveň. In O. Ješina, Z. Hamřík, et al. Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času (pp. 45-50). Olomouc: UP v Olomouci.

Hamřík, Z., & Kalman, M. (2011). Krajská a obecní úroveň. In O. Ješina, Z. Hamřík, et al. Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času (pp. 50-51). Olomouc: UP v Olomouci.

Hartl, P., & Hartlová, H. (2000). Psychologický slovník. Praha: Portál.

Hnilicová, H., & Bencko, V. (2005). Kvalita života – vymezení pojmu a jeho význam pro medicínu a zdravotnictví. Praktický lékař, 85(11), 656–660.

Hošek, V. (2001). Pohyb kvalitu života. Psychologie dnes, 7(6), 18.

Huberty, J. L., Vener, J., Waltman, N., Ott, C., Twiss, J., Gross, G., McGuire, R., & Dwyer, A. (2009). Development of an Instrument to Measure Adherence to Strength Training in Postmenopausal Breast Cancer Survivors. Oncology Nursing Forum, 36(5), 266–273.

Hutzler, Y. (2002). APA in social environmetns. Thenapa (CD). Inclusion and Integration through Adapted Physical Activity.

Hutzler, Y., & Sherrill, C. (1999). Disability, physical activity, psychological well being and empowerment: A life span perspective. In R. Lidor & M. Bar-Eli (Eds.), Sport psychology: Linking theory and practice (pp. 281–300). Morgantown, WV: Fitness Information Technology.

Jančíková, A., & Pádivý, M. (2011). Vozejkov a survival pro vozíčkáře. In A. Vyskočilová (Ed.), 1. česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit (p. 15). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Janečka, Z. (2004). Úvod do motorické kompetence jinak zrakově disponovaných dětí. Disertační práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Olomouc.

Jánský, P. (2007). Vliv kvalifikace a pracovní uplatnitelnosti na kvalitu života zrakově postižených, zejména v oblasti jejich společenského statutu a sociální interakce. Disertační práce, Jihočeská univerzita, České Budějovice.

Jesenský, J. (2000). Andragogika a gerontagogika handicapovaných. Praha: Karolinum.

Ješina, O. (2007). Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Ješina, O. (2008). APA osob s mentálním postižením v zimní přírodě. In O. Ješina, Z. Janečka, et al. Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě II (pp. 55–60). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Ješina, O. (2010). Vztah žáků romského etnika k tělocvičným aktivitám. Disertační práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Olomouc.

Ješina, O. (in press). Pohybové aktivity jako součást wellness osob se zdravotním postižením. In M. Krejčí. Konference wellness 2013. Praha: Palestra.

Ješina, O., Kudláček, M., et al. (2011). Aplikovaná tělesná výchova. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Ješina, O., Vyhlídal, T., Rybová, L., & Kučera, M. (2011). Zdraví a kvalita života osob se speciálními potřebami. In O. Ješina, Z. Hamřík, et al. Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času (pp. 25-40). Olomouc: UP v Olomouci.

Kalman, M., Hamřík, Z., & Pavelka, J. (2009). Podpora pohybové aktivity pro odbornou veřejnost. Olomouc: ORE-institut.

Kassing, G. et al. (2010). Inclusive recreation: programs and services for diverse populations. Champaign, IL: Human Kinetics.  

Kebza, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia.

Kolisko, P. (2002). Cesty zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Koudelková, A. (2002). Kvalita života – základní principy konstrukce dotazníku. In Sborník studentské celouniverzitní vědecké konference FSV (pp. 124–126). Praha: MatfyzPress.

Koutecký, J. (2008). Život mezi beznadějí a úspěchem. Praha: Academia.

Kožený, J., & Tišanská, L. (2003). Index životní spokojenosti LISIA: test nástroje na datech českých seniorek, Československá psychologie, 6(17), 544–560.

Krejčí, M., et al. (2010). Adequate movement regime and bio-psycho-social determinants of active life style (pp. 15–38). České Budějovice: Jihočeská univerzita. 

Krejčí, M. (2011). Podpora zdraví v adekvátních pohybových režimech. In J. Hendl. L. Dobrý et al. Zdravotní benefity pohybových aktivit: monitorování, intervence, evaluace. Praha: Karolinum.

Křivohlavý, J. (2003). Psychologie zdraví. Praha: Portál.

Křížová, E. (2005). Sociologické podmínky kvality života. In J. Payne, a kol., Kvalita života a zdraví. Praha: Triton.

Kudláček, M. (2004). Zahraniční organizace v oblasti terapeutické rekreace a aplikovaných pohybových aktivit. Gymnasion, 1(2), 68–72.

Kudláček, M., & Ješina, O. (2008). Integrace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Lakka, T. A. et al. (1994). Relation of leisure time physical activity and cardiorespiratory fitness to the risk of acute myocardial infarction in men. New England Journal of Medicine, 330, 1549–1554.

Mareš, J. (2006). Kvalita života u dětí a dospívajících I. Brno: MSD.

Mareš, J. et al. (2007). Kvalita života u dětí a dospívajících II. Brno: MSD.

Matějček, Z. (2001). Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Praha: Nakladatelství H & H.

Organizace spojených národů. (2008). Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. New York: Autor.

Pátek, A., Huovinen, P., Ješina, O., & Hanelová, Z. (2013). Pohybové aktivity dětí a osob se specifickými potřebami ve městě Jyväskylä, Finsko. Brno: Mu.

Payne, J. (2005). Kvalita života a zdraví. Praha: Triton.

Pyšný, L. (2008). Kvalita života II. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Rimmer, J. H. (2005). The Conspicuous Absence of People With Disabilities in Public Fitness and Recreation Facilities: Lack of Interest or Lack of Access? The science of health promotion, 19(5), 327–329.

Rimmer, J. H., Riley, B., Wang, E., & Rauworth, A. (2005). Accessibility of Health Clubs for People with Mobility Disabilities and Visual Impairments. American journal of public health, 95(11), 2022–2028.

Rybová, L., & Kudláček, M. (2010). Integrace žáků s tělesným postižením do hodin školní tělesné výchovy. Studia Sportiva, 4(1), 127–132.

Sallis, J. F., Patterson, T. L., Buono, M. J., et al. (1988). Aggregation of physical activity habits in Mexican-American and Anglo families. Journal Behavioral Medicine, 11(1), 31–41.

Sallis, J. F., Prochaska, J. J., & Taylor, W. C. (2000). A review of correlates of physical activity of children and adolescents. Medicine & Science in Sports & Exercise, 32(5), 963–975.

Seedhouse, D. (1995). Health: The Foundations of Achievements. New York: John Wiley and Sons.

Sherrill, C. (1995). Defining adapted physical activity. Unpublished presentation during ISAPA congress 1995.

Sherrill, C. (2004). Adapted physical activity, recreation and sport: Crossdisciplinary and lifespan (6th ed.). Boston, MA: WCB/McGraw-Hill.

Schnohr, P., Lange, P., Scharling, H., & Jensen, J. S. (2006). Long-term physical activity in leisure time and mortality from coronary heart disease, stroke, respiratory diseases, and cancer. The Copenhagen City Heart Study. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, 13(2), 173–179.

Slováček, L. (2004). Kvalita života nemocných – jeden z důležitých parametrů komplexního hodnocení léčby. Vojenské listy, 73 (1). 6–8.

Sofi, F., Capalbo, A., Cesari, F., Abbate R., & Gensini, G. F. (2008). Physical activity during leisure time and primary prevention of coronary heart disease: an updated meta-analysis of cohort studies. Journal of Cardiovascular Risk, 15(3), 247–257.

Štěrbová, D. (2007). Pohybové aktivity v životě dětí s hluchoslepotou. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Titl, Z. (2010). Vliv sportovních aktivit u osob s poúrazovou amputací (transfemorální) na kvalitu života v kontextu  ucelené rehabilitace. Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Olomouc.

Vaďurová, H., & Muhlpachr, P. (2005). Kvalita života. Brno: Masarykova univerzita.

Vágnerová, M. (2004). Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál.

Válková, H. (2000). Skutečnost nebo fikce? Socializace mentálně postižených prostřednictvím pohybových aktivit. Olomouc: Univerzita Palackého.

Válková, H. (2010). Teoretické vymezení APA jako kinantropologické disciplíny: Co to je, když se řekne APA (aplikované pohybové aktivity). Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1(1), 25–32.

Van Coppenolle, H. et al. (2004). ‘‘Adapt” – Společné evropské kurikulum základů aplikovaných pohybových aktivit a sportu osob se zdravotním postižením. THENAPA [CD-ROM].

Vašina, B. (2009). Základy psychologie zdraví. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity.

Vyhlídal, T., & Ješina, O. (2010). Hodnotová orientace dětí s onkologickým onemocněním ve vztahu ke kvalitě života a pohybovým aktivitám. Tělesná kultura, 33(3), 84–100.

Vymětal, J. (2003). Lékařská psychologie. Praha: Portál.

World Health Organization. (2003). WHO Global strategy on diet, physical activity and health: European regional consultation meeting report. Copenhagen: Author.

World Health Organisation. (2006). Promoting Physical Activity and Active Living in Urban Environments. Geneva: Author.

Zoeller, R. F. (2007). Physical Activity and Fitness in the Prevention of Coronary Heart Disease and Associated Risk Factors. American Journal of Lifestyle Medicine, 1(1), 29–33.

 

Rekreace obecně je jedním z fenoménů dnešní doby. Volný čas je významný sociální prvek, nabízí možnosti pro osobnostně sociální rozvoj.

Rekreace jako pojem vznikl z latinského slova creare (tvořit), předpona re vyjadřuje obnovování, znovuvytvoření apod. Hodaň (2005) ve své knize Rekreologie popisuje rekreaci jako „pojem, označující činnosti, které jsou zaměřeny na obnovování vyčerpávanýách sil a kompenzaci deformativních vlivů vyplývajících z běžných socio-profesních rolí člověka, z jednostrannosti práce, nesprávných životních návyků apod., na tvorbu zdraví, rozvoj a zdokonalování ve smyslu fyzickém, psychickém i sociálním a s tím spojenou kultivaci. „

Úkoly, které by mělo aktivní trávení volného času v kontextu APA plnit se dají stručně charakterizovat pravidlem 7 RE:

 • regenerace,
 • relaxace,
 • reedukace,
 • resocializace,
 • rekondice,
 • rehabilitace,
 • rekultivace.

Dohnal (2002) ve své knize Koncepce a metodice systému komunální rekreace na úrovni obce popsal tendence vývoje volnočasových aktivit směřující mimo jiné:

 • od organizovaného k neorganizovanému
 • od výkonu k prožitku,
 • od města k přírodě,
 • od skupinových k individuálnímu.

V oblasti APA lze doplnit ještě trend - od segregovaného k integrovanému.

Toto dělení je však nutné podrobit konstruktivní kritice s ohledem na změny v posledních letech. Zejména pak s ohledem na specifika osob s postižením a zdravotním znevýhodněním. Tendence obecně platné jsou ve vztahu k osobám např. s mentálním postižením značně diskutabilní. Přírodní bariéry jsou také pro některé skupiny (např. uživatele vozíku) v řadě aspektů limitující. Zároveň jse však možné polemizovat nad platností těchto tendencí ve světle relativně nového paralelního virtuálního světa, který posouvá ryze intimní prožitky k neintimní sdílející (ang. share) rovině. Častěji a častěji jsme svědky obsahové prázdnoty těchto prožitků, obdobně pak i prázdnoty benefitů z neorganizovaných činností uprostřed novodobých "spartan raců, půlmaratónů a horských přechodů". 

Rekreaci, tělocvičnou rekreaci či pohybové programy ve volném čase lze dělit různými způsoby. My se kloníme k následujícím možných dělením.

Dle času:

 • Jednodenní.
 • Víkendové.
 • Vícedenní.

Je naprosto jasné, že z hlediska organizace, přípravy, obsahu či realizace akce se jednotlivé formy liší, v některých případech i velmi výrazně. Pokud se budeme zabývat obecně (avšak velmi zjednodušeně) výhodami či nevýhodami, můžeme uvést následující:

 

Výhody

Nevýhody

Jednodenní

Malá časová náročnost. 
Nízká cena. 
Organizačně méně náročná (přenocování, celodenní režim, variabilita dalších dnů atd...)

Malá možnost poznání všech účastníků.

Víkendové

Malé nebo žádné omezení pracovních povinností. 
Nižší cena.

Částečné omezení rodinných povinností  (ne tak výrazné jako ve vícedenní).

Vícedenní

Velká možnost se poznat v netypických, někdy i mezních situacích - navzájem i sami sebe. 
Únik od životního stereotypu. 
Více dní - více zážitků.

Poměrně velká časová náročnost při realizaci. 
Poměrně finančně nákladná. 
Omezení rodiny (v případě, že se její členové akce neúčastní). 
Složitější přechod zpět do každodenního rytmu.

 

Další možné dělení je dle organizovanosti:

 • Organizované.
 • Poloorganizované (Částečně organizované).
 • Neorganizované.

Klasickým příkladem organizovaných akcí je např. dětský ozdravný pobyt (tábor). Tým vedoucích a instruktorů připraví, nejčastěji vícedenní, program pro děti a mládež. Ti se programu účastní pod vedením vedoucích.

Za poloorganizovanou akci považujeme např. zájezd k moři ve spolupráci s příslušnou cestovní kanceláří, která vám zajistí dopravu, ubytování, stravu a dá vám výběr z možných doprovodných programů, kterých se dle svého uvážení účastníte nebo ne. Hlavním kritériem je fakt, že organizátor nezná jednotlivé klienty a obsah je redukován na nabídku, kterou klienti mohou, ale nemusí akceptovat.

Neorganizovanou akcí je spontánní akce pohybového či sportovního charakteru, které se účastní jednotlivci, kteří participují nejen na realizaci programu samotného, ale také při její přípravě, případně placení i evaluaci (která často probíhá neformálně „při sklenici něčeho dobrého“). Příkladem je například tradiční odpolední tenisový nebo fotbalový zápas party dlouholetých kamarádů.

Z hlediska charakteru akce je lze dělit na:

 • Integrované.
 • Paralelní.
 • Segregované.

Integrovanou akcí myslíme program, ve kterém jsou upraveny podmínky, prostředky, přístup, metody a postupy tak, aby se ho mohli účastnit osoby bez i se speciálními potřebami. Nejde však jen o možnost účasti, ale především o opravdovou participaci různých skupin obyvatel. Ve stejný čas na stejném místě se tedy tito lidé účastní společného programu.

Paralelní akci představuje program podobně upravený jako v akci integrované, avšak probíhá často ve stejném čase, na shodném místě, ale s různým obsahem, který se částečně prolíná.

Segregovanou akci představuje program pro jedince se speciálními potřebami. Nejedná se o účast osob bez speciálních potřeb. Podmínky, prostředky, přístup, metody a postupy či program jsou upraveny cíleně pro osoby se speciálními potřebami.

Existují i další možná dělení na zimní a letní aktivity, indoorové či outdoorové, dělení dle obsahu a zaměření akce nebo dle věku a charakteru klientské skupiny. Možné je klasické dělení na sport, tělesnou výchovu a tělocvičnou rekreaci.

Dle počtu participujících osob, můžeme dále akce dělit na:

 • Individuální
 • Skupinovou

Individuální formou myslíme především účast jedné osoby se speciálními potřebami při pohybovém programu (nejčastěji integrovaném).

Pokud mluvíme o skupinové formě, myslíme tím zejména pohybové programy, při kterých participují dva a více jedinců se speciálními potřebami.

V zahraničí se můžeme setkat s profesními skupinami, které se věnují terapeutickému využití rekreace, příp. zážitkové pedagogiky, pro komplexní rehabilitaci osob se zdravotním postižením. V USA existuje pracovní uplatnění v oboru THERAPEUTIC RECREATION (TR). „Terapeutická rekreace užívá výchovně vzdělávací a rekreační služby k pomoci osobám se zdravotním oslabením, postižením, či jinými specifickými potřebami. Cílem TR je rozvoj a naplnění volnočasových aktivit tak, aby se zlepšilo zdraví, funkční možnosti, nezávislost a kvalita života" (NTRS, 2000). Tito odborníci pracují v nemocnicích, rehabilitačních centrech, či rekreačních centrech, školách apod. Jedním z jejich poslání je také pomoci integrovat osoby se ZP do komunity tím, že jim pomáhají využívat centra volnočasových a rekreačních aktivit (Kudláček a kol., 2007).

Termín TR není v české odborné literatuře příliš známý, neboť problematice pohybových aktivit u osob se zdravotním postižením se u nás věnují spíše odborníci z oblasti aplikovaných pohybových aktivit. Profil absolventů oboru Aplikované Pohybové Aktivity (studijní obor Aplikovaná Tělesná Výchova) jim umožňuje, věnovat se kromě tělesné výchovy a sportu i tělocvičné rekreaci osob se speciálními potřebami. V současné době se začíná rozšiřovat studium APA o zaměření právě na oblast volnočasových aktivit osob se speciálními potřebami (to vše na Fakultě tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, katedra Aplikovaných Pohybových Aktivit).

Hlavním rozdílem mezi APA a terapeutickou rekreaci je v tom, že APA se zaměřuje především na oblast pohybových aktivit. Zatímco TR se zaměřuje na více oblastí - výtvarná a hudební výchova, dobrodružná a zážitková pedagogika atd.

Praxe a stáže

Obecné informace

Informace k pedagogickým praxím studentů ATV a APA v bakalářské studijní etapě

Výuka předmětů  týkajících  se praxí a jeho inovace je součástí projektu Kompetence v APA. Podpora systému praxí ve vztahu k relevantním klinickým pracovištím je součástí dalších dvou (výše uvedených) projektů. Praxe studentů oborů ATV a APA včetně jejich stáží, které jsou nad rámec praxí umožňuje právě tento systém s využití webového rozhraní.

Předkládáme Vám informace týkající se požadavků k získání 5 kreditů z pedagogické praxe průběžné a 5 kreditů z pedagogické praxe blokové. Budete- li mít i po těchto informacích další otázky obraťte se prosím na nás:

Garant praxe:  Mgr. Tomáš Vyhlídal – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

OBECNÉ INFORMACE

Praxe by měla být rozložena rovnoměrně v průběhu 2-3 let studia. Možnost získání 5 kreditů po složení kolokvia až po 3. semestru.

PRAXI (blokovou i průběžnou) SI STUDENTI ZAPISUJÍ DO STAGU NEJDŘÍVE VE DRUHÉM ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA!!!

Druh speciálního zařízení a termín praxe si volí student na základě nabídky katedry APA.

Studenti kombinovaného studia si mohou vybrat praxi i mimo tyto doporučené nabídky. Vše ale musí být upřesněno v elektronické žádosti o praxi. Pokud nebude žádost v pořádku, nebo praxe nebude odpovídat požadavkům, ozve se Vám garant akce a dané věci upřesní. 

PRAXE PRŮBĚŽNÁ (30h + 30h)

Student absolvuje 30 hodin aktivní činnosti při organizaci zabývající se osobami s postižením a to v kontextu organizace, řízení či asistence v oblasti aplikovaných pohybových aktivit v průběhu studia. OD ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 (u studentů prezenční formy studia) JE NUTNÉ SPLNIT Z VÝŠE UVEDENÝCH 30 HODIN MINIMÁLNĚ 10 HODIN PRAXE, KTERÁ JE UVEDENÁ V AKTUÁLNÍ NABÍDCE PRAXÍ!!!

Student také absolvuje 30hodin aktivní činnosti při organizacích pracujících s dětmi bez postižení v oblasti volného času v kontextu řízení a organizace pohybových aktivit v průběhu studia.

Tato část praxe může být realizována i v zařízení, které není smluvně vázáno nebo nesplňuje pravidla výše uvedené. Tzn., že tuto část můžete realizovat v jakémkoliv zařízení, ale přesto musíte zaslat Žádost o praxi. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky praxe, bude Vám zaslán email o dalším postupu.

 

Deník k praxi průběžné (KSK/PPPR1)

 

PRAXE BLOKOVÁ (14dní)

Student absolvuje 14 dní souvislé praxe (možnost i po částech, minimálně však po třech dnech) ve speciálním zařízení, nebo při akci organizované speciálním zařízením, organizací nebo centrem (př. tábory, soustředění sportovců s postižením, praxe souvislého charakteru).

 

Deník k praxi blokové (KAT/PPBL1)

 

POŽADAVKY K ZÍSKÁNÍ 5 + 5 KREDITŮ

Potvrzení průběhu praxe v deníku praxí a seminární práce. Bude nutno vyplnit Žádost o praxi na této stránce. Bude nutno přihlásit se na kolokvium prostřednictvím STAGU. Před kolokviem je nutné předložit seminární práci, která bude sloužit jako reflexe Vašich zkušeností, které jste praxí získali. Základní osnova této práce je: místa, kde praxe probíhala, náplň Vaší práce, Vaše povinnosti, Vaše nejsilnější zážitky, charakteristika klientů, příklad práce s klienty se specifickými potřebami atd. Napište také, jak jste s praxí byli spokojeni, co Vám tato zkušenost přinesla, a co byste v dané aktivitě dělali jinak. Součástí seminární práce je také povinná fotodokumentace praxe!! Student je povinnen zajistit od organizace poskytující praxi písemný souhlas s uveřejněním fotografii pro potřeby splnění praxe.

Doporučujeme vést si stručný deník o vašich zkušenostech, pocitech a zážitcích, protože s odstupem času se na některé věci těžko vzpomíná. Seminární práce z obou typů praxe v rozsahu dvou stran (velikost písma 12, řádkování 1,5) zasílejte nejlépe mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (do předmětu napište-PRAXE) nejpozději 2 pracovní dny před termínem kolokvia nebo zápočtu. Tato vaše zpětná vazba bude podkladem pro následné kolokvium, kde budete mít možnost formálně získat 10 kreditů.

Zápočtovým požadavkem je také odevzdání potvrzení (deník praxe, včetně potvrzení 30h praxe s osobami se speciálními potřebami) o absolvování praxe průběžné (KSK/PPPR1) dle oficiálních pravidel garanta a vyučujícího praxí pro ATV a APA. (Neplatí pro ty, kteří potvrzení o praxi absolvovali jako součást předmětu KSK/PPPR1).

Poznámka

U studentů kombinované formy studia je možné uznat civilní zaměstnání jako praxi průběžnou. V případě, že např. se svými žáky jezdíte na kurzy, školy v přírodě apod., lze po individuální konzultaci uznat toto jako praxi blokovou. Dílčí část praxe (minimálně 3 dny nebo 5 hodin) musí být zapsána některým z akademických pracovníků katedry APA a uskutečněná pod jejich garancí.

Pracoviště
Nabídka

Nabídka praxe - rok 2019

V případě zájmu o praxi musí student kromě komunikace s kontaktní osobou také vyplnit elektronickou žádost o praxi - v opačném případě nebude praxe uznána!

 

Nabídka průběžné praxe: integrovaný turnaj v boccie HSC Havířov

Hledáme studenty pro zajištění doprovodného programu turnaje

Termín: 30.11.2019

Místo: sportovní hala Slavia Havířov

Nabízíme: oběd, občerstvení, drobné odměny

Kontakt: Sandra Tomečková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe: asistence na lyžařském kurzu Malá Morávka - Praděd

Nabídka praxe - asistence na lyžařském kurzu střední školy (Obchodní akademie Olomouc) pro žákyni s malým vzrůstem (bez monoski)

Termín: 17.-21. únor 2020

Místo: Praděd (Horská chata Barborka, Malá Morávka)

Nutné podmínky pro účast: studenti Bc. ATV úspěšné splnění lyžařského kurzu, studenti Bc. APA úspěšné splnění lyžařského kurzu hodnocení nejhorší za C

Nabízíme: ubytování, strava, doprava

Kontakt: Ladislav Baloun, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe: asistence pro skupinu seniorů v prostoru testovacích bazénů AC BAluo

Termín: každé úterý 9:-11:00

Místo: AC Baluo

Kontakt: Junek Tomáš, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – cyklistický kurz s Centrem Paraple, Nové Zámky

Centrum Paraple hledá 2 studenty na cyklistický kurz do Nových Zámků. Zkušenost s cyklistikou nutná!

Termín: 22.-27.9.2019

Místo: Nové Zámky, Nymbursko

Nabízíme: ubytování, strava

Kontakt: Sylvie Dundáčková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – Rekondiční pobyt (tábor) HandiCamp2019

Organizace Rotaract Brno - hledá táborové vedoucí

Termín: 11.- 24.8.2019

Místo: Březejc u Velkého Meziříčí

Nabízíme: ubytování, strava + 2000 Kč odměna

Kontakt: Jan Prukl, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – Evropský pohár Nymburk - boccia

Česká federace Spastic Handicap hledá pomocníky na organizaci Evropského poháru

Termín: 23.-29.9.2019

Místo: Nymburk

Nabízíme: ubytování, strava + 400 Kč/den odměna

Kontakt: Michaela Říháčková , email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – Rekondiční pobyt (tábor) pro klienty s mentálním postižením

Organizace SPMP - společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v Olomouci hledá 2 studenty jako vedoucí na daný pobyt

Termín: 12.-22.8.2019

Místo: Čekyně u Přerova

Nabízíme: ubytování, strava

Kontakt: Ivan Matlášek, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – cyklopobyt pro zrakově postižené

Hledáme traséra na cyklopobytu pro osoby se zrakovým postižením

Termín: 24.-28.8.2019

Místo: Stráž nad Nežárkou

Nabízíme: ubytování, polopenze, proplacení cestovného

Kontakt: Eva Odehnalová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – asistence na cykloturistickém kurzu

Asistence u dívky užívající vozík (spinální svalová atrofie)

Termín: 17.-21.6.2019

Místo: Dolní Bojanovice (Jižní Morava)

Nabízíme: ubytování, strava, zkušenosti, finanční odměna

Kontakt: Klára Botková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – vodácký kurz s Centrem Paraple

Náplň práce: asistence na vodácké akci (pomáhání z/do lodi), vzhledem k fyzické náročnosti vhodné především pro muže

Termín: 10.- 15.6.2019

Nabízíme: dle domluvy s organizátorem akce

Místo: Vltava

Kontakt: Martin Pádivý, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – cyklistický kurz Pasohlávky

Náplň práce: asistence při cyklistickém kurzu u žáka s DMO- lehká paréza, 8. třída.

Termín: 10.-14.6.2019

Nabízíme: ubytování, strava, doprava

Místo: Pasohlávky

Kontakt: Jakub Válek, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe – Jeden běh nestačí

Pomoc při organizaci běhu – kontroly na trať, na stanovištích, aktivity mimo trať, u občerstvovacích stanic

Termín: 18.5.2019, 9-19h

Místo: Olomouc

Nabízíme: pitný režim, strava

Kontakt: Kristýna Hápová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – MČR handbike, Slovácký okruh

Hledáme 10-15 studentů na zajištění závodu v rámci MČR.

Náplň práce: příprava, realizace MČR v handbiku

Termín: 24.-26.5.2019, samotný závod je 25.5.2019

Místo: Žeravice

Nabízíme: ubytování, strava, zkušenosti, raut, zábava

Kontakt: Dušan Petřvalský, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe – asistence u dívky s dětským autismem

Náplň práce: asistence pod dohledem supervizora

Termín: dle domluvy

Místo: Olomouc

Kontakt: Petra Dostoupilová, tel: 774 978 791


Nabídka blokové praxe – Setkání rodin nevidomých dětí

Náplň práce: příprava a realizace programu pro děti nevidomé i vidící

Termín: 8.-12.5.2019

Místo: Zlín

Nabízíme: ubytování, strava, cestovné

Kontakt: Terezie Kochová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – letní tábor pro děti se zrakovým postižením

Náplň práce: táborový vedoucí, Tyfloturistický oddíl při speciální Škole Jaroslava Ježka

Termín: 12.-26.7.2019

Místo: Jindřichovice pod Smrkem

Nabízíme: ubytování, strava, cestovné

Kontakt: Hana Šimková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – tábor pro nevidomé děti

Náplň práce: táborový vedoucí, Spolek trochu jinak

Termín: 4.-11.8.2019

Místo: Březník na Vysočině

Nabízíme: ubytování, strava, cestovné

Kontakt: Petra Benedíková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – asistence na putovním táboře organizace Help me

Nabídka praxe (přednostně pro muže) - asistence na putovním táboře organizace Help me pro osoby tělesným a kombinovaným postižením (převážně DMO). Cílem akce je s vozíčkáři projít/projet předem naplánovanou trasu v severních Čechách. Náplň praxe zahrnuje osobní asistenci a realizaci připraveného programu.

Termín: 30.6.-7.7.2019

Místo: Severní Čechy (Litoměřicko a Děčínsko)

Nabízíme: ubytování, strava, doprava

Kontakt: Ladislav Baloun, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 735 166 550


Nabídka průběžné praxe – Trenér plavání pro neslyšícího chlapce

Hledáme vhodného trenéra/ku plavání pro 14-ti letého neslyšícího chlapce s autistickými rysy (používá kochleární implantát, má verzi do vody), V minulém roce tento chlapec obsadil na mistrovství ČR neslyšících ve své kategorii 4. místo.

Termín: dle domluvy a časových možností studenta/ky

Místo: Olomouc

Kontakt: Naděžda Špaténková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe – Den dětské onkologie Brno

Organizace doprovodného programu zaměřeného na oblast APA na Dni dětské onkologie 2019

Termín: sobota 16.2.2019

Místo: Brno, Vaňkovka

Nabízíme: doprava, strava¨

Více info: https://www.dnydetskeonkologie.cz/

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – asistence na lyžařském kurzu Hynčice pod Sušinou

Nabídka praxe - asistence na lyžařském kurzu pro žáka s DMO (bez monoski)

Termín: 13.-18.1.2019

Místo: Hynčice pod Sušinou

Nabízíme: ubytování, strava, doprava

Kontakt: Jakub Válek, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 737 340 142


Nabídka blokové praxe – asistence na lyžařském kurzu v Ostružné

Hledáme 2 studenty na asistenci na lyžařském kurzu pro žáka s tělesným a žáka s mentálním postižením (bez monoski)

Termín: 13.-18.1.2019

Místo: Ostružná 

Nabízíme: ubytování, strava, doprava

Kontakt: Jakub Válek, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 737 340 142


Nabídka blokové praxe – asistence na lyžařském kurzu v Suché Rudné

Nabídka praxe - asistence na lyžařském kurzu pro žáka s autismem

Termín: 18.-22.2.2019

Místo: Suchá Rudná

Nabízíme: ubytování, strava, doprava

Kontakt: Adam Jarmar, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 735 166 549

Nabídka praxe - rok 2018

 

Nabídka průběžné praxe – 20. havířovský turnaj v integrované boccie

Nabídka průběžné praxe na turnaji v boccie

Termín: 8.12.2018

Místo: Havířov

Nabízíme: oběd a občerstvení po celý den zdarma, materiální odměny

Kontakt: Kateřina Šajnarová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - asistence na trénincích karate

Nabídka průběžné praxe – asistence k 9-ti leté holčičce užívající vozík /DMO- diparéza/ do klubu Karate

Termín: pravidelné tréninky úterý a čtvrtek 17:00-19:00 (možná volba i jednoho termínu)

Místo: Bruntál

Kontakt: Silvie Sýkorová, tel: 739 284 453, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe pro studenty (muže). Asistence (při pohybových aktivitách v rámci programu pobytu pro chlapce užívajícího vozík (1.roč. SŠ).

Termín: 3.-7.9.2018

Místo: Chata Brněnka, Vernířovice

Nabízíme: ubytování, strava, doprava, drobná finanční odměna

Kontakt: Barbora Kristová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – ozdravný pobyt pro děti s onkologickým onemocněním

Nabídka praxe pro studenty (muže). Asistence (při pohybových aktivitách v rámci programu tábora, ale i drobná osobní asistence) pro chlapce užívajícího vozík na delší vzdálenosti a chodítko na kratší vzdálenosti.

Ideálně 1 student na celou dobu pobytu. Možné si také pobyt rozdělit na 2 týdny - první týden 1 student, 2 druhý týden jiný student.

Termín: 18.-31.8.2018

Místo: Milovy (Vysočina)

Nabízíme: ubytování, strava, drobná finanční odměna

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


Nabídka průběžné praxe – MČR neslyšících MTB Cross Country

Nabídka praxe pro 2 studenty

Termín: 24.6.2018

Místo: Radíkov u Olomouce

Kontakt: Svatava Panská, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


Nabídka průběžné praxe – doprovodný program při akci TyfloCentra Brno

Nabídka praxe pro 4-6 studentů. Pomoc při doprovodném programu při oslavách „100 let Republiky“. Doprovodný program- obsluha tandemového kola.

Termín: 9.-10.6.2018

Místo: Brno, areál BVV

Kontakt: Michal Ptáček, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe – Slovácký okruh - Český pohár hanbike

Nabídka praxe pro studenty (možné až pro 20 studentů) - pomoc při organizaci závodu Českého poháru Handbike, cyklisté

Termín: 25.-27.5.2018 (samotný závod se jede 26.5.2018)

Místo: Žeravice

Více info: http://petrvalsky.eu

Nabízíme: ubytování, strava, zkušenost s přípravou mezinárodní akce

Kontakt: Dušan Petřvalský, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – soustředění atletiky vozíčkářů

Bloková praxe pro 1-2 studenty

Termín: 2.-5.5.2018

Místo: Nymburk

Zajištěno: ubytování, stravování- plná penze, finanční odměna (možná i doprava, dle předchozí domluvy)

Kontakt: Eva Kacanů, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – sportovní dny Rehabilitačního ústavu Hrabyně

Termín: 1.6.2018, 12:00-18:00 Desetiboj

2.6.2018, 7:00-14:00 Biatlon

Místo: Hrabyně

Zajištěno: ubytování na základě domluvy, občerstvení

Kontakt: Martina Korhelíková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe – Velké Losiny s Credem

Nabídka praxe pro studenty- jednodenní výlet do akvaparku ve Velkých Losinách s Credem

Pomoc při asistenci, dopomoc při transferech žáků

Termín: 18.5.2018

Místo: Velké Losiny

Kontakt: Mirka Spurná, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe (osoby bez SVP) - Centrum Semafor

Termín: viz.leták

Místo: Olomouc

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


wanted bocci

Nabídka průběžné praxe – trenér Boccii

Handicap sport club Havířov hledá trenéry paralympijského sportu bociia pro tréninková místa v Ostravě a Olomouci

Termín: tréninky 2x týdně v úterý a čtvrtek

Místo: Olomouc, Ostrava- dle výběru

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 


Nabídka průběžné praxe – Celostátní hry sluchově postižené mládeže

Nabídka praxe pro 5-7 studentů

Termín: 14.-16.5.2018

Místo: Olomouc

Kontakt: Svatava Panská: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe- Vodácký kurz Vltava - Centrum Paraple

Hledáme 2 studenty

Termín: 11.-16.6..2018

Nutné mít vlastní stan, spacák a karimatku

Místo: Vltava

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe – osoby bez postižení, Škola v přírodě Branná

Organizace: ZŠ Svatoplukova

Nabídka praxe pro 2-5 studentů

Termín: 28.5.-1.6.2018

Místo: Branná

Zajištěno: doprava, strava ubytování

Kontakt: Julie Wittmannová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe – Národní hry Speciálních olympiád

Termín: 25.-28.6.2018

Místo: Brno

Zajištěno: doprava, strava ubytování

Kontakt: Julie Wittmannová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe – osoby bez postižení, Paralympijský školní den

Organizace: FTK - Katedra APA

Termín: úterý 31. 5. 2018 (6:00-15:30)

Místo: ZŠ Lipovo Lázně (odvoz bude zajištěn od FTK na Neředíně)

Kontakt: Ladislav Baloun: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 725 241 804


Nabídka průběžné praxe – osoby s postižením, Paralympijský školní den

Organizace: FTK - Katedra APA

Termín: úterý 5. 6. 2018 (7:00-14:00)

Místo: ZŠ Uničov (odvoz bude zajištěn od FTK na Neředíně)

Kontakt: Ladislav Baloun: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 725 241 804


Nabídka průběžné praxe – osoby bez postižení, Paralympijský školní den

Organizace: FTK - Katedra APA

Termín: úterý 19. 6. 2018 (7:00-14:00)

Místo: ZŠ Prostějov (odvoz bude zajištěn od FTK na Neředíně)

Kontakt: Ladislav Baloun: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 725 241 804


Asistence při potápečském kurzu – Centrum Paraple

Hledáme studenta- muže, na asistenci při potápěčském kurzu

Termín a místo: 10.3.2018 - seznamovací ponor v Praze, realizace kurzu: 21.-24.5.2018

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Cyklokurz Nové Zámky - Centrum Paraple

Hledáme 3 studenty na asistenci při cyklistickém kurzu

Termín: 11.-16.6..2018

Místo: Nové Zámky (Nymbursko)

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Asistence při tréninkových jednotkách v atletice a plavání

Hledáme studenta/studentku na asistenci při tréninkových jednotkách v atletice a plavání u sportovkyně s kvadruplegií (30 let).

Termín: dle individuální domluvy

Místo: Olomouc

Kontakt: Eva Kacanů, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Asistence při lyžování – chlapec s lehkým mentálním postižením

Hledáme studenty pro chlapce (20 let) s lehkým mentálním postižením, který má rád lyžování (na lyžích již stál, sjede bezpečně menší kopec), kteří mu budou dělat asistenci na svahu a zdokonalí ho v lyžařských dovednostech.

Termín a místo: dle domluvy s rodiči

Nabízíme: doprava na svah, permanentka na lyžování, odměna formou DPP

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Instruktor lyžování na lyžařském kurzu- praxe s osobami bez postižení

Hledáme 2 studenty s licencí instruktor školního lyžování nebo studenty po absolvování lyžařského kurzu v magisterském studiu (Kouty nad Desnou).

Termín: 15.-19.1.2018

Nabízíme: zajištěna doprava, ubytování, strava + odměna 3000 Kč

Místo: Suchá Rudná, Jeseníky, hotel Paramon

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nabídka praxe - rok 2017

Nabídka průběžné praxe – osoby bez postižení, Paralympijský školní den

Organizace: FTK - Katedra APA

Termín: úterý 19. 12. 2017 (6:45-13:30)

Místo: ZŠ Konice (odvoz bude zajištěn od FTK na Neředíně)

Kontakt: Ladislav Baloun: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 725 241 804 


Asistence při plaveckém výcviku chlapce s DMO

Hledáme studenta- muže (z důvodu asistence při převlékání) pro chlapce s DMO (3. třída) při pravidelném školním plaveckém výcviku na bazéně v Olomouci

Termín: každý čtvrtek 10:45- 12:30

Nabízíme: odměna 200 Kč za každou lekci

Místo: Olomouc

Kontakt: Klára Botková, tel. 737 704 846, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


SPOLU poh.program

Asistence při pohybovém programu pro osoby s mentálním postižením

Organizace: SPOLU Olomouc

Termín: každá středa 16:30- 18:00

Nabízíme: práce na DPP, proškolení, akreditovaný kurz osobních asistentů MPSV

Místo: Olomouc

Kontakt: Lucie Čechmánková tel. 732 389 341, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


SPOLU plav.programAsistence při plaveckém programu pro osoby s mentálním postižením

Organizace: SPOLU Olomouc

Termín: každá středa 14:20- 15:50

Nabízíme: práce na DPP, proškolení, akreditovaný kurz osobních asistentů MPSV

Místo: Olomouc

Kontakt: Michal Holínka, tel. 604 677 602, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


PAS asistenti1 webModré odpoledne pro děti s poruchou autistického spektra (PAS)

Organizace: OLIVY, rodinné centrum

Informace: zájmový kroužek pro děti s lehčí formou PAS

Termín: každý týden (info viz.kontaktní osoba)

Nabízíme: finanční odměna, proškolení v metodice práce s dětmi s PAS, zdarma lze absolvovat přednášky a semináře na dané téma

Místo: Olomouc

Kontakt: Alena Kohoutová, tel. 774 491 926, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Víkend pro rodiče s dětmi s mentálním postižením a autismem

Termín: 23.-24.9. 2017.

Nabízíme: stravování a ubytování, finanční odměna 1600 Kč.

Místo: Chatový tábor Ekojoga, Bělá pod Pradědem-Domašov

Kontakt: Mgr. Barbora Kristová, tel. 737 310 761, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


Asistence pro osoby s DMO na putovním táboře Help me

Nabídka pro jednu studentku (bude se starat o klientky).

Termín: 2.-9. července 2017.

Nabízíme: stravování a ubytování zdarma, proplacení cestovních nákladů.

Místo: okres Domažlice (v průběhu tábora se navštíví historická města Horšovský Týn, Klenčí pod Čerchovem a Domažlice).

Kontakt: Ladislav Baloun, tel. 725 241 804.


Nabídka průběžné praxe (osoby s postižením) – Dětský den pro děti se sluchovým postižením (pořádá Centrum pro dětský sluch Tamtam ve spolupráci s Oblastní unií neslyšících)

Nabídka pro 8-10 studentů

Obsah práce: realizace dětského dne pro děti se sluchovým postižením, zajištění stanovišť a aktivit na stanovišti na téma „Z pohádky do pohádky“

Termín: 9.6.2017, od 15 do 19h

Místo: Olomouc, Smetanovy sady

Nutné se přihlásit do 8.5.2017!

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe (osoby s postižením) – Turnaj v Boccie, řešení doprovodného programu

Nabídka až pro 6 studentů

Termín: 8.4.2017

Nabízíme: oběd zdarma, odměna, večerní raut

Místo: Havířov, hala Slavie (možnost zajištění odvozu z Olomouce)

Kontakt: Martin Holomoek, tel. 732 134 685


Nabídka blokové praxe (osoby s postižením) – Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi s postižením, Račí Údolí
Nabídka praxe pro 3 studenty

Termín: 20.-21.5.2017

Nabízíme: doprava, ubytování, odměna

Místo: Račí Údolí (doprava z Olomouce zajištěna)

Kontakt: Barbora Kristová , tel. 737 310 761, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe (osoby s postižením) – asistence při návštěvě posilovny Sportovní haly UP
Organizace SPOLU Olomouc hledá asistenta k dospělému mobilnímu uživateli na pravidelné asistence do posilovny Sportovní haly UP.

Požadavky: zájemce (uživatel preferuje muže) by měl mít alespoň základní povědomí o používání posilovacích strojů a o sestavení jednoduchého cvičebního plánu.

Termín: každý pátek, 10:00-12:00

Asistent má nárok na odměnu v hodnotě 74 Kč/hod, dále na odborné vzdělávání, školení a možnost absolvovat Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením akreditovaný u MPSV v rozsahu 24 hodin.

Místo: Olomouc, Sportovní hala UP

Kontakt: Alena Brablcová, tel. 739 011 013, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné či blokové praxe (osoby s postižením) – Rehabilitační ústav Hrabyně
Praxi lze absolvovat týdenní, vícedenní či jednodenní:
- pomoc na větších akcích typu La Manche, Desetiboj, floorbalové turnaje, Velikonoční tvoření...
- realizace odpoledních volnočasových programů
- asistence při pravidelných volnočasových aktivitách

Cílová skupina: klienty rehabilitačního ústavu jsou většinou lidé s neurologickým onemocněním či lidé s nemoci pohybového systému (lidé po cévních mozkových příhodách, po úrazech, spinální pacienti a lidé po náhradách kyčelních a kolenních kloubů...)

Nabízíme: ubytování, možnost zajištění stravy

Plán větších akcí na rok 2017:
- Desetiboj 9. 6. 2017
- Biatlon 24.6. 2017
- Trail – O 16.9. 2017

Kontakt: Martina Korhelíková, tel: 775 894 272, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe – osoby bez postižení, lyžařský kurz
Organizace: OU a PrŠ Mohelnice
Termín: 20.-24.2.2017
Odměna: cca 4000 Kč (hrazeno ubytování, plná penze)
Místo: Lipová Lázně
Kontakt: Lucie Klečková, tel. 603 154 358, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nabídka praxe - rok 2016

Nabídka průběžné praxe – asistence při plavání
Organizace SPOLU Olomouc hledá asistenta na pravidelné asistence do Plaveckého programu pro 47-letého muže.
Termín: každá středa, 14:20-15:50
Placená praxe: 70kč/hod
Místo: Olomouc, plavecký stadion
Kontakt: Pavla Klugová, tel. 739 661 057, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - asistence při plavání a volnočasových aktivitách u slečny s TP

Asistence je nabízena pouze studentkám (na přání klientky)

Místo: Olomouc

Kontakt: Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - asistence při plaveckém programu pro osoby s postižením

Organizace SPOLU Olomouc hledá asistenty/tky na pravidelné asistence do Plaveckého programu k lidem se zdravotním postižením

Termín: od října, každou středu od 14:15-16:00h

Placená praxe: 105 Kč za účast v programu

Místo: Olomouc, plaveský stadion

Kontakt: Martina Semerádová,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.604 677 602


Nabídka průběžné praxe s osobami bez postižení- Plaveme pro Krtka, charitativní plavecký závod

Pomoc při organizaci charitativní akce

Termín: 1.10.2016, 7:00-17:00

Počet studentů: 5

Místo: Přerov

Kontakt: Eliška Vodáková,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe s osobami bez postižení- Dětský den, Svatý Kopeček

Vymyšlení a realizace stanovišť na dětský den pro ZŠ Svatý Kopeček, cca 4 studenti

Termín: 4.6.2016, 14:00-19:00

Místo: Svatý Kopeček

hrazeno: doprava, zajištěno občerstvení po dobu akce

dedline přihlášek na praxi: 22.5.2016

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - asistence při sportovním odpoledni SŠ a ZŠ DC 90

Pomoc při organizaci sportovního dopoledne pro žáky a studenty ZŠ a SŠ DC 90. Praxe pro 4 studenty.

Termín: 2.6.2016, 8:00 - 12:00

Místo: Topolany

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - prezentace aktivit Centra APA 

Pomoc při prezentaci pohybových aktivit Centra APA v rámci Majálesu 2016. Jedná se o představení sportovně kompenzačních pomůcek osob se zdravotním postižením. Praxe pro 3 studenty.

Termín: 4.5.2016, 13:00-17:00

Místo: Olomouc, Bezručovy sady

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - asistence na sportovním odpoledni pro SPOLU Olomouc 

Asistence (celkem 4 osoby) při sportovním odpoledni pro SPOLU Olomouc, které bude organizováno v rámci Majálesu 2016. Jedná se o pomoc na stanovištích ve formě přizpůsobených sportů.

Termín: 2.5.2016, 15:00 - 18:00

Místo: Olomouc, Bezručovy sady

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - pomoc při organizování vozíčkářské štafety

Akce je součástí Olomouckého půlmaratonu.

Termín: 24.-25.6.2016, 22:00 - 6:00

Místo: Olomouc, Bezručovy sady

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - asistence na sportovním odpoledni pro SPOLU Olomouc 

Asistence (celkem 4 osoby) při sportovním odpoledni pro SPOLU Olomouc, které bude organizováno v rámci Majálesu 2016. Jedná se o pomoc na stanovištích ve formě přizpůsobených sportů.

Termín: 2.5.2016, 15:00 - 18:00

Místo: Olomouc, Bezručovy sady

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - asistence při pravidelných trénincích rugby vozíčkářů 

Asistence při trénincích (nejlépe mužská)

Termín: každé úterý, 18:00-21:00

Místo: Ostrava (může se jednat i o studenta z Olomouce, kterého do Ostravy a zpět dopraví hráči týmu))

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe - asistence při 1.kole české národní ligy rugby vozíčkářů, 26.-27.3.2016

Asistence při zápase (nejlépe mužská)

Termín: 26.-27.3.2016

Místo: Kladno (dopravu asistenat z Olomouce zajistí sami hráči)

Hrazené: doprava, ubytování, strava

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné/blokové praxe - asistence a řešení volnočasových pohybových aktivit, Troubelice

Náplň práce: celodenní asistence u dítěte (5 let, autista+ středně těžká až těžká MR), řešení volnočasových pohybových aktivit, učení a testování pomocí ABA terapie (studentovi bude vše řádně vysvětleno)

Hrazené: doprava, ubytování, strava

Místo: v místě bydliště postiženého dítěte, rodiný dům v Troubelicích

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe - Relaxační pobyt pro rodiny s dětmi s onkologickým onemocněním

Termín: 21.-24.4.2016

Hrazené: doprava, ubytování, strava

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe- asistence při pobytu v lázních

Obsah praxe: asistence dívce (5 let) s lehčím typem TP v lázních- doprovázení na procedury, cvičení a hlídání, hraní si a ukládání ke spánku...

Termín: druhá polovina května

Hrazeno: ubytování, strava, po domluvě a spokojenosti možná i drobná odměna

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Blokové praxe s CENTREM PARAPLE

informace: viz. příloha

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Bloková praxe

lyžařský instruktor pro zrakově postiženého žáka na lyžařský kurz

Místo: Železná Ruda, Šumava

Termín: 14.-20.2.2016

Hrazeno: ubytování, stravování, doprava, permanentka na vlek

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nabídka praxe - rok 2015

Průběžná praxe

Výpomoc při turnaji rugby na vozíku

Místo: Praha

Termín: 4.-6.12.2015

Kontakt: Mgr. Radka Bartoňová,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe s osobami bez postižení- vedení fotbalového kroužku

Termín: po domluvě

Místo: Olomouc

Organizace: ZŠ Holečkova

Nabízíme: jedná se o placenou praxi!

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe- Hrabyně, 1. ročník "Trail - O" závodu

Pomoc při realizaci závodu. čast ne cestovatelském festivale s námětem "překonávání překážek". Zajištění doprovodného programu: handbike

Termín: 10.10.2015, 8:00- 15:00h

Počet osob na praxi: 6-7 osob

Místo: Hrabyně (možnost bezplatného ubytování)

Kontakt: Martina Korhelíková,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe- Base camp, Přerov

Účast ne cestovatelském festivale s námětem "překonávání překážek". Zajištění doprovodného programu: handbike

Termín: 18.-19.září, vždy od 17:00 do 20:00

Místo: Přerov (doprava z Olomouce vlakem proplacena)

Kontakt: Mgr. Lucie Petrová,  tel: 728 890 632


Průběžná praxe- asistence v plaveckém programu pro osoby se zdravotním postižením

Termín: každou středu

Místo: Olomouc

Organizace: SPOLU Olomouc

Nabízíme: jedná se o placenou praxi!

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 Průběžná praxe (s osoby bez speciálních potřeb) - nový Termální park Velké Losiny

Místo: Velké Losiny

2-4 studenti na pozici PLAVČÍK (nutný kurz plavčíka)

2-4 studenti na pozici ANIMÁTOR

zajištěno: ubytování, mzda dohodou (údajně se šetřit nebude :) )

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Průběžná praxe - asistence při školním výletě

Školní výlet proběhne ve středu 24.6.2015, třída jede autobusem do Ostravy do Malého Světa Techniky a navštíví také MINI UNI - výstavu modelů známých svět. staveb. Odjezd z Vizovic v 7:30, příjezd do Ostravy cca 10:00, ve 13:00 návštěva MINI UNI, v 16:00 - 17:00 plánovaný návrat.

Termín: 24.6.2015

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe - Centrum SEMAFOR

Představení handbiku

Termín: 11.6.2015, 15:00-18:00

Místo: Olomouc, Smetanovy Sady

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe (osoby bez speciálních potřeb) - Běh pro ranou péči

Pomoc při organizaci závodu, garance doprovodého stanoviště zaměřeného na APA

Termín: neděle 7.6.2015, cca od 9:00-15:00h 

Místo: Olomouc, Smetanovy Sady

uzávěrka přihášek na praxi do 29.5.2015

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe (osoby bez speciálních potřeb) - Dětský den s Nadačním fondem Bezpečná Olomouc

Zajištění doprovodného programu- prezentace APA,  2 studenti

Termín: 31.5.2015

Místo: Olomouc

Kontakt: Bc.Martin Kučera,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe - Sportovní hry Českého hnutí speciálních olympiád

Pomoc při organizaci sportovní akce: cca 15-20 studentů

Termín: 29.-30.6.2015

Místo: Olomouc, atletický stadion

Náplň práce: registrace, rozhodčí, předávání cen, večerní a doprovodný program apod.

Benefity: MIMO POCITU USPOKOJENÍ A POTŘEBNOSTI - možnost zapsání průběžné praxe pro studenty ATV, APA; dle finančních možností pitný režim, svačinka, tričko - zatím nevíme ....

Kontakt: Mgr. Julie Wiimannová, Ph.D.,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe (osoby bez speciálních potřeb) - Meziobecní olympiáda

Pomoc při organizaci sportovní akce

Termín: 6.6.2015, 9:00

Místo: Dolany (poblíž Olomouce)

Kontakt: Mgr. Svatava Panská,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Bloková praxe - Ozdravný pobyt pro děti s onkologickým onemocněním 

Realizovaný Oddělením dětské hematologie a hematoonkologie Ostrava

Termín: 6.-10.7.2015

Místo: Horní Bečva, Hotel DUO

Nabídka praxe pro 2 studenty.

Hrazeno: ubytování, strava

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe - Den pro děti s TAMTAM (Středisko ráné péče pro děti se sluchovým postižením)

Termín: 26.6.2015, od 15-19h

Místo: Olomouc, Smetanovy Sady, u restaurace Fontána

Nabídka praxe pro 8 studentů.

Zajištění stanovišť zaměřených na pohybové aktivity

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe -asistence při nácviku sebeobrany osob se zrakovým postižením

Termín:17.5.2015 od15h v Olomouci

Nabídka pro 10 studentů.

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bloková praxe - Prázdniny 2015 


"S tancem a písničkou"- etapová hra pro osoby se zdravotním postižením na Slapské přehradě!

Termín:4-25.7.2015- k táboru je povinné školení v Hostěnicích u Brna v termínu 22.-24.5.2015!!

Zajištěné: ubytování, strava a finanční odměna 2600 Kč

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - Centrum Semafor, 24.4.2015

Termín:24.4.2015, 7:30-12:30

Místo: Olomouc

Náplň práce: převezení handbiků Neředín -Semafor, představení handbiků studentům středních škol a dohled při jejich praktickém zkoušení.

Kontakt: Mgr. Radka Bartoňová,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe -Vzdělávací program na ZŠ Zlín, praxe pro 2 studenty

Termín: 21.4.2015

Místo: Zlín (společný odjezd z Olomouce)

Čas: cca od 7:00- 14:00

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe - Relaxační pobyt pro rodiny s dětmi s onkologickým onemocněním

Termín: 30.4.-3.5.2015

Místo: Mílovy

Hrazené: doprava, ubytování, strava

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe - Rehabilitační ústav Hrabyně

Náplň práce: realizace volnočasových pohybových aktivit

Termín: možnost absolvovat jednodenní, týdenní i víkendové praxe

Zajímavé akce:

 • Desetiboj 12.6. 2015
 • Opel Handy Cyklo Maraton průjezdní bod – 30. - 31. 7. 2015
 • Duatlon dvojic- květen 2015
 • Floorbalový turnaj – listopad 2015

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe - "Frýdek - Místek na kole"

Náplň práce:prezentace sportovně-kompenzačních pomůcek - cyklo 

Termín: 16.5.2015

Nutné mít auto s tažným zařízením- doprava proplacena

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe - Letní integrační tábor 2015

Náplň práce:vedoucí k oddílu s integrovanými žáky

Termín: 11.-18. července 20015

Více info: http://www.onelittleclovicek.cz/

Kontakt: Mgr. Tomáš Vyhlídal,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe pro studenty APA a ATV v Jedličkově ústavu a školách v Praze 

Náplň práce:asistence při výuce zdravotní tělesné výchovy 

Termín: září 2015-červen 2016- pondělí, úterý, čtvrtek, pátek

Kontakt: Mgr. Jiří Šváb, zástupce ředitele škol, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe pro instruktory monoski nebo absolventy Zimního integrovaného kurzu APA 

Hledáme studenta (muže) na lyžařský kurz Speciální střední a Základní školy Žamberk

Termín: 9.-14.3. 2015

Hrazené:  ubytování, strava, skipas


Náplň práce: výuku žáků  s tělesným postižením na monoski

Ideální pro absolventy zimního kurzu APA pro potřebnou praxi k dokončení licence Instruktor monoski.

Kontakt: Radka Bartoňová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 733 690 594 


Nabídka blokové praxe - zimní pobyt pro žáky s kombinovaným postižením ZŠ a SŠ Credo, o.p.s.

Podmínka: instruktor monoski, nebo absolvovaný lyžařský kurz prvního ročníku magisterského studia 

Termín: 3.-6.2.2015

Hrazené: doprava, ubytování, strava 

Náplň práce: asistence žákům při aktivitách na svahu (monoski) i mimo něj

Kontakt: Radka Bartoňová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 776712626 SPĚCHÁ!!!


Nabídka praxe u dětí bez zdravotního postižení- Instruktor snowboardu 

Kurz lyžování a snowboardingu pro 2.stupeň ZŠ

Termín: 12.1.-17.1.2015

Hrazené: doprava, ubytování, strava + finanční odměna 2000Kč

Kontakt: Ludmila Miklánková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxí u dětí bez zdravotního postižení- lyžařské kurzy

Hledáme studenty k zajištění výuky lyžování, snowboardu na lyžařských kurzech v Beskydech

Termíny: 24.-29.1.2015, 15.-20.2.2015

Hrazené: doprava, ubytování, strava + finanční odměna

Nutné uzavřít dohodu se školou a projít lékařskou prohlídkou (hrazená školou)

Kontakt: Kateřina Mannheimova, tel. 777 135 512, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokových praxí při zimních školních kurzech jako instruktor lyžování

Hledáme studenty se zájmem o působení jako instruktor lyžování u žáků s tělesným a zrakovým postižením na zimních kurzech v sezóně 2014/2015. Může být uznáno jako bloková praxe. Požadavky: licence Instruktor lyžování, instruktor monoski, úspěšně absolvované kurzy lyžování na FTK s klasifikací A, B nebo osobní zkušenosti s lyžováním osob s tělesným nebo zrakovým postižením. 

Kontakt: Radka Bartoňová (NC 214), email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nabídka praxe - rok 2014

Nabídka praxe

čtvrtek 23.10.2014 - ZŠ Droždín: Sportuji s handicapem.

Kranking, sladge hokej, sportovní vozíky...

praxe pro 1-2 studenty

pátek 24.10.2014 - ZŠ Droždín: Sportujeme a žijeme zdravě.

nordic walking, trampolíny, flexi-bar, hooping

praxe pro 1-2 studenty

Kontakt: Lenka Fasnerová, 774 004 641


Nabídka blokové praxe! Asistence u nevidoméha žáka na školním výletě. SPĚCHÁ!!!

Termín: 15.-17.10.2014 (středa až pátek)

Doprava bude proplacena, ubytování a strava zajištěné!

Místo: Otrokovice

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe- pomoc při organizaci sportovního odpoledne v duchu "paralympiády" v Brně. 

Termín: sobota 15.11.2014

Místo: Kníničky u Brna

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe v Jedličkově ústavu a školách Praha

Možnost asistence při zdravotní tělesné výchově nebo volnočasových aktivitách

Odkazy organizace: http://www.scjupraha.eu/ www.jus.cz

Kontakt pro bližší informace: Mgr. Jiří Šváb,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  (nutné uvést do předmětu, že se jedná o praxi v oblasti tělovýchovy)


Asistence při vodních aktivitách v aquaparku Olomouc

Asistence bude proibíhat ve středy 1.10., 8.10., 15.10, 22.10, 5.11., 12.11. od 9h do 11h.

Studenti se mohou hlásit i na jednotlivé termíny!


Asistence u žáků s tělesným a kombinovaným postižením, Credo

Kontakt: Mirka Spurná, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


SPOLU Olomouc, Středisko podpory integrace

Hledá studenty asistenty/vedoucí pro skupinové aktivity:

PLAVECKÝ PROGRAM: každá středa 15:15- 16:45

POHYBOVÝ PROGRAM: každé pondělí 16:00- 17:30 nebo středa od 16:30- 18:00

Cílová skupina jsou lidé s mentálním postižením. Praxe je placená!

Kontakt: Semerádová Martina, 604 677 602, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Opel Handy Cyklo Maraton- Hrabyně, 1.-2.8. 2014

Hledáme 4 studenty pro kontrolní stanoviště Maratonu v Rehabilitačním ústavu Hrabyně.

Náplň práce: krátká instruktáž o handbiku a pomoc při přesouvání z vozíku na handbike a zpět.

V případě zájmu ubytování zajištěno.

Kontakt: Martina Korhelíková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


11. Česká letní speciální olympiáda 30.6.- 2.7.2014 

pracovní pozice: dobrovolník 

nabízíme: ze strany pořadatele je zabezpečena po celou dobu akce strava, formou baget a nápojů. Jako odměna Vám kromě záslužné činnosti bude účastnický certifikát, který prokazuje práci s handicapovanými na sportovní akci a dvě trička s logem "Speciální olympiády"

Přihláška: https://docs.google.com/forms/d/1t89fXVKkN1W2ewRyX7te2xK9j7tnOADjV69LDlwRjBA/viewform?c=0&w=1

Další info: http://www.vskuniverzitabrno.cz/olympiada/


Praxe s dětmi bez speciálních vzdělávacích potřeb - Ski Fanatic - dětská outdoorová organizace

pracovní pozice: animátor pobytových akcí pro děti

termín: květen, červen... možnost navázání dlouhodobé spolupráce

hrazeno: ubytování, strava

odměna: 2000-3000Kč /pondělí až pátek

kontakt a bližší informace: Martin Dostál: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 728 427 919, http://leto.skifanatic.cz/


Průběžná praxe na vzdělávacím programu, Olomouc 15.-18.5. 2014

Představení sportovně kompenzačních pomůcek- Olomouc, Šantovka

Název akce- Šantovka - ostrov sportu (15.-18.5., 10:00-20:00)

Možnost plnit praxi po dnech, půldnech

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


50. sportovní hry sluchově postižených žáků, Ostrava, 18.-21.6.2014

Pomoc při organizaci sportovních her sluchově postižených žáků. 

Na této akci není zajištěno ubytování! Praxe je proto vhodná pro studenty z Ostravy a blízkého okolí.

Kontaktní osoba: Bohumil Vaněk,telefon: 608263159


Nabídka praxe nebo brigády v rámci spolupráce s Wellness hotel Diana Velké Losiny

Realizace volnočasových aktivit v rámci Wellness hotel Diana a Lázní Velké Losiny

Jedná se o praxi s dětmi bez speciálních vzdělávacích potřeb. V případě, že student bude pracovat s dětmi se specilálními vzdělávacími potřebami, bude mu praxe uznána jako praxe průběžna (30h práce s dětmi se specifickými potřebami) nebo praxe bloková.

Brigády nebudou uznány jako praxe!

Termíny potřebných akcí:

18. – 21. 4. 2014                    -           velikonoce (praxe)

22. 4. 2014                             -           den Země (praxe)

30. 4. 2014                             -           pálení čarodějnic (praxe)

11. 5. 2014                             -           den matek (praxe)

15. 5. 2014                             -           den rodin (praxe)

1. 6. 2014                               -           den dětí (praxe)

15. 6. 2014                             -           den otců (praxe)

30. 6. 2014                             -           vysvědčení dětí (začátek brigády)

1.7. – 31.8.                             -           letní prázdniny (brigáda, možnost po dnech, týdnech...dle domluvy)

31. 10. 2014                           -           Haloween (praxe)

6. 12. 2014                             -           Mikuláš (praxe)

27.12. - 5. 1. 2015                  -           Silvestr (brigáda)

Studentům nabízíme:

v rámci praxe:                                               v rámci brigád:

strava zdarma                                               strava zdarma

ubytování zdarma                                          ubytování zdarma

proplacení dopravy (vlak, bus) z Olomouce  proplacení dopravy (vlak, bus) z Olomouce 50 Kč za hodinu práce 

Kontaktní osoba: Jan Václavík, hotel manager

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 583 248 050


Nábídka blokové praxe- Sportovní hry zrakově postižené mládeže

Pro pomoc při organizaci SHZPM v Blanensku hledáme 8-10 studentů.

Termín konání: 2.-6.6. 2014 v Blansku

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Asistence při plavání 

Studentka s tělesným postižením hledá studentku na asistenci při plavání v Olomouci. Nejlépe jedenkrát týdně od 13-14h mimo pondělí. Přesný den v týdnu záleží na domluvě mezi studentkami.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


„Raftování“ na Vltavě

ZŠ a MŠ Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, p.o. – škola specializující se na vzdělávání žáků s PAS, ADHD a žáků s tělesným postižením hledá studenta, který by se s námi rád zúčastnil sjíždění Vltavy na raftech a na barace.

Termín: 7.5.-11.5.2014 (středa – neděle)

Místo: Vyšší Brod – Český Krumlov

Stravování: zajištěno - snídaně, oběd formou svačinového balíčku, teplá večeře (vaříme si za pomocí vlastních sil  J)Noclehy jsou zajištěny v kempech na trase z Vyššího Brodu do Českého Krumlova. Nutnost mít vlastní stan, spacák  a karimatku.Veškeré vodácké vybavení je zajištěno školou.

Co požadujeme:

 • vodácké zkušenosti, nejlépe vodácký kurz
 • empatie pro práci s dětmi s tělesným postižením, s PAS, ADHD a při práci s pedagogickým sborem
 • organizační schopnosti, fyzickou zdatnost (vzhledem k náročnosti péče o žáky s tělesným postižením)

Kontakt: Kateřina Marečková - 725 02 85 35


Instruktor Dnů na monoski 2014

Centrum APA hledá instruktory lyžování na monoski. Podmínkou je buď licence instruktora lyžován na monoski nebo absolvování magisterského lyžařského výcvikového kurzu APA/ATV.

Termíny: 11. 1. 2014 – Hlinsko v Čechách, 18. 1. 2014 – Horní Bečva, 1. 3. 2014 – Hlubočky u Olomouce. Přednost dostanou ti, kteří budou moci absolvovat všechny termíny, je ale možné hlásit se i na jednotlivé termíny zvlášť.

Odměna: započtení hodin do celoživotního vzdělávání, případně uznání praxe, finanční odměna.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., do předmětu pište: Dny na monoski 2014 - instruktor


Pomocná síla při akci Dny na monoski 2014

Centrum APA hledá pomocné síly k organizaci a realizaci akce Dny na monoski 2014. Jedná se o asistenci při vysedání z vleku, při přesedání z vozíků na monoski a další podobné aktivity.

Termíny: 11. 1. 2014 – Hlinsko v Čechách, 18. 1. 2014 – Horní Bečva, 1. 3. 2014 – Hlubočky u Olomouce. Přednost dostanou ti, kteří budou moci absolvovat všechny termíny, je ale možné hlásit se i na jednotlivé termíny zvlášť.

Odměna: uznání praxe

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., do předmětu pište: Dny na monoski 2014 - asistent

Nabídka praxe - rok 2013

Nabídka praxe při výuce monoski v Krkonoších

Jste dobrý lyžař? Zajímá vás lyžování s osobami s tělesným postižením? Máte v zimě čas být na horách? Pokud ano, můžete se zapojit do praxe nabízené Centrem handicapovaných lyžařů v Jánských lázních. Toto centrum je zaměřeno především na lyžování těžce tělesně postižených (lyžař vozíčkář = monolyžař), které je určeno převážně mladým lidem a dětem po těžkých úrazech páteře, klientům s vrozenými vadami a s následky po onemocnění pohybového aparátu atd.

Více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 776 712 626, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe pro studenty v rámci Týdnu rané péče

Hledáme studenty na výpomoc 5. 12. 2013 při veřejné sbírce konané v Olomouci a okolí.

Více informací a přihlášky: Ondřej Ješina, NC 216, tel.: 733 690 599


Nabídka průběžné praxe na kroužku pohybových her v MŠ a ZŠ pro žáky se sluchovým postižením

Hledáme studenty na 2-3 měsíční výpomoc na pravidelnou asistenční pomoc u dětí při pohybových aktivitách. Kroužek se koná každý čtvrtek od 8.45 do 10.15.

Zájemci o tento typ praxe se mohou hlásit na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe dne 11. 12 .2013

Základní škola pro sluchově postižené v Olomouci potřebuje 3 rozhodčí na futsalový turnaj žáků.

Termín: 11.12. 2013 od 8:45 hodin.

Na turnaj jsou přihlášeny 4 týmy včetně olomoucké školy.

Zájemci o tento typ praxe se mohou hlásit na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 4.12.


Nabídka blokové praxe pro studenta se zkušenostmi se sjezdovým lyžováním osob se zrakovým postižením

Hledáme studenta na lyžařský výcvikový kurz konaný v termínu 26. 1. - 31. 1. 2014 jako učitele lyžování pro žáka se zrakovým postižením.

Ubytování v Černé v Pošumaví a lyžování v areálu Hochficht (Rakousko). Cestovné, ubytovaní a strava hrazena. Strava formou polopenze (švédské stoly) a možnost zakoupení obědového balíčku 30,-Kč.

Více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe na soustředění běžeckého lyžování s žáky se zrakovým postižením

Hledáme studenta či studentku se zkušeností s žáky se zrakovým postižením a s běžnými zkušenostmi s běžeckým lyžováním na sportovní tábor, který se bude konat v termínu 8. - 13. 12. 2013 v Janských lázních. Pobyt plně hrazen.

Více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe na semináři Aktivní v každém věku 8.

Hledáme studenty na výpomoc na semináři Aktivní v každém věku 8, který se koná 30. 10. 2013 na ZŠ a MŠ Svatoplukova v Olomouci.

Více informací a přihlášky: Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 58 563 63 59


Nabídka blokové praxe pro instruktory monoski nebo absolventy Zimního integrovaného kurzu APA

Hledáme studenta (muže) na lyžařský kurz Speciální střední a Základní školy Žamberk v termínu 6. 1. – 10. 1. 2014 na výuku žáků s tělesným postižením na biski ve Výprachticích. Hrazeno ubytování, strava a skipas.

Více informací: Radka Bartoňová (NC229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Kroužek showdownu na ZŠ prof. V. Vejdovského

ZŠ prof. V. Vejdovského (škola pro žáky se zrakovým postižením) v Olomouci hledá studenta na pomoc při kroužku showdownu každé úterý 14.45- 15.30.

Zájemci o průběžnou praxi hlaste se: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Volnočasový sportovní kroužek na ZŠ prof. V. Vejdovského

ZŠ prof. V. Vejdovského (škola pro žáky se zrakovým postižením) v Olomouci hledá studenty na pomoc při vedení sportovního kroužku každé pondělí 13.50- 14.35 (12 dětí, 1. Stupeň ZŠ).

Zájemci o průběžnou praxi hlaste se: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Prodloužený víkend pro rodiče s dětmi s onkologickým onemocněním na Slovensku- možnost blokové praxe!

Termín: 25.-29.9.2013 Terchová (Slovenská republika)

Realizace pohybových programů pro děti s onkologickým onemocněním, vytváření programupro rodiče a děti.

Zajištěna doprava, ubytování, strava.

Kontaktní osoba: Tomáš Vyhlídal, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe na akci Den bez aut (CENTRUM SEMAFOR)

Hledáme 2 studenty na výpomoc při akci Den bez aut. Jedná se o představení cyklistických a sportovně kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením veřejnosti.

Termín: 19. 9. 2013

Čas: 14.00- 19.00

Místo: CENTRUM SEMAFOR, Olomouc

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Lektor sportovního kroužku na Walsdofské škole v Olomouci

Walsdorfská škola v Olomouci hledá lektora pro vedení sportovního kroužku pro starší žáky.

Zájemci o průběžnou praxi více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka placené průběžné praxe

I když je léto v plném proudu, máme tady speciální nabídku pravidelného přivýdělku.

Jedná se o osobní asistenci studentovi s DMO na kolejích, doprovod do školy apod. Osobních asistentů se během semestru může střídat více.

Zájemci pište na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Vedoucí k dětem se zdravotním postižením na dětský letní tábor

Hledáme vedoucí k dětem se zdravotním postižením na letní dětský tábor, který se uskuteční v termínu od 29. 6. - 6. 7. 2013 blízko Ivančic u Brna, konkrétně pod zříceninou hradu Templštýn. Doprava na tábor, ubytování a strava zcela zajištěna. Pobyt vedoucím potvrdíme jako praxi. Více informací také na odkazu: www.onelittleclovicek.cz.

V případě zájmu nás kontaktujte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. Čísle: 724 063 116. 


Bloková praxe v Lázních Velké Losiny

Jedinečná možnost praxe se Vám otevírá ve spolupráci s Lázněmi Velké Losiny. Jednou až dvakrát do měsíce budete mít možnost zúčastnit se víkendové praxe jako animátoři volnočasových aktivit klientů lázní či wellness hotelu Diana ve Velkých Losinách. Zaměstnavatel Vám hradí ubytování a stravu. Lákavá také může být nabídka zaměstnavatele placené práce na léto. I tato práce se Vám do systému praxí může započítat. Kontaktními osobami jsou Petr Kopic ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 739 434 071) nebo David Křepský ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 739 426 324). Prosím kontaktujte co nejdříve.

Informaci vložil: Ondřej Ješina (NC 216, tel.: 733 690 599)


Nabídka práce (praxe či ubytování) nejen pro studenty

Hledáme asistenta-pečovatele pro našeho 18-ti letého syna. Vojtěch je na invalidním vozíku, neobslouží se, potřebuje celodenní péči. Jednalo by se o výpomoc 3x týdně od 16:30, kdy Vojta přijíždí ze školy. Je ho třeba převzít od řidiče, položit, případně zajistit toaletu, svačinu, kolem sedmé večer večeře, koupel a uložení do postele. Jednou za 14 dní pak víkendová služba v sobotu nebo v neděli (dle dohody), asi tak na dobu 8 hodin. Asistentovi nabízíme ubytování v garzonieře o 25m2, s vlastním vchodem a příslušenstvím, obec Pitkovice, Praha 10. Spojení do centra: MHD 30 min.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe na táboře pro osoby s mentálním postižením

Nabídka praxe pro 4 studenty na tábor pro osoby s mentálním postižením ve středisku v Čekyni. Náplň práce spočívá především v přípravě a realizaci pohybových aktivit v průběhu tábora.                                                                

Termín 12.8.-22.8.2013.

Odměna za odvedenou práci 1000,- za pobyt.

Akce bude probíhat pod záštitou SMPM Olomouc.

Kontaktní osoba: Lucie Rybová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka zajímavé blokové praxe na integračním zážitkovém kurzu Arbor Vitae

Nabídka blokové praxe na integračním zážitkovém kurzu ,,Arbor Vitae", který se koná v krásném prostředí na Šumavě termínu 12.-20.7.2013.

Více zde: http://www.arbor-vitae.cz/

Přihlášení a více informací: Klárka Šindelková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Integrační tábor

Nabídka blokové praxe na integračním táboře ostravského integračního klubu Brána. Jedná se o osobní asistenci, našlápnutý integrovaný program (osoby s tělesným postižením a bez něj) - pohybové programy, lanové překážky, boccia, tvořivé programy, výlety - letos ve středisku Vaivan v Kopřivnici. Termín tábora je 21. - 27. července 2013.

Více informací:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 728 890 632


Dětský letní tábor 21.7. -3. 8. 2013 v Rokytnici v Orlických horách

Nabídka zajímavé blokové praxe pro 2 studenty mužského pohlaví (nedostatek, tudíž se dá očekávat přebytek druhého pohlaví :-)) na dětský letní tábor v termínu 21.7. -3. 8. 2013 v Rokytnici v Orlických horách. Hrazena strava, ubytování a doprava.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Sportovní den v DC 90 v Topolanech

Hledáme studenty, kteří mají zájem o průběžnou praxi či příjemně strávený den (dopoledne), na sportovním den 20. 6. 2013 v DC 90 v Topolanech.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe 7. 6. 2013

Hledají se studenti na prezentaci sportovních pomůcek v termínu 7. 6. 2013. Prezentace bude probíhat na výstavě MEZI NÁMI v Olomouci.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe při akci Zimák v pohybu 15. 6. 2013

Hledáme studenty na výpomoc při akci Zimák v pohybu v Olomouci dne 15. 6. 2013. Jedná se již o 2. ročník akce, kde bude letos probíhat krankcycle štafeta a florbalový turnaj.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe při akci Prázdninový semafor

Hledáme studenty na výpomoc při akci Prázdninový semafor - zahájení prázdninové školy DV v CeSe

Termín: 11. 7. 2013

Čas: 14.00- 19.00

Místo: CENTRUM SEMAFOR, Olomouc

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Průběžná praxe při akcích Grand Prix SEMAFOR + KOSTKA-kolobka Cup

Hledáme studenty na výpomoc při akcích Grand Prix SEMAFOR + KOSTKA-kolobka Cup.

Termíny: 31. 5., 19. 7., 30. 8., 27. 9. 2013 (není potřeba absolvovat všechny dny)

Čas: 15.00- 18.30

Místo: CENTRUM SEMAFOR, Olomouc

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe- tábor pro osoby s mentálním postižením

Hledáme šikovné oddílové vedoucí na tábor pro osoby s mentálním postižením v termínu od 10. srpna 2013 do 24. srpna 2013. Jsme tábor, který pořádá SPMP Brno. 

Pokud máš zájem a chceš vědět víc, napiš na mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe 15. 6. 2013

Hledá se pět studentů na technickou výpomoc nebo jako rozhodčí na goalballový turnaj (ZŠ Vejdovského, Olomouc) v sobotu 15. 6. 2013.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe- Relaxační pobyt pro rodiče s dětmi s onkologickým onemocněním

Nabídka blokové praxe pro studenty ATV, APA.

Termín: 2.- 5.5.2013

Místo: Mílovy (doprava, strava, ubytování zajištěno)

Náplň akce - pomoc při realizaci programu, doplnění programu o vlastní aktivity (např. nordic walking, lanové aktivity, tanečné aktivity, výtvarné aktivity a další)

Zájemci, hlaste se do 25.4.2013

Kontakt: Tomáš Vyhlídal, NC216, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka zajímavé průběžné praxe

Hledáme studenta, který by po proškolení Ondřejem Ješinou, prezentoval aktivity s kin-ballem (http://www.kin-ball.cz) v rámci doprovodného programu na akci „Běžíme pro tvůj sen" v Brně.

Termín: 17. -18. 5. 2013. Jedná se o tři hodiny v sobotu a dvě v neděli. Z tohoto důvodu by tato praxe byla lepší pro studenta z Brna či jeho okolí.

Odkazy na akci: www.youdreamwerun.cz

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe na Olomouckém Majálesu 2013

Hledají se studenti na prezentaci sportovních pomůcek 7. 5. 2013. Prezentace bude probíhat na od 13.00 do ??? na Olomouckém Majálesu.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe v Olomouci

Nezisková organizace SPOLU Olomouc hledá studenty na období duben -červen:

Pondělí: 16:00 - 18:00 Pohybový program (tělocvična sv. Voršily) - 2 studenti

Středa: 15:15 - 16:45 Plavecký program (plavecký stadion) - 2 studenti

Cílová skupina: osoby s mentálním postižením

Zájemci nemusí mít zkušenosti s těmito aktivitami.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe při pořádání turnaje v boccie 7. 4. 2013

Tělovýchovná jednota Léčebny Košumberk hledá zájemce o pomoc při pořádání turnaje v boccie, který se uskuteční v Litomyšli dne 7. 4. 2013. Možnosti nástupu v sobotu večer(příprava tělocvičny) od 18:30 hod. a v neděli 08:00 hod. ve sportovní hale. Hrazeno ubytování (v případě časného nahlášení), nedělní oběd a jízdné vlakem či autobusem. Odměna 200,- Kč za sobotu(v případě páteční pomoci při přípravě +100,- Kč). Přihlášky do 2.4.2013.

Přihlášky a více informací: tel.: 469 648 117, 724 084 140, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe

Hledají se studenti na prezentaci sportovních pomůcek v termínu 25. -28. 4. 2013. Prezentace bude probíhat na veletrhu Flora Olomouc. Symbolická odměna. 

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe

ZŠ Hrabyně hledá asistenci k žákovi s tělesným postižením na výuku plavání. Výuka probíhá vždy v pátek 9.00-10.00 v termínu 5.4. - 10. 5. 2013 (Aquapark Kravaře). Vhodné pro studenta z blízkého okolí.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Bloková praxe v Lázních Velké Losiny

Jedinečná možnost praxe se Vám otevírá ve spolupráci s Lázněmi Velké Losiny. Jednou až dvakrát do měsíce budete mít možnost zúčastnit se víkendové praxe jako animátoři volnočasových aktivit klientů lázní či welness hotelu Diana ve Velkých Losinách. První akce probíhá již 29. 3. - 1. 4!!! Zaměstnavatel Vám hradí ubytování a stravu. Lákavá také může být nadídka zaměstnavatele placené práce na léto. I tato práce se Vám do systému praxí může zpočítat. Kontaktními osobami jsou Petr Kopic (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 739 434 071) nebo David Křepský ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 739 426 324). Prosim kontaktujte co nejdříve.

Informaci vložil: Ondřej Ješina (NC 216, tel.: 733 690 599)


Nabídka blokové praxe na lyžařském kurzu ZŠ Salvátor z Valašského Meziříčí

ZŠ Salvátor hledá studenta pro výuku lyžování žákyně se zrakovým postižením a autismem v termínu 8. 3., 11. -14.3 2013. Nejvhodnější by byl student, který má bydliště v místě nebo okolí (v jiném případě, možnost zajistit ubytování). Symbolická odměna a možnost skipasu.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe při Sportovních hrách zrakově postižené mládeže v červnu

V termínu 3. -5. 6. 2013 hledáme studenty pro výpomoc na Sportovních hrách zrakově postižené mládeže.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe pro instruktora lyžování

Rodiče pro syna s autismem hledají šikovného instruktora lyžování, který by ho učil lyžovat v termínu 10. -15. 2. 2013 v Koutech nad Desnou. Hrazeno ubytování, strava a cesta.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe pro instruktory monoski, absolventy Zimního integrovaného kurzu APA

V termínu 20.- 25. 1. 2013 asistence a výuka u lyžařů  s tělesným postižením na monoski  Janských lázních. Hrazeno ubytování a strava.

Více informací: Radka Bartoňová (NC229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe: Instruktor lyžování v Beskydech

21.-25.1. MŠ Sportovka dopol 2h - 3-4 instruktoři

26.-27.1. Víkendové kurzy - celé dny - 2 instruktoři

4.-8.2. ZŠ Zašová dopo 3h - 4-5 instruktoři i snb

10.2. Veřejný závod

11.-15.2. ZŠ Zašová celé dny - 4-5 instruktorů

18.-22.2. ZŠ Pod Skalka dopo 2h + ZŠ Záhumení odpo 2h - 4-5 instruktorů

25.2.-1.3. Jarní prázdninové lyžování celé dny - 3 instruktoři

2.-3.3. Akce Milka +závody celé dny

Kontaktní osoba: Radka Hanáková, tel: 731117789


Další nabídka blokové praxe pro studenty s licencí instruktor monoski nebo absolventy Zimního integrovaného kurzu APA.

Hledá se instruktor lyžování na monoski pro žáka s tělesným postižením v rámci školního lyžařského výcviku. Javorníky (chata Kohůtka)  termínu 17. 2.- 23. 2. 2013 s Obchodní akademií, Uherské Hradiště. Asistentovi je hrazena strava, ubytování a odměna za provedenou práci. Možnost pro šikovného studenta, který absolvuje instruktora v lednu či únoru 2013 nebo se účastní Zimního integrovaného kurzu APA. Vhodnější pro zdatnějšího jedince.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka blokové praxe pro studenty s licencí instruktor monoski nebo absolventy Zimního integrovaného kurzu APA.

Hledají se instruktoři lyžování na monoski pro žáky s tělesným postižením v rámci školního lyžařského výcviku.

Dvě možnosti:

1) Krkonoše (Dvoračky) v termínu 13.1. - 17. 1. 2013 s ZŠ Semily. Asistentovi je hrazena strava, ubytování a odměna za provedou práci.

Přihlášení a více informací: Lucie Rybová (NC229), tel.: 733 690 733, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2) Jeseníky (Ostružná) v termínu 2.3. - 6. 3. 2013 s Gymnáziem Integra, Brno. Asistentovi je hrazena strava, ubytování a odměna za provedou práci. Možnost praxe i pro šikovného studenta, který absolvuje instruktora monoski v lednu či únoru 2013.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka průběžné praxe: Trénink goalballu

Hledají se dva až tři studenti na pravidelné tréninky goalballu (míčová hra pro zrakově postižené) ve sportovní hale ZŠ prof. Vejdovského. Praxe se koná vždy ve čtvrtek od 15.00 -16.00 (první trénink 10. 1. 2013).

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe na lyžařském kurzu k žákovi se zrakovým postižením 2- nabídka již není aktuální

Hledá se instruktor na lyžařský kurz k žákovi se zrakovým postižením, který se koná ve dnech 2. -8. 2. 2013 v Jizerských horách. Jedná se o dopomoc při běžeckém a lyžařském výcviku po celou dobu konání kurzu.

Hrazeno ubytování a strava. Doprava na domluvě. 

Přihlášení a více informací: PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. , email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 585 636 508

Nabídka praxe - rok 2012

Nabídka praxe na lyžařském kurzu k žákovi se zrakovým postižením 1

Hledá se instruktor, osobní asistent (nejlépe instruktorka, asistentka) na lyžařský kurz k žákovi se zrakovým postižením, který se koná ve dnech 9. -14. 12. 2012 na Černé hoře v Janských Lázních. Jedná se o dopomoc při běžeckém výcviku a osobní asistence po celou dobu konání kurzu.

Hrazeno ubytování, strava a doprava z Olomouce.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe při výuce plavaní žáku ze Základní školy DC 90

Nabídka průběžné praxe při výuce plavání a asistence u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Termín: každá středa, 12.15- 13.30.

Přihlášení a více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídka praxe při pořádání Mikulášského turnaje v boccie 1.12.2012

Tělovýchovná jednota Léčebny Košumberk hledá zájemce o pomoc při pořádání Mikulášského turnaje v boccie, který se uskuteční v Litomyšli dne 1. 12. 2012.

Možnosti nástupu v pátek večer (příprava tělocvičny) od 18:30 hod. a v sobotu 09:00 hod. ve sportovní hale (pro rozhodčí nástup v 8:00 – instruktáž). Hrazeno ubytování (v případě časného nahlášení), sobotní oběd a jízdné vlakem či autobusem.

Přihlášky a více informací: tel.: 469 648 117, 724 084 140, e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Asistence při lekcích Hipoterapie

Pomoc fyzioterapeutovi při hodinách Hipotrapie klientů s kombinovaným postižením. Každé úterý a čtvrtek od 16.30. Lekce probíhají v areálu Amerika a potrvají do konce listopadu.

Kontaktní osoba: Šárka Zdařilová 774907896


Nabídka praxe při výuce monoski v Krkonoších

Jste dobrý lyžař? Zajímá vás lyžování s osobami s tělesným postižením? Máte v zimě čas být na horách? Pokud ano, můžete se zapojit do praxe nabízené Centrem handicapovaných lyžařů v Jánských lázních. Toto centrum je zaměřeno především na lyžování těžce tělesně postižených (lyžař vozíčkář = monolyžař), které je určeno převážně mladým lidem a dětem po těžkých úrazech páteře, klientům s vrozenými vadami a s následky po onemocnění pohybového aparátu atd.

Více informací: Radka Bartoňová (NC 229), tel.: 733 690 594


Praxe při Paralympijském školní dnu v angličtině a španělštině na Gymnáziu Čajkovského

Studenti máte vyjímečnou příležitost zúčastnit se jako dobrovolníci PŠD, který jednou za rok probíhá celý v cizím jazyce (angličtina a španělština) na Gymnázium Čajkovského ve dne 4. 12. Přípravy ten den začnou již od 6hod, předpokládaný konec 13 hod (celkem tedy 7hod). Přiučíte se jazyku, seznámíte se se zahraničními studenty a ještě zjistíte, co to organizačně obnáší realizovat vzdělávací program Paralympijský školní den. Hledáme 2 anglicky nebo španělsky gramotné studenty.

Kontaktní osoba: Ondra Ješina, 733 690 599.


Praxe při soustředení goalbalové mládežnické reprezentace

Praxe při víkenovém soustředění, které se bude konat v prostorách nově otevřené MŠ, ZŠ a internátu Prof. Vejdovského (Olomouc). Jedná se o přestěhovanou školu pro žáky se zrakovým postižením z Litovele.  praxe se týka 3-5 studentů. Kontaktní osoba Klára Šindelková (NC 229) nebo Ondřej Ješina, 733 690 599.

Pozn.: Praxe je již plná.


DOBROVOLNÍCI !!! (v rámci praxe)

23.10.2012 se koná 7. ročník Plavecko - běžeckého poháru.

Hledá se až deset dobrovolníků, sraz 8.30 u pokladny bazénu Olomouc. Předpokládaný konec akce 15.30. 

Sebou bílé triko, kraťase, nazouváky a sportovní venkovní oblečení.

Více informací: prof. Válková, email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


VYŠLÁPNĚTE SI PRO ZDRAVÍ S MAMMAHELPKAMI ARŮŽOVOU STUŽKOU

Hledáme dobrovolníky pro akci VYŠLÁPNĚTE SI PRO ZDRAVÍ S MAMMAHELPKAMI A RŮŽOVOU STUŽKOU.

Kde: u fontány (naproti restaurace Fontána)

Kdy: 6.20.2012, 10.00 (předpokládaný konec v 13.00)

Co: Výpomoc při instruktáži k severské chůzi

V případě zájmu kontaktujte: Lenka Fasnerová (Centrum pohybu)

Tel.: 774 004 641

Nabídka pro zájemce o přepisování

Zástupci projektu ExpIn (MUNI Brno + ČUN) si dovolují Vás oslovit s nabídkou kurzu pro přepisovatele. Náplň činnosti přepisovatele spočívá  přepisu pro studenty se sluchovým postižením. Tento kurz  bude trénovat lingvistické dovednosti důležité pro přepis z hlediska kvality, rychlost psaní (zvyšování kompetence a trénink náslechu), trénink modelových situací a jejich rozbor aj. Kurz bude počínat v říjnu tohoto roku a potrvá do konce února, frekvence: jednou za tři týdny o víkendech, kurz je bezplatný.Je určen pro profesní přepisovatele, pro přepisovatele „zájmové“, ale i pro ty, kteří by se přepisování chtěli začít věnovat. Zájemci se obracejte na Lenku Hejlovou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

Vzdělávací program pro Mateřskou školku Láň v Rychnově nad Kněžnou. (http://www.skolkalan.cz/)Jedná se o vzdělávací program pro cca 100 dětí, z toho 15 integrovaných. Program bude koncipován jako sportovní odpoledne (v duchu Olympiády) a bude se konat na zahradě školky. Termín a čas konání: 2. 10. 2012 od 9:00 do 11:30 Zájemci o tuto praxi kontaktuje Martina Kučeru, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 20. Září. 

Instruktor APA na cykloturistický kurz ZŠ Trutnov (http://www.zskomtu.cz/)  Instruktor bude součástí celého týmu. Bude mít skupinku dětí na starost. Skupiny budou tak 10-12 členné. A dva lidi k nim. Instruktor+ učitel. Na kolech.  Program - v době cyklo výcviku - pohyb se skupinou, nácvik pohybu na kolev lese...bezpečnost. V době mimo kolo se instruktor podílí na programu podle vlastních možností a toho, co může nabídnout. Jakákoliv sportovní specialitka vítána.APA instruktor bude mít na starosti nejrychlejší skupinu. Kurzu se budou účastnit děti z běžné třídy a ze 2 speciálních tříd - děti s ADHD.

Kontaktní osoby
 • Osoby se sluchovým postižením (Svatava Panská, NC 215)
 • Osoby se zrakovým postižením (Zbyněk Janečka, NC 221)
 • Osoby s mentálním postižením (Ondřej Ješina, NC 216- volnočasové aktivity, Julie Wittmannová,  NC 215- sport)
 • Osoby s tělesným postižením (Martin Kudláček, NC 218, Ondřej Ješina, NC 216, Radka Bartoňová, NC 214)
 • Senioři (Julie Wittmannová, NC 215)
 • S problémovým chováním a se sociálním znevýhodněním, Julie Wittmannová,  NC 215)
 • Osoby s onkologickými onemocněními (Tomáš Vyhlídal, NC 216)
 • Osoby s kombinovaným postižením (Ondřej Ješina, NC 216 Osoby s autismem (Ondřej Ješina, Julie Wittmannová, NC 216)
 • Zahraniční Erasmus - praxe (Ondřej Ješina, NC 216)
Žádost

Žádost o praxi

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup


Zadejte datum


Zadejte datum

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Registrace je nutná pro nahlížení do uchovávaných údajů v rámci legislativy EU.

Neplatný email. Nejprve se pod tímto odkazem přihlaste svými uživatelskými údaji a zadejte znovu váš registrovaný email k účtu.

Časopis - Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

Obecné informace k časopisu

Obecné informace

Časopis APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY V TEORII A PRAXI (zkráceně APA v teorii a praxi) je odborným časopisem s recenzovanou sekcí "APA v teorii" vydávaný 2x ročně Univerzitou Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.

Časopis vznikl se záměrem propagace APA jako kinantropologické disciplíny, profese a sféry zájmu i vědeckého bádání v oblasti pohybových aktivit osob se speciálními potřebami (převážně zdravotním postižením). Redakční rada časopisu vnímá potřebu systematické propagace příkladů dobré praxe, metodických návodů a řešení pro učitele, instruktory či trenéry.

Z těchto důvodů čtenáři naleznou v sekci APA v praxi následující pravidelné rubriky: (a) Osobnost v oblasti APA, (b) Informace o projektech, (c) APA v praxi, (d) Jak na to...., (e) Řekněte to jinak, a (e) Informace ze zahraničí

Recenzovaná sekce časopisu má za cíl poskytnout odpovědi na otázku PROČ a JAK jisté principy, aktivity či intervence v oblasti APA fungují a jiné nefungují. V této části čtenáři najdou výzkumné a teoretické články zaměřující se na: (a) popis vybraných fenoménů v oblasti APA, (b) zkoumání vztahů podmínek a činitelů v APA, (c) zjišťování efektivity APA programů, i (d) zamyšlení nad podstatou, významem a smyslem APA.

V neposlední řadě čtenáři naleznout také recenze českých i zahraničních knižních publikací v oblasti APA a výběr abstraktů vědeckých článků se zaměřením na APA.

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. (Předseda redakční rady)

Popis časopisu

Časopis Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi je součást projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit. Jedná se o výstup klíčové aktivity Monitoring současného stavu aplikovaných pohybových aktivit ve školách i mimoškolních organizacíh, kde jsme se zavázali, že vytvoříme ucelenou informaci o stavu pohybových akitivt dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Se souhlasem kontrolních mechanismů MŠMT (který jsme získali při opakované kontrole, která hodnotila projekty Centra APA bez připomínek a zároveň pozitivně komentovala způsoby řešení a vedení projektu) jsme zvolili formu časopisu jako nejvhodnější pro naplnění výše uvedeného výstupu projektu.

Články publikované v časopise mohou být spoluvytvářeny ve spolupráci s jinými subjekty, dalšími projekty apod. V tomto případě je pak další podpora uvedena přímo v textu články. Samotný časopis a informace v něm jsou však plně výstupem projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit, včetně všech formálních náležitostí příslušících kvalitnímu odbornému časopisu. Každý článek v teoretické části (bez ohledu na spolupodporu dalších projektů) je hodnocen vždy dvěma recenzenty. Celá práce redakce, garantů rubrik, veškerá agenda, komunikace s vydavatelstvím apod. je opět výstupem výše uvedeného projektu. Díky podpoře ESF a rozpočtu ČR je tedy možné efektivně a účelně vynaložené prostředky využít pro produkt, který ohodnotila komise světové databáze EBSCO a zařadila jej do svého seznamu od roku 2011.

Bibliografická identifikace:

ISSN: 1804-4220 (on-line verze)

Vydavatel: UP v Olomouci. K vydání připravila FTK UP v Olomouci, Katedra aplikovaných pohybových aktivit ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.

Ondřej Ješina (hlavní řesitel projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit)

Pokyny autorům recenzovaných příspěvků

Publikační styl

Standard časopisu Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi je založen na publikačním stylu Americké psychologické asociace - Publication Manual of the American Psychological Association, 5th edition, 2001. (viz. http://www.apastyle.org). Hlavním jazykem časopisu je čeština. Název článku, abstrakt a klíčová slova jsou publikována také v angličtině

Formátování textu
Soubor příspěvku musí být ve formátu souboru Microsoft Word (.doc nebo .docx). Text má jednoduché řádkování, je zarovnaný doleva, používá dvanácti bodový font Times New Roman a všechny ilustrace, obrázky a tabulky jsou umístěny na samostatné stránky, spíše než uvnitř textu. Maximální povolená délka příspěvku je 15 stran celkem.

Abstrakt a klíčová slova
Doporučená délka abstraktu je 400 slov a nesmí přesáhnout 500 slov. Pokud je to možné, musí být abstrakt strukturován do následujících částí: VÝCHODISKA, CÍLE, METODIKA, VÝSLEDKY (včetně relevantní statistiky) a ZÁVĚRY. Autoři musí uvést 3 až 10 klíčových slov.

Struktura příspěvku
Výzkumný článek musí být strukturován následujícím způsobem: (a) ÚVOD, (b) METODIKA, (c) VÝSLEDKY, (d) DISKUZE, (e) ZÁVĚRY, (f) REFERENČNÍ SEZNAM. Názvy kapitol musí být napsány velkými písmeny a zarovnány doleva.

Tabulky a obrázky
Tabulky a obrázky budou umístěny na samostatných stránkách, spíše než uvnitř textu. Obrázky a ilustrace (pokud možno ve vysokém rozlišení; např.: nekomprimovaný TIFF) by měly být nahrány spolu s příspěvkem jako doplňkové soubory a názvy těchto souborů by měly obsahovat číslo obrázku (např.: figure01.jpg, figure02.tiff). V textu umístěte nad každou tabulku a obrázek identifikaci. Identifikace je zarovnaná doleva a sestává z popisku (např.: TABLE 1, Fig. 1) na prvním řádku a názvu tabulky nebo obrázku začínajícím na dalším řádku.

Referenční seznam
Reference jsou umístěny na konci příspěvku v abecedním pořadí a musí být v souladu s APA publikačním stylem (viz příklady). Pro reference nelze nikdy použít poznámky pod čarou. Pečlivě překontrolujte reference, abyste se ujistili, že jsou správně a zařazeny pouze v případě, že jsou citovány v textu. Uvedeny mohou být pouze reference, které byly publikovány nebo jsou přijaty k publikování. Kde je to možné, musí být uvedena URL adresa odkazující na referenci.

Příklady:
NEPERIODIKA (knihy, závěrečné zprávy, monografie, brožury)
Autor, A. A. (rok). Název práce. Místo: Vydavatel.
Např.:
Thomas, J. R., & Nelson, J. K. (2001). Research methods in physical activity (4th ed.). Champaign: Human Kinetics.

ČÁST NEPERIODIKA (kapitoly knih, sborníky)
Autor, A. A., & Autor, B. B. (rok). Název kapitoly. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Název knihy (pp. strany). Místo: Vydavatel.
Např.:
Parsonson, B. S., & Baer, D. M. (1992). The visual analysis of data and current research into the stimuli controlling it. In R. Kratochwill & J. R. Levin (Eds.), Single-case research design and analysis: New directions for psychology and education (pp. 15-40). Hillsdale, NJ: Laurence Erlbaum Associates.

PERIODIKA (články v časopisech)
Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (rok). Název článku. Název Periodika, ročník(číslo), strany.
Např.:
Sigmund, E., Frömel, K., & Neuls, F. (2005). Physical activity of children and youth: Evaluation guidelines from the viewpoint of health support. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 35(2), 59-68.

Významné akce

Karneval APA

Karneval APA

5. 4. 2019

Web  Info

Konference APA

Konference APA

  20. - 22. 11. 2019

Web

Dny na Monoski

Dny na Monoski

2019

Web

Expedice PřesBar

  6. - 13. 6. 2019

Web

Expedice PřesBar

pÁPÁ hrátky

Info  Fotky

pÁPÁ hrátky

Integrovaný zimní kurz

21. - 31. 1. 2019

Loučná nad Desnou

Integrovaný zimní kurz
Paralympijský školní den

Paralympijský školní den

Vánoční punčování

Vánoční punčování

26. 11. 2018

Fotky

Sportovní hry mentálně postižených

Sportovní hry mentálně postižených

Celoživotní vzdělávání v APA

 
Celoživotní vzdělávání v APA

Workshopy a semináře

Workshopy a semináře

Centra kolegiální podpory

Centra kolegiální podpory

Kontakty katedry APA

Janecka webVedoucí katedry

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 355
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Jesina webZástupce vedoucího

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 356, Mobil: +420 733 690 599
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Hrbackova webSekretářka

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 353
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Dostalova webPedagogický pracovník, proděkan

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 152, Mobil: +420 603 343 197
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

incognito2Pedagogický pracovník

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 63X XXX
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Jesinova webKoordinátor pro studenty se SVP

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 039
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Kudlacek webPedagogický pracovník, docent-proděkan

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 361
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

incognito2Metodik - TV

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 399

Lehnertova webMetodik a asistent

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 004
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Melicharik webOdborný asistent

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 163
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Novak webDocent

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 005
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

incognito2Pedagogický pracovník

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 359
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Vrba webOdborný asistent

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 038
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Vyhlidal webOdborný asistent

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 356, +420 585 636 362
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

incognito2Odborný asistent

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 359
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Design, code: Mgr. Jiří Veverka | Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci