UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

Oficiální stránky Katedry aplikovaných pohybových aktivit.

 

Co je APA

Aplikované pohybové aktivity (APA) jsou vědní oblastí s výrazným přesahem do praxe. Své působení APA zaměřuje na podporu školní TV, rekreace a sportu, částečně i rehabilitace ve smyslu komplexní rehabilitace. Z hlediska postavení u nás uvažujeme o APA jako o vědní disciplíně kinantropologické s výrazným zaměřením na speciální pedagogiku.

 

Vysokoškolské studijní programy / dříve obory

 

Aplikovaná tělesná výchova (ATV)APIVIIdetskauni

Obor z více než 30-letou tradicí. Možnost bakalářského i magisterského studia v prezenční (denní) i kombinované (dálkové) formě. Jedná se o obor v oblasti pedagogických věd zaměřených na didaktiku školní tělesné výchovy (všeobecně-vzdělávacího předmětu) pro 3. středních a 2. stupeň základních škol a speciální pedagogiku (TV se zaměřením na speciální pedagogiku). Díky tomu je absolventům umožněny stejné pedagogické pozice jako u ostatních oborů v kombinaci se speciální pedagogikou pro učitele. Jedná se zejména o učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů na středních školách a druhém stupni základních škol, včetně tříd a škol primárně určených žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (magisterská úroveň). Bakalářské studium pak opravňuje absolventy zejména k pedagogickým pozicím vychovatel, asistent pedagoga nebo pedagog volného času. Státní zkoušky a) didaktika všeobecně-vzdělávacího předmětu tělesná výchova; b) pedagogika-psychologie /učitelská způsobilost; c) speciální pedagogika; d) aplikované pohybové aktivit / aplikovaná tělesná výchova.

Aplikované pohybové aktivity (APA) ExpedicePresBar

Jedná se o studijní oboru o něco mladší než ATV.  Je primárně zaměřen na volnočasové aktivity pro všechny (včetně osob se zdravotním postižením). Jelikož se jedná o obor v oblasti pedagogických věd, jsou absolventi na bakalářské i magisterské úrovni způsobilý zejména pro práci vychovatelů, asistentů pedagoga a pedagoga volného času.

Státní zkoušky a) základy rekreologie; b) pedagogika-psychologie /učitelská způsobilost; c) speciální pedagogika; d) aplikované pohybové aktivit / aplikovaná tělesná výchova.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Aktuální názvy obou programů

ATV na bc. úrovni - ATV na bc. úrovni - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku.

ATV na mgr. úrovni - ATV na mgr. úrovni - Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku.

 

APA na bc. úrovni - APA na bc. úrovni - Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ.

APA na mgr. úrovni - APA na mgr. úrovni - Aplikované pohybové aktivity - poradenství ve speciální pedagogice. 

 

Z důvodů nezbytných transformací, které byly součástí přestavby vysokoškolských oborů na programy, bylo nutné i tradiční obor ATV a APA upravit dle nových norem a podmínek. Společně s touto přestavbou byl zahájen systém regulovaných pedagogických profesí, který více, než kdy jindy musí respektovat přání odpovědného orgánu MŠMT. Tím je pro tyto účely Oddělení o péči o pedagogické pracovníky. Pokud chce vysokoškolské pracoviště garantující vzdělávací programy v oblasti pedagogických věd zabezpečit svým absolventům možnost pracovního uplatnění v regulovaných pedagogických profesí, pak musí do intenzivních jednání s MŠMT vstoupit a naplnit jejich formální a evidentně i obsahové představy. Dříve agreditované obory tedy nahrazují inovované programy, které se více či méně hlásí k tradičníma historickým "oborovým rodičům". Za velmi pozitivní trend lze považovat fakt, že by konečně mohl být pořádek i u programů/oborů, které nepatří mezi mainstreemové neboli většinové (všeobecně známé). Právě nečitelnost kvalifikací absolventů těchto (pro řídící pracovníky málo čitelných) oborů byla jedním z motivů MŠMT regulovat i názvy. Principem není jednoduchost, ale především čitelnost. Pro případné kritiky tedy zásadní informace - bez změny názvů programů by nebylo regulovaných pozic a nebyla by zajištěna pracovní uplatnitelnost absolventů!!!

Inovované obory ATV i APA tedy tuto nelehkou cestu regulací zahájilo již na začátku roku 2019 a oficiální vyjádření, která jsou evidentně (na základě již uskutečněných žádostí dřívějších absolventů z tohoto podzimu) uznávaná se zpětnou platností, Vám nabízíme zde pro tyto inovované programy. 

 

Zatím nezodpovězenou otázkou je novelizace zákona 563/2004, která se chystá pro rok 2020. Tato novelizace se dotkne i pracovní pozice "speciální pedagog", kterou by nově měli mít možnost vykonávat i absolventi některých jiných oborů, než jednooborové speciální pedagogiky. Tím se otevírá do budoucna možnost pro absolventy inovovaných programů a s ohledem na znění změn připravovaného zákona snad i zpětně absolventům předchozích oborů. Pro zajímavost zde nabízíme i možnost seznámit se s negativním stanoviskem týkajícím se v roce 2019 regulované pedagogické pozice speciální pedagog u "programu APA". Avšak nacházíme se v roce 2022 a příslib možného rozšíření kvalifikace pro absolventy obou našich směrů, v případě schválení adekvátního znění novely zákona, dává šanci do budoucna i našim absolventům práce na pozicích speciálních pedagogů se specializací konzultant APA ve školských poradenských zařízení či školních poradenských pracovištích.

 

Resort MPSV

Dalším možným uplatněním je pozice sociální pracovník.

Kromě výše uvedených regulovaných pedagogických pozic v resortu školství je však potenciálně velmi zajímavé i uplatnění v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Zákon 108/2006 v současném znění popisuje kvalifikační předpoklady pro pracovní pozici sociální pracovník relativně široce, ale jasně:

Paragraf 110, odstavec 4.

Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je

a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu40) v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,

b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu.

Zvláštním právním předpisem se myslí systém akreditací vysokoškolských programů, dříve oborů. 

Tuto formulaci již zainteresovaní absolventi znají při ověřování své způsobilosti k výkonu pedagogické pozice "speciální pedagog", kde v minulosti opakovaně neuspěli. MPSV si však, stejně jako např. Ministerstvo spravedlnosti, řeši toto "zaměření" dle svých interpretací a potřeb praxe. Z toho důvodů je zaměření pro výkon sociálního pracovníka logicky jinak hodnoceno, než speciální pedaogoga a ten zase jinak než speciální pedagogika pro učitele apod.

Podobně jako níže uvedení můžete pro oficiální ověření své způsobilosti pro výkon pracovní pozice "sociální pracovník" kontaktovat příslušné orgány na MPSV - např. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - nebo můžete vycházet z níže uvedených příkladů oficiálních vyjádření příslušného orgánu MPSV, které vytáří precedens a podklad pro budoucí potenciální zaměstnavatele.

 

Příklad 1: Absolvent bakářského studia, obor aplikovaná tělesná výchova

Vážený pane bakaláři,

reaguji na Váš dotaz týkající se odborné způsobilosti pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") v § 116 odst. 5 písm. a) až d) stanoví odbornou způsobilost pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách. Mimo jiné stanoví, že kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách nemusí absolvovat ten, kdo získal odbornou způsobilost pro výkon povolání sociálního pracovníka, ergoterapeuta, ošetřovatele nebo kdo vystudoval obor uvedených ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška"), příloha č. 4.

Z předložené kopie diplomu a kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce vyplývá, že jste v roce 2019 získal vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci v bakalářském studijním programu Tělesná výchova a sport ve studijním oboru Aplikovaná tělesná výchova. Státní závěrečné zkoušky jste mimo jiné vykonal z předmětu Speciální pedagogika.

Zákona v § 110 odst. 4 písm. b) stanoví, že odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském,  agisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu. Na základě výše uvedené lze konstatovat, že splňujete odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle ustanovení § 110 odst. 4 písm. b) zákona i pracovníka v sociálních službách dle stanovení § 116 odst. 5 písm. a) až d) zákona. Kvalifikační kurz pro pracovník v sociálních službách z těchto důvodů již nemusíte absolvovat.

 

Příklad 2: Absolvent magisterského studia, obor aplikovaná tělesná výchova (v tomto případě + doktorské studium kinantropologie se zaměřením na APA)

Odpověď formou PDF zde

Na základě obou těchto vyjádření lze s odkazem na argumentaci a odkaz na státní zkoušky (různých úrovní) speciální pedagogiky, že toto vyjádření je analogicky platné i pro absolventy oboru aplikované pohybové aktivity a rozhodně pro absolventy inovovaných programů (TV se zaměřenín na vzdělávání a speciální pedagogiku, Učitelství TV pro SŠ a ZŠ se zaměřením na speciální pedagogiku, APA - speciálně pedagogický základ a APA - poradenství ve speciální pedagogice), které ještě více akcentují speciálně pedagogické předměty. Pozice vychovatel je jako pedagogický pozice působící v resortu MPSV dlouhodobě uznávaná a nezpochybňovaná. Díky uznání pozice sociální pracovník je souběžně s tím (viz výše) uznána i pozice pracovník v sociálních službách bez nutnosti absolvovat kvalifikační kurz.

 

Resort Ministerstva spravedlnosti

V současnosti méně využívané je uplatnění v resortu MS, tedy zejména ve věznicích. Tam mohou s ohledem na své zaměření absolventi uvažovat o aktuálně vypisovaných pozicích zejména na pozicích speciální pedagog, vychovatel, pedagog volného času a při zapojení se do systému celoživotního vzdělávání odpovídajících zejména arteterapeutických či psychomotoricky terapeutických zaměření lze uvažovat i o pozici vychovatel-terapeut

 

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka