UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

Na odkaz https://www.apa.upol.cz/novinky-projekt#sluzby máte možnost seznámit se se službami, které Centrum APA nabízí.

Portfolio služeb, které je Centrum APA schopno v současné době poskytnout je závislé zejména na počtu pracovníku v poradenství, tzv. konzultantů APA. Mezi lety 2017 - 2020 byla (je) ČR jedinou zemí v EU, která díky spolupráci několika projektů byla (je) schopna pokrýt svými službami všechni regiony v zemi. Níze uvádíme základní rámec, který můžete od konzultantů APA, kteří jsou v praxi prodlouženou rukou Centra APA očekávat.

Konzultant APA

  • A) Plánovat společné vzdělávání v tělesné výchově. Konzultant ATV musí být schopen:  1) diagnostikovat potřeby žáků se SVP; 2) diagnostikovat osoby účastnící se společného vzdělávání v TV; 3)  přizpůsobit obsah TV tak, aby naplňovala individuální potřeby všech žáků; 4) vytvořit výukové plány pro společné vzdělávání v TV; 5) připravit prostředí pro společné vzdělávání v TV.
  • B) Realizace společného vzdělávání. Konzultant v oblasti ATV musí být schopen: 1) přizpůsobit výuku tak, aby naplňovala potřeby žáků v ATV; 2) formovat chování žáků tak, aby byly zajištěny optimální podmínky pro výuku TV; 3) přizpůsobit komunikaci schopnostem žáků se SVP; 4) vést záznamy týkající se IVP.
  • C) Hodnotit studijní pokrok žáků a efektivitu používaných výukových a podpůrných strategií. Klíčové role v této oblasti jsou: 1) Hodnotit studijní pokrok žáka se SVP ve vztahu k cílům IVP; 2) hodnotit úpravy obsahu vzdělávání v TV pro žáky se SVP; 3) hodnotit efektivnost používaných vzdělávacích, výchovných a podpůrných opatření; 4) hodnotit snahu učitele TV zapojit žáky se SVP.
  • D) Odborná spolupráce s cílem zlepšit kvalitu společného vzdělávání. Aplikovaná tělesná výchova má mezioborový charakter a od odborníků v oblasti ATV lze proto očekávat pravidelnou spolupráci s jinými odborníky nebo rodiči žáků se SVP. Klíčové role v této oblasti jsou: 1) spolupracovat s odborníky v oblasti TV, sportu a volnočasových aktivit; 2) spolupracovat s dalšími osobami podporujícími studenty se SVP; 3) rozvíjet odborné dovednosti a znalosti v rámci celoživotního vzdělávání; 4) podporovat práva žáků se SVP na rovný přístup ke vzdělání.

 

Služby Centra APA také odráží deset postupných kroků, které při realizaci podpory škol při TV a dalších pohybových programech realizuje (Ondřej Ješina, 2020). 

 

1.      krok

Kontaktování PPP, SPC či relevantního spolupracujícího subjektu

Cíl: zahájit celý proces.

Některá poradenská zařízení předloží konkrétní návrhy či kontakty. Některé kraje prioritně řeší rozvoj poradenství pro inkluzivní TV – např. Olomoucký kraj, nově také Ústecký kraj. Spolupracujícími subjekty mohou být také vysokoškolská pracoviště typu FTK UP v Olomouci, FTVS UK v Praze, FSpS MU v Brně, VŠ Palestra v Praze nebo pedagogické fakulty nejvhodněji se sdruženými programy TV a speciální pedagogika nebo se zkušenostmi v oblasti ATV (např. UJEP v Ústí nad Labem, PdF v Plzni nebo PdF v Českých Budějovicích).

2.      Krok

Prvotní schůzka – s rodičem nebo poradenským pedagogem

Cíl: zjistit relevantní informace a představy zainteresovaných stran, zjistit možnosti a podmínky školy.

Nejprve mezi třídním učitelem nebo učitelem TV, případně jiným pověřeným pedagogickým pracovníkem, a kompetentním externím pracovníkem (nejlépe konzultantem APA). Pokud bude konzultant kontaktován rodičem, pak nejdříve schůzka konzultant – rodič.

3.      Krok

Koordinační schůzka na půdě školy

Cíl: konfrontovat představy všech zainteresovaných a kompetentních osob o vzdělávání v TV a dalších pohybových programech.

Schůzka nejlépe za přítomnosti třídního učitele, učitele TV, pověřeného pedagogického pracovníka, řídícího pracovníka, rodiče (zákonného zástupce) a konzultanta APA. Před a po schůzce kontaktování pracovníka poradenského zařízení.

4.      Krok

Vyžádání posudku lékaře

Cíl: získat relevantní informace o zdravotním stavu žáka se SVP od registrujícího lékaře pro účely tvorby podkladů pro IVP nebo PlPP.

Rodič obdrží od školy, poradenského zařízení nebo dalšího spolupracujícího subjektu formulář, který předloží registrujícímu lékaři svého dítěte (žáka). Rodič vysvětlí lékaři důvody, proč tým podílející se na vzdělávání potřebuje informace uvedené ve formuláři a vyzve ho k zodpovědnému vypsání doporučení.

5.      Krok

Diagnostika motoriky, emocí, preferencí a sociálního začlenění

Cíl: získat vstupní data o žáku se SVP pro vytyčení a ověření dílčích cílů.

Konzultant APA ve spolupráci se zákonnými zástupci, žákem, školou a poradenským zařízením zrealizuje vstupní diagnostiku před tvorbou IVP nebo v počátku realizace PlPP nebo IVP.

6.      Krok

Tvorba podkladů pro PlPP či IVP

Cíl: nastavit plán vzdělávání dle aktuálních norem a standardů.

Na základě školního vzdělávacího plánu, tematického plánu učitele, vyjádření a přání rodičů (zákonných zástupců), lékařského doporučení, případně doporučení dalších odborných pracovníků vypracuje konzultant APA podklady pro podpůrná opatření. Navrhne pro SPC normovaná a nárokových podpůrná opatření a naplánuje získání (pronájem) nenárokových opatření (metodické materiály, kompenzační pomůcky apod.).

7.      Krok

Realizace osvětového programu nebo peer tutoring programu

Cíl: pozitivní ovlivnění sociálního klimatu ve třídě a škole, vytvoření předpokladů pro pochopení speciálních potřeb spolužáka a vytvoření povědomí vrstevníků o možnostech pohybových aktivit konkrétního žáka se SVP.

Program typu Paralympijský školní den (pro mladší žáky či děti v MŠ upraven pod názvem pÁPÁ hrátky) nebo peer tutoring program zaměřený cíleně pouze na třídu s integrovaným žákem má za cíl pozitivní formování postojů spolužáků k účasti žáka se SVP v TV a dalších pohybových programech.

8.      Krok

Průběžné intervence

Cíl: poradensky podpořit pedagogy, společně hodnotit plnění úkolů a cílů, flexibilně reagovat na aktuální dynamiku třídního kolektivu při realizaci TV a dalších pohybových programů.

Intervencí se myslí celoroční setkávání konzultanta APA s pedagogy a spolupůsobení v reálných podmínkách školní TV, včetně společných rozborů hodin a plánování, poradenství, zaškolování v některých specifických aktivitách, případně se spolupodílí na celoživotním vzdělávání.

9.      Krok

Zapůjčování didaktických a sportovně-kompenzačních pomůcek

Cíl: zvýšit kvalitu vzdělávacího procesu v TV a dalších pohybových programech.

Konzultant APA společně s pedagogy vydefinuje a zajistí baterii pomůcek a metodických materiálů, které by škola mohla získat mimo systém podpůrných opatření. Současně s tím zajistí společně nákup pomůcek ze systému podpůrných opatření tak, aby byl vhodně aplikovatelný v TV.

10.   Krok

Evaluace intervence a následné vytvoření plánu

Cíl: zhodnotit efekt celého procesu vzdělávání v TV a dalších pohybových programech, nastavit následující intervenční a podpůrná opatření.

Pedagogové v TV společně s konzultantem APA provedou na závěr intervenčního období evaluaci v oblasti motoriky, emocí, preferencí a sociálního začlenění při TV. Na základě výsledků pak připraví společně plán pro následující období.

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka